„Ryto“ mokykla iš savo aikštelės užsimojo išvyti tėvus

Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuo­trau­ka
Prie mo­kyk­los su­tik­ti tė­vai ti­ki­no ne­pri­ta­rian­tys ke­ti­ni­mui už­draus­ti jiems įva­žiuo­ti į įstai­gos aikš­te­lę
Jau nie­ko ne­ste­bi­na už­mo­jai Plun­gė­je pa­sta­ty­ti kuo dau­giau ke­lio ženk­lų, drau­džian­čių au­to­mo­bi­liams su­sto­ti ar sto­vė­ti, ri­bo­jan­čių grei­tį. Ne­be­sis­te­bi­ma ir sie­kiu ko­ne kiek­vie­no­je gat­vė­je įreng­ti grei­tį ma­ži­nan­čių kal­ne­lių. To­kių idė­jų au­to­riai be pa­lio­vos ata­kuo­ja Plun­gės ra­jo­no sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ją. At­ro­do, pa­sta­ro­ji prie šių pra­šy­mų jau tu­rė­tų bū­ti pri­pra­tu­si ir ra­miai rea­guo­ti net į keis­čiau­sius no­rus, su­si­ju­sius su eis­mu mies­te bei už jo ri­bų. Bet kas­kart at­si­ran­da koks vi­siš­kai ab­sur­diš­kas pa­gei­da­vi­mas, iš­mu­šan­tis iš vė­žių net vis­ko ma­čiu­sius ko­mi­si­jos na­rius. Vie­ną to­kių ant­ra­die­nį, po­sė­džiau­jant mi­nė­ta­jai ko­mi­si­jai, iš­dės­tė „Ry­to“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la.
M. Vau­ras ban­dė „pra­stum­ti“ idė­ją iš „Ry­to“ mo­kyk­los te­ri­to­ri­jos iš­vy­ti tė­vus

Den­gia­si vai­kų sau­gu­mu

Įs­tai­ga už­si­mo­jo iš sa­vo au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės iš­gui­ti tė­vus. Deng­da­mie­si vai­kų sau­gu­mu, mo­kyk­los dar­buo­to­jai su­gal­vo­jo bū­dą, kaip pa­rū­pin­ti vie­tos sa­vo as­me­ni­niams au­to­mo­bi­liams.

Pra­šo­ma leis­ti mo­kyk­los kie­me pa­sta­ty­ti ke­lio ženk­lą, drau­džian­tį mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių eis­mą. Prie jo bū­tų pri­mon­tuo­ta len­te­lė, nu­ro­dan­ti, jog ženk­las ga­lio­ja dar­bo die­no­mis nuo 22 val. iki 16 val. o sa­vait­ga­liais – nuo 22 val. iki 7 val. „Ry­to“ mo­kyk­los at­sto­vas Ma­rius Vau­ras sa­kė, kad įva­žiuo­ti į drau­džia­mą te­ri­to­ri­ją ga­lė­tų tik mo­kyk­los dar­buo­to­jai.

Ruoš­da­ma­si šiam gud­riam žings­niui, mo­kyk­la pa­si­rin­ko la­bai jaut­rų ar­gu­men­tą – vai­kų sau­gu­mą. Tik ne­pa­gal­vo­jo, kad už­da­rius aikš­te­lę, mo­ki­niams iš tė­vų au­to­mo­bi­lių ga­li tek­ti iš­lip­ti jud­rio­je J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je, o tai jiems bus dar ne­sau­giau.

„Ar aš kaž­ką pra­klau­siau, ar ne taip su­pra­tau? Jūs no­ri­te pa­sa­ky­ti, kad mo­ky­to­jai įva­žiuos, o tė­vai – ne? Pe­da­go­gų pri­va­čios ma­ši­nos – ne koks ap­tar­nau­jan­tis trans­por­tas. O jei jūs re­mia­tės kaž­ko­kiais iš­ve­džio­ji­mais, tai ir tė­vų au­to­mo­bi­liai tu­ri bū­ti pri­skir­ti prie mi­nė­to­jo. Juk jie at­ve­ža vai­kus į mo­kyk­lą“, – kal­bė­jo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ro­ber­tas End­ri­kas.

„Ke­lių eis­mo tai­syk­lės sa­ko ki­taip. Pa­gal jas tik mo­kyk­los dar­buo­to­jai ga­lė­tų įva­žiuo­ti į įstai­gos te­ri­to­ri­ją, nes jie ten dir­ba“, – dės­tė M. Vau­ras. Pa­sak jo, bū­tų pri­dė­ta len­te­lė, nu­ro­dan­ti, kad aikš­te­lė – tik „Ry­to“ mo­kyk­los dar­buo­to­jams. Kiek­vie­nas iš jų tu­rė­tų spe­cia­lią kor­te­lę.

Kol kas ne­lai­mių iš­veng­ta

Gin­da­mas mo­kyk­los in­te­re­sus, M. Vau­ras to­liau at­kak­liai to­liau aiš­ki­no, kad įstai­gos te­ri­to­ri­ja iš ry­to ir apie pir­mą va­lan­dą die­nos pri­me­na skruz­dė­ly­ną. Jis ti­ki­no ne kar­tą per vaiz­do ka­me­ras ste­bė­jęs, kas vyks­ta pi­ko me­tu, ir su ko­le­go­mis ste­bė­jo­si, kaip iki šiol neį­vy­ko ne­lai­mių.

„Plau­kai šiau­šia­si, kas vyks­ta su­va­žia­vus tė­vams, to­dėl mums svar­bu už­tik­rin­ti mo­ki­nių sau­gu­mą. Kai vi­si su­va­žiuo­ja – pil­nas kie­mas. Tė­vai su­ki­nė­ja­si pir­myn at­gal. Ki­tą­kart ga­li ir ne­pas­te­bė­ti vai­ko. Kai nu­ken­tės kas nors, ta­da vi­si kal­tins mo­kyk­lą“, – to­liau įti­ki­nė­jo ko­mi­si­ją M. Vau­ras. Jam pa­rei­gū­nas V. Kur­mis išaiš­ki­no, kad už eis­mo įvy­kį ne mo­kyk­la bus at­sa­kin­ga, o vai­ruo­to­jas. Ir vi­sai ne­svar­bu, kur įvyks ne­lai­mė – mo­kyk­los kie­me ar gat­vė­je.

Ta­da mo­kyk­los at­sto­vas pa­tei­kė dar vie­ną ar­gu­men­tą, dėl ko tu­rė­tų bū­tų „pra­šluo­tas“ mo­kyk­los kie­mas – esą gais­ro at­ve­ju da­bar­ti­nė­mis są­ly­go­mis ne­ga­lė­tų pri­va­žiuo­ti ug­nia­ge­sių ma­ši­nos. Ne­va ne­se­niai vy­ko jų pra­ty­bos, spe­cia­lių­jų tar­ny­bų trans­por­tas mo­kyk­lą pa­sie­kė rie­dė­da­mas ša­li­gat­viais.

Kur iš­lai­pin­ti vai­kus?

Ta­da mo­kyk­los at­sto­vo klaus­ta, kur, mo­kyk­los nuo­mo­ne, tu­rė­tų bū­ti iš­lei­džia­mi vai­kai? „No­ri­te pa­sa­ky­ti, kad iš­lai­pi­nus mo­ki­nius J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je, prie įva­žia­vi­mo į gat­ve­lę, ve­dan­čią į „Ry­to“ mo­kyk­lą, bus iš­veng­ta eis­mo ne­lai­mių? Aš ma­nau, su­maiš­ties tik pa­dau­gės“, – sa­vo nuo­mo­nę dės­tė vie­nas ko­mi­si­jos na­rys. Jam M. Vau­ras at­rė­žė, kad įstai­gos už­duo­tis – už­tik­rin­ti vai­kų sau­gu­mą jos te­ri­to­ri­jo­je, o ne rū­pin­tis, kaip tė­vai pri­sta­tys vai­ką. Dar pri­dė­jo, kad mo­ki­niai ga­li bū­ti pa­lei­džia­mi Gan­din­gos gat­vė­je.

Įdo­mu, kaip į to­kius mo­kyk­los už­mo­jus rea­guo­tų mo­ki­nių tė­vai, nes paaiš­kė­jo, kad jie apie tai nie­ko ne­ži­no. Vis­ką no­rė­ta pa­da­ry­ti jiems už akių. Lai­mei, ko­mi­si­ja „ne­pa­lai­mi­no“ „Ry­to“ mo­kyk­los pra­šy­mo ir pa­ra­gi­no pir­miau­sia šį klau­si­mą ap­tar­ti su tė­vais.

„Ki­lus tė­vų ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ban­gai, mes, ko­mi­si­ja, vis­ką tu­rė­tu­me at­lai­ky­ti. Ir nė ne­tu­rė­si­me įti­ki­na­mo paaiš­ki­ni­mo, ko­dėl, pa­vyz­džiui, mo­ky­to­jams leis­ta va­žiuo­ti į mo­kyk­los te­ri­to­ri­ją, o tė­vams – ne“, – kal­bė­jo V. Kur­mis.

Jam ant­ri­no ir ki­ti ko­mi­si­jos na­riai, anot ku­rių, ne­rei­kia mo­kyk­los ban­dy­ti pa­vers­ti pre­zi­den­to rū­mais ar mo­ky­to­jams ko­vo­ti dėl kaž­ko­kių pri­vi­le­gi­jų. „Jei draus­ti, tai vi­siems, o ne tik tė­vams. Pas­ta­ty­si­me ženk­lą, kad įva­žiuos tik mo­kyk­li­niai au­to­bu­siu­kai, bet ar to rei­kia?“ – klaus­ta mo­kyk­los at­sto­vo.

Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ro­ber­tas End­ri­kas kaip al­ter­na­ty­vą pa­siū­lė da­lį mo­kyk­los te­ri­to­ri­jos at­skir­ti čia dir­ban­tiems pe­da­go­gams bei mo­kyk­li­niam trans­por­tui, o da­lį pa­lik­ti tė­vams. Pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, ne­rei­kia im­tis to­kių dras­tiš­kų veiks­mų. Kad jos neišsp­ręs pro­ble­mos, ro­do ir Se­na­mies­čio mo­kyk­los pa­vyz­dys. Šį įstai­ga taip pat bu­vo iš­si­ko­vo­ju­si už­da­rą aikš­te­lę, bet prieš ku­rį lai­ką, ma­ty­da­ma, kad ki­lo dar di­des­nė su­maiš­tis, šios min­ties at­si­sa­kė.

Tad kol kas šio klau­si­mo svars­ty­mas ati­dė­tas. O mo­kyk­la pa­ska­tin­ta pir­miau­sia pa­si­tar­ti su tė­vais ir pa­ban­dy­ti vis­ką iš­spręs­ti be drau­džian­čių ke­lio ženk­lų, ku­rių Plun­gė­je ir taip dau­giau nei miš­ke me­džių.

Komentarai

Pikta     Šeš, 2019-12-14 / 09:50
Mokykla privalo pasirūpinti saugių vaiko kelių iki mokyklos... Tegul mažina žaliąją zoną, ir didina aikšteles.
Dar piktesne    Šeš, 2019-12-14 / 13:27
Jeigu tiek rupinasi vaiku saugumu, tai kodel nedega gatves apsvietimas link mokyklos. Paziurekite mielieji kiek lempu nedega ir butent ten kur vaikai pareina is Macernio puses.
Šaunus    Šeš, 2019-12-14 / 16:25
Labai gera idėja visiškai pritariu šiai idėjai nrbūtų spūsčių prie mažos gatvelės, o vaikus tiksliai galėtų paleisti prie Ganfingos gatvės ir jie saugiai ateitu.Puiki idėja.Tegu pasitvirtina.
Ne be vietine    Sek, 2019-12-15 / 11:29

In reply to by Šaunus

Jūs patys pagalvojat, kad tomis valandomis visi skuba į darbus. O čia dar pagtindinėje gatvėje pradės stoti tėvai. Na nesamonių, nesamones kalbat... Turi didinti aikštelę, kad galėtų apsilenkti ir būtinas apšvietimas, kalneliai ir panašios priemonės..
Pelėda    Tre, 2019-12-18 / 09:00

In reply to by Šaunus

Vaikai turi būti atvežami į mokyklos kiemą, juk atvežami daugiausia, tik mažieji vaikai. Tai tėvams ramu, kai juos išleidžia šalia mokyklos. Kokias nesąmones sugalvojo 'Ryto' mokykla. Sugalvojo taip, lyg mokyklos kiemas būtų privati nuosavybė. Atsipeikėkite darydami tokius reikalavimus.
aaa    Pir, 2019-12-16 / 02:41
palaa, tai vasara net negales atvaziuo kas pazaist ko i pasistate automobili? kas per... darykit aplink mokykla eisma ratu, ivaziuot ir isvaziuot bus patogu tada :) bet aisku pigiau zenkla pastatyt :) va prie senamiescio mokyklos galetu pastatyt reguliuojama sviesofora, nes dabar vaziuoji ir mokiniu eile tokia, kad atrodo stovi kaip prie pervazos anksciau...
Žemaitis    Tre, 2019-12-18 / 16:36
Gerbiami tėveliai... jūsų vaikai kaip ir jūs patys esate tinginiai...nebenueina kelių šimtų metrų iki mokyklos..nuvežate parvežate po pamokų..tegul vaikšto..sveikesni bus..aš ketvirtoje klasėje 4 kilometrus ėjau žiemą per pusnis ir tiek pat atgal...ir nieko gyvas sveikas buvau... Gėda man dėl jūsų ir jūsų vaikų...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.