Tikisi įgyvendinti seną svajonę

Maž­daug taip turėtų at­ro­dy­ti įgy­ven­din­tas I. Bal­ti­kaus­kaitės su­ma­ny­mas. Tie­sa, pa­sak jos, rea­liai klumpės bus kiek ma­žesnės
Plungė – nors ir ne­di­de­lis Že­mai­ti­jos mies­tas, bet ga­li pa­si­gir­ti tra­di­cijų gau­sa bei jas puo­selė­jan­čiais kraš­tie­čiais. Vie­na to­kių – Ilo­na Bal­ti­kaus­kaitė, vi­siems ge­rai ži­no­mo Plungės kultū­ros cent­ro liau­diškų šo­kių bei dainų an­samb­lio „Su­var­tu­kas“ me­no va­dovė. Plun­giš­kiai jai dėkin­gi ne tik už liau­diš­ko šo­kio tra­di­cijų puo­selė­jimą bei po­pu­lia­ri­nimą, bet ir už ga­li­mybę drau­ge su bi­čiu­liais net iš kitų ša­lių pa­minė­ti Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­mybės at­kūri­mo dieną, su­si­ren­kant į tarp­tau­tinį vaikų ir jau­ni­mo tau­ti­nių šo­kių ir mu­zi­kos fes­ti­valį „Laisvės vai­kai“, šie­met skai­čiuo­jantį 15-uo­sius gy­va­vi­mo me­tus. Jau kurį laiką veik­lio­sios plun­giškės gal­vo­je kir­ba ir ki­tas su­ma­ny­mas – mies­to šir­dy­je, Se­na­mies­čio aikštė­je, įkur­din­ti me­ni­nes klum­pes.

Anot I. Bal­ti­kaus­kaitės, tai būtų do­va­na ne tik bu­vu­siems ir esa­miems „Su­var­tu­ko“ šokė­jams bei jų tėve­liams, bet vi­siems plun­giš­kiams, nea­be­jin­giems tau­ti­niam šo­kiui.

„Tai – se­na šir­dy­je ne­šio­ta sva­jonė, su­ma­ny­mas, ku­ris, ti­kiuo­si, virs rea­ly­be. Kaž­ka­da švie­saus at­mi­ni­mo Gin­tau­tui Vait­ke­vi­čiui bu­vau už­si­mi­nu­si apie šią idėją. Pra­šiau, kad pa­sta­tytų nors kai aš nu­mir­siu...“ – „Že­mai­čiui“ pri­si­pa­ži­no „Su­var­tu­ko“ ma­ma daž­nai ti­tu­luo­ja­ma plun­giškė.

Bet pa­na­šu, kad šiai sva­jo­nei lem­ta iš­si­pil­dy­ti daug anks­čiau. Mo­te­ris pa­si­džiaugė, kad jos idėją pa­lai­ko ne tik aso­cia­ci­ja „Šo­kan­tys plun­giš­kiai“, bet ir ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

I. Bal­ti­kaus­kaitės su­ma­ny­tos dvi di­delės bron­zinės klumpės pa­puoš Se­na­mies­čio aikštę. Ant jų pui­kuo­sis „Su­var­tu­ko“ ženk­las, an­samb­lio įkūri­mo me­tai, šokėjų skan­duotės: „Plungė ei­na su dai­na, „Suvartukas“ – tai jėga“. Bus pa­vaiz­duo­tas ir Plungės mies­to her­bas. Klum­pes dar no­ri­ma iš­dai­lin­ti med­žio la­pe­liais, skir­tais „Su­var­tu­ko“ vai­kams, bei pra­tur­tin­ti že­mai­tiš­kais teks­tais ir ki­ta tau­ti­ne at­ri­bu­ti­ka.

Plun­giškė įsi­ti­ki­nu­si, jog įgy­ven­di­nus šią idėją bus ati­duo­ta duoklė ne tik „Su­var­tu­kui“, bet ir tau­tiš­ku­mui, Že­mai­ti­jai. Juo­lab kad 2020-ie­ji – Tau­to­dailės me­tais, o klumpės ge­riau­siai at­spin­di šį meną.

Tai būtų maž­daug 60 cen­ti­metrų il­gio klumpės, sve­rian­čios apie 60 ki­log­ramų. Su­ma­ny­tos taip, kad jas „pa­si­ma­tuo­ti“ galėtų net 50-o dyd­žio ba­tus ne­šio­jan­tis žmo­gus – kiek­vie­nas galės įšok­ti į tas klum­pes ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti su jo­mis, to­kiu būdu pri­si­lies­da­mas prie mūsų kraš­to liau­dies me­no, ku­ris ne­įsi­vaiz­duo­ja­mas be tau­ti­nio šo­kio ir jį puo­selė­jan­čio „Su­var­tu­ko“.

Iš­ties gra­žus su­ma­ny­mas jau ap­tar­tas ir su skulp­to­riu­mi Mar­ty­nu Gau­bu. Pre­li­mi­na­riai pa­skai­čiuo­ta, jog vis­kas kai­nuos iki 12 tūkst. eurų. Sa­vi­val­dybė pa­žadė­jo bron­zos, ku­ri li­ko nuo Mi­ka­lo­jui Kons­tan­ti­nui Čiur­lio­niui skir­to pa­mink­lo. 1 000-čiu eurų pri­si­dėjo ir Vie­tos veik­los grupė.

Ti­ki­ma­si, jog šią idėją įgy­ven­din­ti pa­dės ir ge­ra­no­riš­kai nu­si­teikę žmonės, įmonės, aso­cia­ci­jos (I. Bal­ti­kaus­kaitė sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je skel­bia aso­cia­ci­jos „Šo­kan­tys plun­giš­kiai“ ban­ko sąskaitą, į ku­rią pra­šo­ma per­ves­ti lėšų).

Jei vis­kas klos­ty­sis sėkmin­gai, naująjį mies­to trau­kos ob­jektą ti­ki­ma­si ati­deng­ti jau ge­gužės 16-ąją. Šio­mis iš­kilmė­mis, ku­rias pa­puoš ir „Su­var­tu­ko“ kon­cer­tas, nors ir kiek pa­vėluo­tai, bus pa­minė­ta tarp­tau­tinė Šo­kio die­na.

klum­pes