Renginyje Plungėje – nuo amatininkų iki stambių inovatorių

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­ka
Garbė per­kirp­ti sim­bo­linę pa­ro­dos ati­da­ry­mo juostą te­ko (iš kairės) A. Bo­ru­mui, A. Kli­šo­niui, V. Ja­nu­le­vi­čiui ir R. Ša­la­še­vi­čiū­tei
Minint kunigaikščių Oginskių rūpesčiu vykusių žemės ūkio parodų 160-ąsias metines bei Plungės pramonininkų sąjungos veiklos 25-metį, praėjusį savaitgalį Plungėje, Oginskių rūmuose, suorganizuotas net dvi dienas trukęs renginys „Pramonės raida Žemaitijoje: nuo žemės ūkio iki inovacijų 2020“. Jo programoje – ne tik istorinė paroda apie Plungės ir visos Žemaitijos pramonės raidą, įmonių prisistatymai bei mugė, bet ir Vyriausybės, ministerijų, savivaldybių bei verslo atstovams skirta dalykinė konferencija.
Renginys, kurio centre – pramonės raida, vyko tęsiant kunigaikščių Oginskių siekį garsinti Žemaitiją kaip itin novatorišką, pažangų mokslo ir pramonės srityse kraštą. Be abejonės, kartu prisidėta ir prie regiono įvaizdžio gerinimo.

Žirgyne – paroda

Didžiulio renginio, sukvietusio būrį svarbių žmonių, tarp kurių – Ministro Pirmininko patarėjas Giedrius Surplys, ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jekaterina Rojaka, žemės ūkio ministro patarėja Giedrė Pupšytė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius bei Seimo nariai, organizatoriai – Plungės rajono pramonininkų sąjunga, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Seimo laikinoji Žemaičių grupė, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Plungės rajono savivaldybė.

Visų jų pastangomis Plungėje susibūrė Žemaitijos krašto pramonės atstovai, pradedant amatininkais ir baigiant stambiais inovatoriais.

Pirmieji šio renginio akcentai sudėlioti penktadienį, atidarant parodą „Ką gamina Žemaitijoje?“. Kaip pažymėta ją atidarant, tai – pirmoji paroda Lietuvoje po karantino ir Plungei didžiulė garbė, kad ji vyksta būtent čia.

Parodos dalyvės – Žemaitijos krašto įmonės bei organizacijos, savo veiklą bei produkciją smalsuoliams pristačiusios individualiuose stenduose, kurie buvo įkurdinti naujai sutvarkytose buvusio žirgyno patalpose.

Užsukusieji čia galėjo pajusti, kuo „pulsuoja“ tokios įmonės bei organizacijos, kaip UAB „Vičiūnų grupė“, Ūkininkų sąjungos Plungės skyrius, UAB „Dotnuva Baltic“, ŽŪKB „Pieno gėlė“, UAB „Sibrusta“, UAB „Litspringas“, UAB „Terekas“, UAB „Plungės šaltis“, UAB „Plungės baldai“, UAB „Constro“, UAB „Plungės lagūna“ ir kitos, susipažinti su gaminiais.

Žirgyne dvi dienas eksponuotos fotografijos, kuriose atsispindėjo Žemaitijos pramonės raidos etapai nuo pat kunigaikščių Oginskių laikų, kita istorinė medžiaga. Prieš visa tai apžiūrint, susirinkusiuosius pasveikino Seimo narė bei Seimo laikinosios Žemaičių grupės pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė, pasidžiaugusi pagaliau suorganizuotu renginiu, kuris planuotas bemaž pusmetį. „Viskas, kas geriausia, gražiausia, yra Žemaitijoje. Tiek kas pagaminta, tiek kas auga. Net ir žmonės čia – geriausi“, – kalbėjo Seimo narė, siekusi, kad visa tai būtų parodyta ir kitiems.

Prie sveikinimų prisidėjo ir Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, kuris dėkojo už paskatinimą atgaivinti tokias parodas, kokias anuomet rengdavo kunigaikščiai Oginskiai. „Kol kas tai – pirmas ir nedrąsus bandymas, grįžtant prie senųjų ištakų, vėl suburti Žemaitijos įmones, parodyti mūsų šalies gyventojams, kuo jos gyvena, ką gamina, ką sugeba padaryti. O sugebame labai daug. Esam išmanūs“, – kalbėjo meras, paraginęs labiau atsigręžti į aplink sėkmingai veikiančias įmones ir organizacijas, o ne dairytis į užsienio šalis, sekant jų pavyzdžiu.

Gražias sveikinimo kalbas vainikavo parodos ir konferencijos simbolinės atidarymo juostos perkirpimas. Ją perkirpti pakviesta R. Šalaševičiūtė, A. Klišonis, Plungės pramonininkų sąjungos prezidentas Antanas Borumas ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas V. Janulevičius. Po šios ceremonijos visi pakviesti užeiti į žirgyną apžiūrėti parodą, dalyvauti degustacijose ar loterijose.

Konferencija ir apdovanojimai

Vėliau rinktasi į Vyriausybės, ministerijų, savivaldybių ir verslo atstovams skirtą konferenciją rūmuose, kur pirmiausia visus pasveikino A. Borumas, priminęs, jog šiais metais jo vadovaujama Plungės pramonininkų sąjunga mini savo veiklos 25-metį. Prezidentas apgailestavo, kad renginyje negalėjo dalyvauti jo pirmtakas – pirmasis sąjungos prezidentas Gintaras Morkis. Nepaisant to, anot A. Borumo, jis siunčia šilčiausius linkėjimus visiems konferencijos dalyviams.

Cituodamas pramonininko, automobilių gamyklos įkūrėjo Henrio Fordo žodžius, kad verslas, kuris daro tiktai pinigus, yra blogas verslas, prezidentas sakė, jog šia idėja vadovaujasi ir Plungės pramonininkų sąjunga. Ji nuo pat pirmųjų gyvavimo dienų stengėsi sudaryti palankias sąlygas rajono pramonės ir gamybinės paskirties įmonių veiklai ir plėtojimui, prisidėti prie ne vienos iniciatyvos įgyvendinimo bei pokyčių inicijavimo ir jų įgyvendinimo Plungės rajone.

Atkreiptas dėmesys, kad per tą ketvirtį amžiaus, kiek gyvuoja sąjunga, teko išgyventi ne vieną krizę bei įveikti ne vieną sunkumą. Tačiau tai, pasak A. Borumo, tik užgrūdino ir privertė su dar didesne jėga eiti pirmyn, nepamirštant, kad prioritetas – gerų specialistų pritraukimas ir išlaikymas. A. Borumas įsitikinęs, kad tik žmonės gali užtikrinti sklandžią įmonės veiklą ir augimą.

Apie Plungės pra­mo­ni­ninkų sąjungą gra­žiai at­si­liepė ir V. Ja­nu­le­vi­čius. Kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­to tei­gi­mu, plun­giš­kiai jo va­do­vau­ja­mo­je or­ga­ni­za­ci­jo­je, ku­ri skai­čiuo­ja jau 30 metų, vi­sa­da vai­di­no svarbų vaid­menį. Tarp tų plun­giš­kių – G. Mor­kis, švie­saus at­mi­ni­mo dr. Bro­nis­lo­vas Lu­bys. Pa­sak sve­čio, Plungės pra­mo­ni­nin­kai ga­li pa­grįstai did­žiuo­tis sa­vo veik­los ro­dik­liais, mat pa­gal pra­monės ga­mi­nių par­da­vimų apim­tis Plungės ra­jo­nas uži­ma 15–16 po­zi­ciją, už­nu­ga­ry pa­lik­da­mas ap­lin­ki­nius ra­jo­nus.

Kad Plungė – verslus miestas, kalbėjo ir meras A. Klišonis bei iš čia kilęs premjero patarėjas G. Surplys.

Po sveikinimų kalbų pereita prie pranešimų. Pirmąjį iš jų skaitė Lietuvos istorijos institute dirbanti dr. Zita Medišauskienė, konferencijos dalyvius supažindinusi su Žemaitijos pramonės raida. Vėliau Žemės ūkio ministro patarėja G. Pupšytė bei Ekonomikos ir inovacijų viceministrė J. Rojaka susirinkusiesiems perdavė valdžios žinią verslui.

Konferencijos, kurią vedė ekonomistas Marius Dubnikovas, metu taip pat buvo galima išgirsti sėkmingo verslo istorijų, kuriomis sutiko pasidalinti UAB „Terekas“ direktorius Juozas Maksvytis ir UAB „Vičiūnų grupė“ akcininkas Liudas Skierus. Išklausius jų, M. Dubnikovas visus pakvietė diskusijai, po kurios laukė Plungės pramonininkų sąjungos apdovanojimai.

Apdovanotiesiems – UAB „Litspringo“ vadovui Egidijui Rapaliui ir UAB „Padagas ir Ko“ vadovui Vytautui Padagui – įteikti Plungės pramonininkų sąjungos garbės ženklai.

Tiesa, buvo parengta ir konferencijos rezoliucija, kuri turėtų pasiekti atitinkamas institucijas.

Pirmos renginio dienos pabaigoje surengtas koncertas, kurį dovanojo Plungės kultūros centro folkloro ansamblis „Gondinga“ ir grupė „Žemaitukai“ . Kitądien visų dėmesio vėl laukė Žemaitijos pramonės atstovų paroda bei mugė.