Spor­to komp­leksą siū­lo­si sta­ty­ti net pen­kios įmonės

Nors būta ginčų, ga­liau­siai nu­spręsta spor­to komp­leksą pra­dėti sta­ty­ti nuo ba­sei­no
Praė­jusį pir­ma­dienį at­plėšti vo­kai su pa­si­ūly­mais tų įmo­nių, ku­rios pa­si­ren­gu­sios įgy­ven­din­ti pirmąjį Plungės spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­so etapą – pa­sta­ty­ti ba­seiną. Pa­na­šu, kad Sa­vi­val­dybės va­dovų su­ma­ny­ta nau­ja tak­ti­ka (nu­spręsta dar­bus da­lin­ti į dvi da­lis, pir­ma skelb­ti ba­sei­no, o tik ta­da spor­to salės sta­ty­bos kon­kursą) davė re­zul­tatų – šįkart gau­ti net pen­ki pa­si­ūly­mai.

Pri­min­si­me, jog pir­ma­sis Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės skelb­tas kon­kur­sas pra­ėju­sių metų va­sarą baigė­si šnipš­tu – pa­si­ūlymą pa­tei­ku­si vie­nin­telė įmonė už­sip­rašė per di­delės kai­nos. Tąkart vi­so komp­lek­so sta­ty­bai bu­vo nu­ma­ty­ta 9,8 mln. eurų, o gau­ta­me vie­nin­te­lia­me pa­si­ūly­me įmonės įvar­din­ta kai­na bu­vo net per 14 mln. eurų.

Dėl to bu­vo nu­spręsta kon­kur­so pro­cedū­ras stab­dy­ti. Su­rengę spau­dos kon­fe­ren­ciją Sa­vi­val­dybės va­do­vai kalbė­jo no­rin­tys etiš­kes­nio vers­lo po­žiū­rio į šį ob­jektą, ku­rio plun­giš­kiai lau­kia jau dau­gelį metų. Iš­sa­ky­ta abe­jo­nių ir dėl to, ar vis­kas vy­ko skaid­riai, mat kon­kur­su domė­jo­si daug įmo­nių, o pa­si­ūlymą ga­liau­siai pa­teikė tik vie­na. Ir dar tiek už­sip­rašė.

Per tą pa­čią spau­dos kon­fe­ren­ciją pa­skelb­ta, jog ima­ma­si nau­jos tak­ti­kos – būsi­ma­sis spor­to komp­lek­so pro­jek­tas da­li­na­mas į dvi da­lis, ir pir­miau­sia bus skel­bia­mas kon­kur­sas ba­sei­no sta­ty­bai. Pri­reikė lai­ko tech­ni­niam pro­jek­tui pa­ko­re­guo­ti, dar­bus su­pla­nuo­ti taip, kad pa­bai­gus sta­ty­ti ba­seiną juo būtų ga­li­ma jau nau­do­tis ir kar­tu pla­nuo­ti kitą etapą – uni­ver­sa­lios spor­to salės sta­tybą.

Spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­so Men­de­no g. 1C, Plungė­je, pir­mo­jo eta­po sta­ty­bos darbų vie­ša­sis pir­ki­mo kon­kur­sas pa­skelb­tas šių metų va­sa­rio 3 dieną. Kaip jau minė­ta, ko­vo 9–ąją at­plėšus vo­kus su pa­si­ūly­mais pra­neš­ta, jog iš vi­so gau­tos ir to­liau bus ver­ti­na­mos pen­kios pa­raiš­kos.

Kaip sakė Viešųjų pir­kimų sky­riaus vedė­ja Jūratė Gar­čins­kaitė, teisės ak­tai ne­nu­ma­to pa­raiškų ver­ti­ni­mo pro­cedūrų trukmės, tad tiks­liai pa­sa­ky­ti, kiek lai­ko užt­ruks šis kon­kur­so eta­pas – su­dėtin­ga.

„Ti­kiuo­si, kad per mėnesį spėsi­me įver­tin­ti vi­sas pa­raiš­kas ir jau galė­si­me skelb­ti laimė­toją“, – kalbė­jo vedė­ja. Ji sakė dau­giau de­ta­lių kol kas at­skleis­ti ne­ga­lin­ti. Iš­gir­do­me tik tiek, kad vi­si pen­ki pa­si­ūly­mai ne­vir­ši­jo pir­ki­mo sąly­go­mis api­brėžtos mak­si­ma­lios šio pir­mo­jo eta­po darbų vertės – 6,1 mln. eurų. Tad pir­mi­nis sce­na­ri­jus šįkart ne­be­turėtų pa­si­kar­to­ti.

Su kon­kur­so laimė­to­ju ža­da­ma pa­si­ra­šy­ti 36–ių mėne­sių trukmės su­tartį.

Ran­go­vas, prie­š im­da­ma­sis sta­tybų, dar turės pa­reng­ti dar­bo pro­jektą, tad eks­ka­va­to­rių riau­mo­ji­mo Men­de­no gatvė­je, Tech­no­lo­gijų ir vers­lo mo­kyk­los pa­šonė­je, dar grei­tai neiš­gir­si­me.

Tie­sa, spor­to komp­lek­sui nu­ma­ty­to­je te­ri­to­ri­jo­je per­nai jau at­lik­ti pa­ren­gia­mie­ji dar­bai – nu­ties­ta da­lis lie­taus nuo­tekų tinklų (to­je vie­to­je, kur ne­truk­dys komp­lek­so sta­ty­boms) bei pa­reng­tas elekt­ros įva­das. Be­lie­ka su­lauk­ti ir pa­čio komp­lek­so sta­tybų pra­džios.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.