Šal­mo ne­dėvėju­siam sta­ty­bi­nin­kui – smūgis į galvą

Unsplash nuotr.
Praė­jusį penk­ta­dienį Plungė­je, A. Vaiš­vi­los gatvė­je, sta­tyb­vietė­je me­ta­li­niais daik­tais su­ža­lo­tas jo­je dirbęs sta­ty­bi­nin­kas. Ne­laimė įvy­ko ta­da, kai ant pa­sto­lių stovėjęs jo ko­le­ga metė apa­čion virvę su prie jos pri­ka­bin­ta me­ta­li­ne spy­na bei ka­ra­bi­nais.

67-erių vy­riš­kis virvės ne­su­ga­vo, me­ta­li­niai daik­tai su­ža­lo­jo jam galvą.
Galbūt ne­laimės būtų buvę ga­li­ma iš­veng­ti, jei sta­ty­bi­nin­kas būtų dėvėjęs šalmą, de­ja, bu­vo be jo. Me­ta­li­niai daik­tai jam ant gal­vos kri­to iš tre­čio aukš­to.
Vy­riš­kis bu­vo iš­vež­tas į Plungės li­go­ninę. Jį ap­žiūrėję me­di­kai nu­statė rimtų pa­žei­dimų gal­vo­je, todėl vy­riš­kis iš­vež­tas gy­dy­ti į Klaipėdą, mat jam būti­na neu­ro­chi­rurgų pa­gal­ba.
Kas kal­tas dėl ne­laimės, aiš­ki­na­ma­si. Pradė­tas ty­ri­mas dėl darbų sau­gos ir svei­ka­tos ap­sau­gos dar­be rei­ka­la­vimų pa­žei­di­mo.