Rū­tos LAU­RI­NAI­TIE­NĖS nuo­trau­ka
M. Ei­ni­kis (ant­ras iš kai­rės) M. Kau­no ir Ž. Bie­liaus­kie­nės pra­šė pa­ro­dy­ti pa­tal­pas, dėl ku­rių pa­di­dė­jo bu­to plo­tas
Plun­giš­kis Min­dau­gas Ei­ni­kis į „Že­mai­čio“ re­dak­ci­ją krei­pia­si jau ant­rą kar­tą. Ir ant­rą kar­tą dėl to pa­ties – Sto­ties gat­vė­je esan­čio so­cia­li­nio būs­to, ku­ria­me nuo 2017 m. gy­ve­na jo neį­ga­li duk­ra. Aną­syk pro­ble­mų ki­lo dėl ne­tei­sė­tai pri­skai­čiuo­to mo­kes­čio už ne­ži­nia kie­no iš­leis­tą van­de­nį. Šį­syk si­tua­ci­ja vėl neaiš­ki – ne­ti­kė­tai iš­si­plė­tė pa­ts būs­tas... Ne, nie­kas sie­nų ne­grio­vė. Iš­sip­lė­tė jis tik Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Plun­gės būs­tas“ są­skai­to­je, ku­rio­je juo­da ant bal­to pa­ra­šy­ta, kad mo­kė­ti rei­kia jau ne už 34,34, bet už 45,48 kv. met­ro bu­tą.

M. Ei­ni­kis sa­kė su val­džios įstai­gų at­sto­vais prie ke­tu­rių akių jau ne­su­si­kal­ban­tis, to­dėl ir kvie­čia­si į pa­gal­bą „Že­mai­čio“ žur­na­lis­tus. Vy­ras kal­bė­jo dė­kin­gas, kad tą­syk vi­sų už karš­tą van­de­nį pri­skai­čiuo­tų 57 eu­rų neį­ga­lu­mo pa­šal­pą (ku­ri te­sie­kia vos 200 eu­rų) gau­nan­čiai duk­rai mo­kė­ti ne­te­ko – UAB Plun­gės ši­lu­mos tink­lai pri­pa­ži­no klai­dą ir di­džią­ją da­lį su­mos iš są­skai­tos iš­skai­čia­vo. Tad tei­sy­bės ti­ki­si ir šį kar­tą.

Kad iš­siaiš­kin­tų si­tua­ci­ją iki ga­lo, vy­riš­kis pa­si­kvie­tė ne tik žur­na­lis­tus ir są­skai­tą iš­ra­šiu­sio „Plun­gės būs­to“ at­sto­vę Ei­man­tę Vai­čiū­tę, bet ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Min­dau­gą Kau­ną. Į su­si­ti­ki­mą at­vy­ko ir Tur­to sky­riaus ve­dė­ja Ži­vi­lė Bie­liaus­kie­nė.

E. Vai­čiū­tė dėl pa­si­kei­tu­sių skai­čių sa­kė esan­ti nie­kuo dė­ta – vie­no kam­ba­rio bu­tas, ku­ria­me gy­ve­na neį­ga­li M. Ei­ni­kio duk­ra, pri­klau­so Sa­vi­val­dy­bei. Ji tik ga­vu­si ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mą, kad šio bu­to kvad­ra­tū­ra pa­di­dė­ju­si be­veik 12 kvad­ra­ti­nių met­rų, ir bu­vo įga­lio­ta per­ra­šy­ti su­tar­tį, ku­rio­je ir kei­tė­si bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­poms pri­ski­ria­mas plo­tas.

O Ž. Bie­liaus­kie­nė tuoj pat ėmė aiš­kin­ti, kad jo­kio de­tek­ty­vo čia nė­ra: su­tar­tis bu­vo pa­keis­ta at­li­kus šio bu­to ma­ta­vi­mus. Bū­tent tuo­met ir pa­si­kei­tęs plo­tas, nes prie jo bu­vo pri­skai­čiuo­ta da­lis bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­pų – da­lis ko­ri­do­riaus, fo­jė, laip­ti­nių. Be­je, už tą pa­pil­do­mą plo­tą mo­ka vi­si, gy­ve­nan­tie­ji šia­me Sto­ties gat­vės dau­gia­bu­čia­me na­me.

„Vis tiek ne­sup­ran­tu, už ką mo­kam“, – to­liau pik­ti­no­si M. Ei­ni­kis. Ir pa­pra­šė Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų kar­tu apei­ti tas įvar­dy­tas bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­pas, kad apie jas ne tik iš­girs­tų, bet ir sa­vo­mis aki­mis pa­ma­ty­tų.

Vy­riš­kio pyk­tis su­pran­ta­mas: „Plun­gės būs­to“ siųs­to­je są­skai­to­je už rugp­jū­tį nė­ra at­ski­ros ei­lu­tės, nu­ro­dan­čios bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­pų plo­tą. Tie­siog prie ob­jek­to plo­to pui­kuo­ja­si pa­ryš­kin­tai nau­ji, di­des­ni skai­čiai. Dėl to rei­kia mo­kė­ti dau­giau ne tik už bu­to nuo­mą, bet ir už že­mės skly­po prie­žiū­rą. Kar­tu išau­go ir kau­pia­mo­sios lė­šos na­mui at­nau­jin­ti.

Tad su­si­gau­dyk, kad toks gud­rus, iš kur ga­lai ky­šo ir ko­dėl taip skai­čiais žong­li­ruo­ja­ma. Rugp­jū­čio mė­ne­sio są­skai­ta nuo lie­pos ski­ria­si net 7 eu­rais.

Plun­giš­kiui ki­lo ir ki­tas klau­si­mas: jei­gu jau pa­di­dė­jo plo­tas, už ku­rį teks mo­kė­ti, ar neiš­si­pūs ir są­skai­ta už šil­dy­mą? O juk na­mo laip­ti­nė­se ra­dia­to­rių nė­ra. Šil­do­mi tik bend­ra­bu­čio ti­po būs­to ko­ri­do­riai.

Išė­jus ap­žiū­rė­ti pa­tal­pų, M. Kau­nas ti­ki­no, kad są­skai­ta dėl to ne­tu­rė­tų keis­tis. O „Plun­gės būs­to“ at­sto­vė paaiš­ki­no, kad vis dėl­to yra koe­fi­cien­tas, pa­gal ku­rį mo­kes­tis už bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­pų šil­dy­mą ap­skai­čiuo­ja­mas. Koks jis, at­si­min­ti ne­ga­lė­jo.

Drau­giš­kai ap­žiū­rė­jus „pa­slap­tin­gą­sias“ pa­tal­pas, ku­rios nuo­mi­nin­kei kai­nuos pa­pil­do­mai, M. Ei­ni­kis šiek tiek at­ly­žo. Ta­čiau vis tiek ban­dė pri­saik­din­ti val­džią „dau­giau ne­vog­ti“. Trem­ty­je bu­vęs plun­giš­kis sa­kė vis­ko per sa­vo am­žių ma­tęs, iš ba­do yra te­kę net sil­kės aša­kų val­gy­ti, tad gy­ve­ni­mo už­grū­din­tas ir da­bar taip leng­vai ne­pa­si­duo­siąs. Net nau­jo­sios su­tar­ties ra­šy­tis duk­ters ne­sku­bins – pa­lauks, ką pa­ro­dys spa­lio są­skai­tos... Juo la­biau kad sy­kį jau yra nu­ken­tė­jęs, kai no­rė­ta pa­di­din­tą są­skai­tą už karš­tą van­de­nį įbruk­ti. Tad iš kur to pa­si­ti­kė­ji­mo sem­tis?

Ti­ki­mės ir mes, kad neį­ga­li plun­giš­kė ne­be­bus skriau­džia­ma, o val­džios at­sto­vai įvyk­dys sa­vo pa­ža­dą atei­ty­je pa­dė­ti su­si­gau­dy­ti, kas są­skai­to­se „už­šif­ruo­ta“, kad dau­giau to­kių ne­su­sip­ra­ti­mų ne­kil­tų. Ir kad są­skai­tos už šil­dy­mą dėl nau­jai pri­skir­to nau­din­go plo­to ne­vers aik­čio­ti. O gal net šiai nuo­mi­nin­kei val­džia pa­skirs jos taip no­ri­mą ki­tą so­cia­li­nį būs­tą ne bend­ra­bu­čio ti­po dau­gia­bu­čia­me na­me.

Bet Ž. Bie­liaus­kie­nė leng­vų pa­ža­dų ne­da­li­jo: ei­lė­je lau­kia pu­sant­ro šim­to no­rin­čių­jų, o M. Ei­ni­kio duk­rai skir­tas so­cia­li­nis būs­tas ati­tin­ka vi­sus jam ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. Tad mo­te­riai tek­tų sto­tis į pa­tį lau­kian­čių­jų ei­lės ga­lą.