„Ryto“ mokykla iš savo aikštelės užsimojo išvyti tėvus

Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuo­trau­ka
Prie mo­kyk­los su­tik­ti tė­vai ti­ki­no ne­pri­ta­rian­tys ke­ti­ni­mui už­draus­ti jiems įva­žiuo­ti į įstai­gos aikš­te­lę
Jau nie­ko ne­ste­bi­na už­mo­jai Plun­gė­je pa­sta­ty­ti kuo dau­giau ke­lio ženk­lų, drau­džian­čių au­to­mo­bi­liams su­sto­ti ar sto­vė­ti, ri­bo­jan­čių grei­tį. Ne­be­sis­te­bi­ma ir sie­kiu ko­ne kiek­vie­no­je gat­vė­je įreng­ti grei­tį ma­ži­nan­čių kal­ne­lių. To­kių idė­jų au­to­riai be pa­lio­vos ata­kuo­ja Plun­gės ra­jo­no sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ją. At­ro­do, pa­sta­ro­ji prie šių pra­šy­mų jau tu­rė­tų bū­ti pri­pra­tu­si ir ra­miai rea­guo­ti net į keis­čiau­sius no­rus, su­si­ju­sius su eis­mu mies­te bei už jo ri­bų. Bet kas­kart at­si­ran­da koks vi­siš­kai ab­sur­diš­kas pa­gei­da­vi­mas, iš­mu­šan­tis iš vė­žių net vis­ko ma­čiu­sius ko­mi­si­jos na­rius. Vie­ną to­kių ant­ra­die­nį, po­sė­džiau­jant mi­nė­ta­jai ko­mi­si­jai, iš­dės­tė „Ry­to“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la.
M. Vau­ras ban­dė „pra­stum­ti“ idė­ją iš „Ry­to“ mo­kyk­los te­ri­to­ri­jos iš­vy­ti tė­vus

Den­gia­si vai­kų sau­gu­mu

Įs­tai­ga už­si­mo­jo iš sa­vo au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės iš­gui­ti tė­vus. Deng­da­mie­si vai­kų sau­gu­mu, mo­kyk­los dar­buo­to­jai su­gal­vo­jo bū­dą, kaip pa­rū­pin­ti vie­tos sa­vo as­me­ni­niams au­to­mo­bi­liams.

Pra­šo­ma leis­ti mo­kyk­los kie­me pa­sta­ty­ti ke­lio ženk­lą, drau­džian­tį mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių eis­mą. Prie jo bū­tų pri­mon­tuo­ta len­te­lė, nu­ro­dan­ti, jog ženk­las ga­lio­ja dar­bo die­no­mis nuo 22 val. iki 16 val. o sa­vait­ga­liais – nuo 22 val. iki 7 val. „Ry­to“ mo­kyk­los at­sto­vas Ma­rius Vau­ras sa­kė, kad įva­žiuo­ti į drau­džia­mą te­ri­to­ri­ją ga­lė­tų tik mo­kyk­los dar­buo­to­jai.

Ruoš­da­ma­si šiam gud­riam žings­niui, mo­kyk­la pa­si­rin­ko la­bai jaut­rų ar­gu­men­tą – vai­kų sau­gu­mą. Tik ne­pa­gal­vo­jo, kad už­da­rius aikš­te­lę, mo­ki­niams iš tė­vų au­to­mo­bi­lių ga­li tek­ti iš­lip­ti jud­rio­je J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je, o tai jiems bus dar ne­sau­giau.

„Ar aš kaž­ką pra­klau­siau, ar ne taip su­pra­tau? Jūs no­ri­te pa­sa­ky­ti, kad mo­ky­to­jai įva­žiuos, o tė­vai – ne? Pe­da­go­gų pri­va­čios ma­ši­nos – ne koks ap­tar­nau­jan­tis trans­por­tas. O jei jūs re­mia­tės kaž­ko­kiais iš­ve­džio­ji­mais, tai ir tė­vų au­to­mo­bi­liai tu­ri bū­ti pri­skir­ti prie mi­nė­to­jo. Juk jie at­ve­ža vai­kus į mo­kyk­lą“, – kal­bė­jo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ro­ber­tas End­ri­kas.

„Ke­lių eis­mo tai­syk­lės sa­ko ki­taip. Pa­gal jas tik mo­kyk­los dar­buo­to­jai ga­lė­tų įva­žiuo­ti į įstai­gos te­ri­to­ri­ją, nes jie ten dir­ba“, – dės­tė M. Vau­ras. Pa­sak jo, bū­tų pri­dė­ta len­te­lė, nu­ro­dan­ti, kad aikš­te­lė – tik „Ry­to“ mo­kyk­los dar­buo­to­jams. Kiek­vie­nas iš jų tu­rė­tų spe­cia­lią kor­te­lę.

Kol kas ne­lai­mių iš­veng­ta

Gin­da­mas mo­kyk­los in­te­re­sus, M. Vau­ras to­liau at­kak­liai to­liau aiš­ki­no, kad įstai­gos te­ri­to­ri­ja iš ry­to ir apie pir­mą va­lan­dą die­nos pri­me­na skruz­dė­ly­ną. Jis ti­ki­no ne kar­tą per vaiz­do ka­me­ras ste­bė­jęs, kas vyks­ta pi­ko me­tu, ir su ko­le­go­mis ste­bė­jo­si, kaip iki šiol neį­vy­ko ne­lai­mių.

„Plau­kai šiau­šia­si, kas vyks­ta su­va­žia­vus tė­vams, to­dėl mums svar­bu už­tik­rin­ti mo­ki­nių sau­gu­mą. Kai vi­si su­va­žiuo­ja – pil­nas kie­mas. Tė­vai su­ki­nė­ja­si pir­myn at­gal. Ki­tą­kart ga­li ir ne­pas­te­bė­ti vai­ko. Kai nu­ken­tės kas nors, ta­da vi­si kal­tins mo­kyk­lą“, – to­liau įti­ki­nė­jo ko­mi­si­ją M. Vau­ras. Jam pa­rei­gū­nas V. Kur­mis išaiš­ki­no, kad už eis­mo įvy­kį ne mo­kyk­la bus at­sa­kin­ga, o vai­ruo­to­jas. Ir vi­sai ne­svar­bu, kur įvyks ne­lai­mė – mo­kyk­los kie­me ar gat­vė­je.

Ta­da mo­kyk­los at­sto­vas pa­tei­kė dar vie­ną ar­gu­men­tą, dėl ko tu­rė­tų bū­tų „pra­šluo­tas“ mo­kyk­los kie­mas – esą gais­ro at­ve­ju da­bar­ti­nė­mis są­ly­go­mis ne­ga­lė­tų pri­va­žiuo­ti ug­nia­ge­sių ma­ši­nos. Ne­va ne­se­niai vy­ko jų pra­ty­bos, spe­cia­lių­jų tar­ny­bų trans­por­tas mo­kyk­lą pa­sie­kė rie­dė­da­mas ša­li­gat­viais.

Kur iš­lai­pin­ti vai­kus?

Ta­da mo­kyk­los at­sto­vo klaus­ta, kur, mo­kyk­los nuo­mo­ne, tu­rė­tų bū­ti iš­lei­džia­mi vai­kai? „No­ri­te pa­sa­ky­ti, kad iš­lai­pi­nus mo­ki­nius J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je, prie įva­žia­vi­mo į gat­ve­lę, ve­dan­čią į „Ry­to“ mo­kyk­lą, bus iš­veng­ta eis­mo ne­lai­mių? Aš ma­nau, su­maiš­ties tik pa­dau­gės“, – sa­vo nuo­mo­nę dės­tė vie­nas ko­mi­si­jos na­rys. Jam M. Vau­ras at­rė­žė, kad įstai­gos už­duo­tis – už­tik­rin­ti vai­kų sau­gu­mą jos te­ri­to­ri­jo­je, o ne rū­pin­tis, kaip tė­vai pri­sta­tys vai­ką. Dar pri­dė­jo, kad mo­ki­niai ga­li bū­ti pa­lei­džia­mi Gan­din­gos gat­vė­je.

Įdo­mu, kaip į to­kius mo­kyk­los už­mo­jus rea­guo­tų mo­ki­nių tė­vai, nes paaiš­kė­jo, kad jie apie tai nie­ko ne­ži­no. Vis­ką no­rė­ta pa­da­ry­ti jiems už akių. Lai­mei, ko­mi­si­ja „ne­pa­lai­mi­no“ „Ry­to“ mo­kyk­los pra­šy­mo ir pa­ra­gi­no pir­miau­sia šį klau­si­mą ap­tar­ti su tė­vais.

„Ki­lus tė­vų ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ban­gai, mes, ko­mi­si­ja, vis­ką tu­rė­tu­me at­lai­ky­ti. Ir nė ne­tu­rė­si­me įti­ki­na­mo paaiš­ki­ni­mo, ko­dėl, pa­vyz­džiui, mo­ky­to­jams leis­ta va­žiuo­ti į mo­kyk­los te­ri­to­ri­ją, o tė­vams – ne“, – kal­bė­jo V. Kur­mis.

Jam ant­ri­no ir ki­ti ko­mi­si­jos na­riai, anot ku­rių, ne­rei­kia mo­kyk­los ban­dy­ti pa­vers­ti pre­zi­den­to rū­mais ar mo­ky­to­jams ko­vo­ti dėl kaž­ko­kių pri­vi­le­gi­jų. „Jei draus­ti, tai vi­siems, o ne tik tė­vams. Pas­ta­ty­si­me ženk­lą, kad įva­žiuos tik mo­kyk­li­niai au­to­bu­siu­kai, bet ar to rei­kia?“ – klaus­ta mo­kyk­los at­sto­vo.

Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ro­ber­tas End­ri­kas kaip al­ter­na­ty­vą pa­siū­lė da­lį mo­kyk­los te­ri­to­ri­jos at­skir­ti čia dir­ban­tiems pe­da­go­gams bei mo­kyk­li­niam trans­por­tui, o da­lį pa­lik­ti tė­vams. Pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, ne­rei­kia im­tis to­kių dras­tiš­kų veiks­mų. Kad jos neišsp­ręs pro­ble­mos, ro­do ir Se­na­mies­čio mo­kyk­los pa­vyz­dys. Šį įstai­ga taip pat bu­vo iš­si­ko­vo­ju­si už­da­rą aikš­te­lę, bet prieš ku­rį lai­ką, ma­ty­da­ma, kad ki­lo dar di­des­nė su­maiš­tis, šios min­ties at­si­sa­kė.

Tad kol kas šio klau­si­mo svars­ty­mas ati­dė­tas. O mo­kyk­la pa­ska­tin­ta pir­miau­sia pa­si­tar­ti su tė­vais ir pa­ban­dy­ti vis­ką iš­spręs­ti be drau­džian­čių ke­lio ženk­lų, ku­rių Plun­gė­je ir taip dau­giau nei miš­ke me­džių.