„Supermiesto“ aikštelėje įrengta lauko terasa

Plun­gės mies­to se­niū­ni­jos nuo­trau­ka
Įren­gus te­ra­są, nau­do­tis lau­ko mu­zi­kos inst­ru­men­tų aikš­te­le kur kas pa­to­giau
„Su­per­mies­to“ vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė, esan­ti A. Ju­cio g. skve­re­ly­je, Plun­gė­je, pa­pil­dy­ta dar vie­na zo­na. 2017 me­tais šio­je aikš­te­lė­je bu­vo įreng­ti lau­ko mu­zi­kos inst­ru­men­tai, ta­čiau tuo­met jie bu­vo su­mon­tuo­ti ant grun­to, o tai ir nees­te­tiš­ka, ir ne­pa­to­gu. To­dėl ne­se­niai pa­si­rū­pin­ta, kad mu­zi­kos inst­ru­men­tų aikš­te­lė­je at­si­ras­tų lau­ko te­ra­sa su suo­liu­kais.

Te­ra­sa įreng­ta pa­gal Plun­gės mies­to vie­tos veik­los gru­pės (VVG) pa­reng­tą pro­jek­tą, ku­rio ver­tė – 6,2 tūkst. eu­rų. Prie pro­jek­to nuo jo pa­ren­gi­mo iki įgy­ven­di­ni­mo dir­bo aso­cia­ci­jos ad­mi­nist­ra­to­rė, Plun­gės mies­to se­niū­ni­jos spe­cia­lis­tė Gra­ži­na Gri­cie­nė.

Mi­nė­ta vie­tos veik­los gru­pė pro­jek­tą ren­gė at­si­žvelg­da­ma į Plun­gės mies­to se­niū­nai­čių suei­gos me­tu pa­tvir­tin­tas veik­las, ku­rias fi­nan­suo­ti ir įgy­ven­din­ti Plun­gė­je rei­kė­tų pir­miau­sia. O pa­raiš­ka pa­ra­mai gau­ti teik­ta pa­gal 2019 m. ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir bend­ruo­me­ni­nės veik­los stip­ri­ni­mo 2017–2019 me­tų veiks­mų pla­no įgy­ven­di­ni­mo 2.3 prie­mo­nę „Rem­ti bend­ruo­me­ni­nę veik­lą sa­vi­val­dy­bė­se“.

Tai dar vie­na Plun­gės mies­to VVG do­va­na vai­kams ir jau­ni­mui, mies­to gy­ven­to­jams ir sve­čiams, prie ku­rios pri­si­dė­jo ir Plun­gės mies­to se­niū­nai­čiai. Įren­gus lau­ko te­ra­są, nau­do­tis mu­zi­kos inst­ru­men­tų aikš­te­le pa­to­giau.

Šių me­tų sau­sį aso­cia­ci­ja pa­ren­gė ir ki­tą pa­raiš­ką pro­jek­to „Te­ri­to­ri­jos, esan­čios prie Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos, su­tvar­ky­mas, pri­tai­kant ją edu­ka­ci­nei veik­lai“ fi­nan­sa­vi­mui iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos gau­ti. Pro­jek­tą ti­ki­ma­si įgy­ven­din­ti per ar­ti­miau­sius ke­le­rius me­tus.