Tamsi žiedinė sankryža – nevykėlių gaudyklė?

Rūtos LAURINAITIENĖS nuo­trau­ka
Direkcija nurodo, jog apšvietimas šioje sankryžoje neįrengtas, nes nebuvo tam poreikio. Tačiau po jos atnaujinimo pasipylusios avarijos byloja ką kitą
Ties pir­muo­ju po­sūkiu į Plungę, ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė, ne­se­niai įreng­ta žie­dinė san­kry­ža – tam­si. Vie­niems tai ne­truk­do, bet ki­tiems „pa­si­slėpu­si“ san­kry­ža tam­pa rim­ta kliū­ti­mi. Jau ne vie­nas au­to­mo­bi­lis į ją įlėkė... tie­siai. Ir įdo­miau­sia, kad jų vai­ruo­to­jai nei gir­ti, nei bent šiek tiek iš­lenkę bu­vo. Tad kur pro­ble­ma?

Ne­pas­te­bi ke­lio ženklų

Ne­pa­ten­kin­ti vai­ruo­to­jai naują­ja san­kry­ža pik­ti­na­si vie­ni ki­tiems, drąses­ni ir so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­burbė­ti ne­tin­gi. Tarp pa­starųjų – vai­ruo­to­jas Ramū­nas, feis­bu­ke pa­skelbęs įrašą su ant ve­jos užlė­ku­sios ma­ši­nos nuo­trau­ka. „Bus Trui­kių žie­de ap­švie­ti­mas ar ir to­liau bus dau­žo­mos ma­ši­nos kas sa­vaitę?“ – klausė jis.

Po įra­šu pil­te pylė­si ko­men­ta­rai. Rašė tie, ku­rie Ramū­nui pri­ta­ria ir ap­švie­ti­mo pa­si­gen­da. Bet dar dau­giau bu­vo be­si­ste­bin­čių, kaip, kad ir tam­so­je, įma­no­ma ne­pa­ma­ty­ti žie­dinės san­kry­žos? Juk apie ją įspėja ir ke­lio ženk­lai. Tie­sa, iš ko­men­tarų bu­vo aiš­ku, jog tąsyk tie­siai į žiedą įlėkė pa­gy­venęs vai­ruo­to­jas.

„Ar už­si­rišę akis va­žiuo­ja?“ – stebė­jo­si Jo­lan­ta. „At­si­mer­kit, ta­da į ma­šiną sėskit“, – pri­tarė ir Vi­ta­li­ja. „Jei nu­krei­pia­mo­sios ro­dyklės ne­pa­de­da, ka­žin, ar ap­švie­ti­mas be­padės“, – įsi­ti­ki­nu­si Gre­ta. O To­mas siūlė pri­pa­žin­ti, „kad ati­dūs, su­si­kaupę ir dėme­sin­gi vai­ruo­to­jai, ko­kiu ir turėtų būt kiek­vie­nas, per tą žiedą tik­rai ne­va­žiuo­ja ir ne­va­žiuos nie­ka­da tie­siai. Apš­vie­ti­mas čia vi­siš­kai nie­kuo dėtas.“

Dar vie­nas ko­men­ta­to­rius šią žie­dinę san­kryžą be ap­švie­ti­mo pa­va­di­no ne­vykė­lių gau­dyk­le.

Did­žiau­sia pro­ble­ma – ne­vie­ti­niams

Bet ki­ta ko­men­ta­to­rių sto­vyk­la visą kaltę ver­čia ne iš­sib­laš­kiu­siems vai­ruo­to­jams, o būtent ak­li­nai žie­di­nei san­kry­žai. Esą naktį apa­kin­tas prie­šprie­šiais at­va­žiuo­jan­čių ma­šinų šviesų, san­kry­žos ga­li ir ne­pa­ma­ty­ti. O jei­gu dar rūkas ir ma­to­mu­mas pra­stas...

„Mes, vie­ti­niai, ži­nom, o tas, ku­ris se­niai be­va­žiavęs, dar už­si­kal­ba ar už­si­žiop­so... kol ne­bus ap­švie­ti­mo, tik­rai bus daug ava­rijų“, – sa­vo nuo­monę iš­sakė Eri­ka. Jai pri­tarė ir Ar­vy­das: „Būtent blo­gu oru, iš prie­kio apa­ki­nus, blo­gai ma­to­si. Ne­ži­nan­tys žie­do se­nu įpra­ti­mu va­žiuo­ja tie­siai, nie­kas neap­sau­go­tas nuo iš­sib­laš­ky­mo.“

To­je pa­čio­je ko­men­ta­to­rių sto­vyk­lo­je ir Da­lia: „Ži­no­ma, kad rei­kia ap­švie­ti­mo, kaž­ko­kia ne­sąmonė... Vi­sur žie­dai ap­švies­ti, o ši­tas kaip vai­duok­lis koks.“ Ne­pa­ten­kin­tas ir Si­mo­nas: „Ma­nau, kol ne­bus žu­vu­siųjų, tol bus taip, kaip yra.“

To­kių ava­rijų – ne vie­na

Nuo­monės nuo­monė­mis, ta­čiau tai, kad ši neapš­vies­ta san­kry­ža – iš­ties pro­ble­ma, ro­do ir eis­mo įvy­kiai. „Že­mai­tis“ rašė, kad dar spalį ją ko­ne pir­ma­sis „pa­žymė­jo“ mūsų ra­jo­no gy­ven­to­jas: „VW Pas­sat“ vai­ruo­to­jas į žiedą įlėkė tie­siai, ma­ši­na už­šo­ko ant ve­jos, o skrie­da­ma dar nu­vertė ke­lis ke­lio ženk­lus. Tie­sa, jos vai­ruo­to­jas bu­vo gir­tutė­lis (2,61 pro­milės). Ne­sio­rien­tuo­da­mas ap­lin­ko­je dar bandė va­žiuo­ti to­liau, ta­čiau į bor­telį pra­kir­to prie­ki­nes pa­dan­gas, ap­ga­di­no au­to­mo­bi­lio prie­kį ir, su­stojęs sker­sai va­žiuo­ja­mo­sios da­lies, užb­lo­ka­vo san­kryžą. Ne­ži­nia, ką būtų su­manęs dar, ta­čiau pa­skui va­žiavę ki­ti vai­ruo­to­jai iš šio „ere­lio“ at­ėmė ma­ši­nos rak­te­lius.

Ši­to­je si­tua­ci­jo­je svar­biau­sias vaid­muo te­ko al­ko­ho­liui, bet, kaip pa­tvir­ti­no Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­ninkė Ing­ri­da Juš­kaitė, ki­ti į šią san­kryžą įlėkę vai­ruo­to­jai, jos ži­nio­mis, išgėrę ne­bu­vo. Ir to­kių bu­vo ne ma­žiau pen­kių. Nors ko­men­ta­to­riai in­ter­ne­te ti­ki­na, kad vos per tris mėne­sius nuo jos įren­gi­mo žie­dinę san­kryžą tie­siai kir­to gal 10 au­to­mo­bi­lių...

Plungės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vy­res­ny­sis tyrė­jas Vai­das Kur­mis sa­ko to­kios sta­tis­ti­kos ne­tu­rin­tis. Ta­čiau pa­ti­ki­no, kad toks at­ve­jis tik­rai bu­vo ne vie­nas.

„Bet nie­ka­da su­žeistų, su­ža­lotų ne­bu­vo. Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai (LAKD) yra iš­siun­tu­si raš­tus dėl šios san­kry­žos ap­švie­ti­mo. Su­rea­guos ar ne – neaiš­ku“, – „Že­mai­čiui“ sakė V. Kur­mis, ku­ris yra ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos na­rys.

Duo­me­nys ne­su­tam­pa

Būtent minė­to­ji di­rek­ci­ja rūpi­no­si žie­do šio­je san­kry­žo­je įren­gi­mu, tad šios vie­tos ap­švie­ti­mas – taip pat jos rei­ka­las. „Že­mai­tis“ LAKD at­stovų tei­ra­vo­si, kodėl ap­švie­ti­mas san­kry­žo­je ne­bu­vo nu­ma­ty­tas iš­kart ir ka­da jį pla­nuo­ja­ma įreng­ti?

Su­laukė­me ir at­sa­ky­mo. Tarp­tau­ti­nių ir viešųjų ry­šių sky­riaus ko­mu­ni­ka­ci­jos va­dy­bi­nin­kas Sau­lius Jan­so­nas rašė: „2019 m., po žie­dinės san­kry­žos įren­gi­mo, šio­je san­kry­žo­je bu­vo už­re­gist­ruo­tas 1 tech­ni­nis eis­mo įvy­kis (ke­lio Nr. 164 54,097 km, 2019-11-21 18:55, leng­va­sis au­to­mo­bi­lis nu­va­žia­vo nuo ke­lio. Žmonės ne­nu­kentė­jo). At­siž­vel­gus į gau­tus duo­me­nis bus priim­tas spren­di­mas dėl to­les­nių veiksmų“.

Aki­vaiz­du, kad Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos ži­nios ne­su­tam­pa nei su kal­bin­tais Plungės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vais, nei su įrašą feis­bu­ke ko­men­ta­vu­sių žmo­nių ti­ki­ni­mais apie „blėki­nių ava­rijų“ skai­čių...

Kiek iš tiesų mums rūpi­mo­je san­kry­žo­je pra­ėju­sių metų ant­rą pus­metį už­fik­suo­ta to­kių ava­rijų, pa­klausė­me ir Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos Ad­mi­nist­ra­cinės veik­los ir eis­mo prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­listės Dai­vos Ži­linskės. Gau­tas at­sa­ky­mas tik pa­tvir­ti­no prie­š tai jau turė­tus duo­me­nis: „2019 metų ant­rąjį pus­metį nu­ro­dy­to ke­lio ruo­že, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, įvy­ko 3 eis­mo įvy­kiai, žmonės ne­nu­kentė­jo.“

Va­di­na­si, LAKD re­mia­si ne­tiks­liais duo­me­ni­mis. Iš kur to­kius „nu­ka­bi­na“ – neaiš­ku. O juk eis­mo įvy­kių skai­čius yra be­ne svar­biau­sias ro­dik­lis, sprend­žiant, rei­ka­lin­gas ap­švie­ti­mas san­kry­žo­je ar ne. Todėl į di­rek­ciją „Že­mai­tis“ raš­tu kreipė­si dar kartą. Pap­rašė paaiš­kin­ti, ko­kia sta­tis­ti­ka ji re­mia­si. Perk­lausė ir to, kodėl ap­švie­ti­mas ne­bu­vo įreng­tas iš­kart, san­kryžą re­konst­ruo­jant, mat at­si­ųsta­me pir­ma­ja­me at­sa­ky­me apie tai nė žo­de­liu neuž­si­min­ta.

Bu­vo blo­giau

Po sa­vaitės ga­vo­me S. Jan­so­no „at­sa­kymą-pa­tiks­li­nimą“, ku­ria­me dėsto­ma, kad žie­dinės san­kry­žos įren­gi­mo teh­ni­nia­me pro­jek­te ap­švie­ti­mas ne­bu­vo nu­ma­ty­tas, nes... jo po­rei­kis ne­bu­vo nu­sta­ty­tas. Įgy­ven­di­nus pro­jektą, si­tua­ci­ja ne­va vėl ste­bi­ma: „Jei nu­sta­to­mas eis­mo sau­gu­mo sąlygų pa­blogė­ji­mas, nu­ma­to­mos saugų eismą už­tik­ri­nan­čios prie­monės.“

To­liau dėsto­ma, kad, ne­pai­sant, to, jog san­kry­ža neapš­vies­ta, vai­ruo­to­jams tai sau­giai ja va­žiuo­ti truk­dy­ti ne­turėtų, mat „įreng­ti įspėja­mie­ji ke­lio ženk­lai Nr. 146 „Posū­kio kryp­tis į de­šinę“, ku­rių at­spin­dys už­tik­ri­na jų ma­to­mumą iš pa­kan­ka­mo at­stu­mo neapš­vies­ta­me ke­lio ruo­že, kad vai­ruo­to­jai juos pa­stebėtų iš anks­to, net ir tuo at­ve­ju, jei­gu prie­š tai ne­pas­tebė­jo ke­lio ženklų, įspėjan­čių apie artė­jimą prie žie­dinės san­kry­žos.“

Bet kaž­kodėl bu­vo ne vie­nas at­ve­jis, kai vai­ruo­to­jai šių ženklų ne­pas­tebė­jo. Ar tai ne ro­dik­lis, kad ap­švie­ti­mas vis dėlto rei­ka­lin­gas?

Ta­čiau ir čia di­rek­ci­ja, lyg nu­spėda­ma ga­li­mus pa­svars­ty­mus, ak­cen­tuo­ja, kad „žie­dinės san­kry­žos tiks­las yra pa­nai­kin­ti ga­li­mus šo­ni­nius su­si­dūri­mus, ku­rių pa­sekmės daž­niau­siai yra skaud­žios – sunkūs su­žei­di­mai ar žūtys.“ Dar pri­min­ta, kad 2016 ir 2018 me­tais šio­je vie­to­je bu­vo už­re­gist­ruo­ti 2 įskai­ti­niai eis­mo įvy­kiai, ku­rių me­tu, su­si­dūrus au­to­mo­bi­liams, bu­vo su­žeis­ti 3 žmonės.

Pa­žadų ne­da­li­na

Be­je, „Že­mai­čio“ per­klaus­tas apie eis­mo įvy­kių sta­tis­tiką šio­je san­kry­žo­je, di­rek­ci­jos at­sto­vas at­sa­kymą pa­tiks­li­no: nu­rodė, kad šio­je san­kry­žo­je po jos įren­gi­mo už­fik­suo­tas ne vie­nas eis­mo įvy­kis, kaip teigė anks­čiau, bet jau... du. Esą re­mia­ma­si pa­tiks­lin­tais Klaipė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to duo­me­ni­mis.

Pa­vy­ko iš­siaiš­kin­ti ir tai, kad ap­švie­ti­mas to­kio­se vie­to­se įren­gia­mas lai­kan­tis prio­ri­te­tinės in­ži­ne­ri­nių eis­mo sau­gos prie­mo­nių įren­gi­mo eilės. Ji LAKD tink­la­py­je (lakd.lrv.lt) bus pa­skelb­ta tre­čią šių metų ket­virtį, va­di­na­si, liepos–rugsėjo mėne­siais. Ir tai dar ne­reiš­kia, kad ap­ta­ria­ma san­kry­ža to­je eilė­je iš­ties at­si­durs. Jei bus re­mia­ma­si to­kia ava­rijų sta­tis­ti­ka, ko­kią tu­ri di­rek­ci­ja, grei­čiau­siai jos šių­me­ti­nia­me sąra­še ne­bus.

Va­di­na­si, praeis va­sarą, „su­tems“ ru­duo ir vėl vai­ruo­to­jams teks va­žiuo­ti per tam­sią san­kryžą ak­li­nai. Kad tik lai­min­gai...

Komentarai

aaa    Sek, 2020-01-26 / 02:08
o kiek avariju po rekonstrukcijos ivyko zaltakalnio - kalniskiu gatviu sankryzoje? :) ten irgi juodiji deme, nes posukis baisus atvaziuojant nuo apvaziavimo puses sukti i kalniskiu gatve... jiems svarbu grazu ant popieriuko atrodo viskas, sutaupe kazkieno sveikata ir patenkinti :) kaip ir babrungo gatve kaip ir liko siaura per posuki... kaip facebooke sake "problema zinoma, spresim" jau 2 metus kaip "sprendzia"... visiskas apsileidimas sitoj saly...
aaa    Sek, 2020-01-26 / 02:11
o sitas ziedas tai tikrai juodas kleckas... gerai kad zinau kur jis yra per tiek metu vaziuojant, o tai taip nesimato... kol kas neuzsimus ar ko neuzmus tol nieko nedarys, taip priimta cia...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.