Susirūpinta pėsčiųjų saugumu A. Jucio gatvėje

Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuo­tr.
Pra­šy­ta im­tis sau­gu­mo prie­mo­nių A. Ju­cio gat­vė­je, kad pa­ga­liau pės­tie­ji ga­lė­tų jaus­tis sau­gūs
A. Ju­cio gat­vė Plun­gė­je – la­bai jud­ri. Tiek anks­ti ry­te, tiek per pie­tus ir va­ka­re eis­mas jo­je itin in­ten­sy­vus. Čia di­de­lis ne tik trans­por­to prie­mo­nių, bet ir pės­čių­jų srau­tas. Ne­re­tos šio­je gat­vė­je ir eis­mo ne­lai­mės, ku­rio­se daž­niau­sia nu­ken­čia pės­tie­ji. To prie­žas­tis – ne­sau­gios pės­čių­jų pe­rė­jos bei ge­ro­kai leis­ti­ną grei­tį vir­ši­jan­tys vai­ruo­to­jai. Kaip bū­tų ga­li­ma už­tik­rin­ti pės­čių­jų sau­gu­mą šio­je gat­vė­je, dis­ku­tuo­ta per praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ku­sį Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos po­sė­dį.

Sau­gu­mo vie­no­je jud­riau­sių Plun­gės gat­vių klau­si­mą per po­sė­dį iš­kė­lė to­je gat­vė­je gy­ve­nan­tys Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Vi­da Bon­daus­kie­nė ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas. Tie­sa, pa­sta­ra­sis ir anks­čiau yra krei­pę­sis su šiuo klau­si­mu į Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ją. Bet nuo to lai­ko nie­kas ne­pa­si­kei­tė.

42-aja­me A. Ju­cio gat­vės dau­gia­bu­ty­je na­me gy­ve­nan­ti V. Bon­daus­kie­nė pa­sa­ko­jo sa­vo aki­mis ma­čiu­si ne vie­ną eis­mo įvy­kį ties jos na­mu esan­čio­je pe­rė­jo­je, ku­rio me­tu bu­vo su­ža­lo­ti pės­tie­ji. Esą tos gat­vės gy­ven­to­jai sa­vo au­to­mo­bi­lius su­si­sta­to prie pat pe­rė­jų, taip ap­sun­kin­da­mi ma­to­mu­mą ir pės­tie­siems, ir va­žiuo­jan­tie­siems.

V. Bon­daus­kie­nė ti­ki­no su­pran­tan­ti, kad žmo­nėms trūks­ta vie­tų au­to­mo­bi­liams sta­ty­ti, ta­čiau tai truk­do žmo­nių sau­gu­mui. To­dėl ji pra­šė ko­mi­si­jos im­tis kaž­ko­kių prie­mo­nių, kad pa­ga­liau A. Ju­cio gat­vė bū­tų nors kaž­kiek sau­ges­nė.

Jai ant­ri­no ir M. Kau­nas. Pa­sak jo, A. Ju­cio gat­vė­je – pen­kios pės­čių­jų pe­rė­jos, ta­čiau nė vie­na nė­ra sau­gi.

Su tuo su­ti­ko ir ko­mi­si­jos na­riai. Anot ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko Ro­ber­to End­ri­ko, A. Ju­cio gat­vė – tar­si ma­gist­ra­li­nė. Eis­mas jo­je – itin in­ten­sy­vus, tad pa­vo­jus pės­tie­siems ky­la vi­so­se pen­kio­se pe­rė­jo­se. Pir­mi­nin­ko įsi­ti­ki­ni­mu, jas rei­kė­tų per­tvar­ky­ti – pa­da­ry­ti iš­ki­lias. Tik klau­si­mas, kiek tai at­siei­tų.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Plun­gės mies­to se­niū­no pa­va­duo­to­jas, lai­ki­nai ei­nan­tis se­niū­no pa­rei­gas, Gin­ta­ras Do­mar­kas kal­bė­jo, kad vie­nos to­kios pe­rė­jos įren­gi­mas ga­li kai­nuo­ti apie 3 000 eu­rų. Tad vi­soms per­tvar­ky­ti ga­li pri­reik­ti net 15 tūkst. eu­rų.

Už iš­ki­lias pės­čių­jų pe­rė­jas pa­si­sa­kė ir ki­ti ko­mi­si­jos na­riai. Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vy­res­ny­sis ty­rė­jas Vai­das Kur­mis ti­ki­no, jog paaukš­tin­tos pės­čių­jų pe­rė­jos bū­tų ne­gin­čy­ti­nai sau­ges­nės.

Dar di­des­nį sau­gu­mą už­tik­rin­tų ir tin­ka­mas ap­švie­ti­mas. Esą įren­giant iš­ki­lias pe­rė­jas, bū­ti­nai rei­kė­tų juo pa­si­rū­pin­ti. Tad nu­tar­ta lauk­ti ki­tų me­tų biu­dže­to ir ti­kė­tis, kad bus skir­ta lė­šų šiam su­ma­ny­mui įgy­ven­di­ni ir pa­ga­liau A. Ju­cio gat­vė taps sau­ges­nė.