„Tu­ri­me pri­pras­ti prie ki­to­kio gy­ve­ni­mo“

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Me­ras A. Kli­šo­nis (vi­du­ry­je): „Vi­ru­sas ne­si­ren­ka, jis tie­siog da­ro sa­vo darbą. Pri­va­lo­me pa­da­ry­ti viską, kad būtų kuo ma­žiau kon­taktų“
Ko­ro­na­vi­ru­sui vi­sa­me pa­sau­ly­je įgau­nant vis di­des­nius mas­tus ir ša­ly­je pa­skel­bus ekst­re­ma­lią si­tua­ciją, penk­ta­die­nio rytą Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės va­do­vai ži­niask­lai­dos at­sto­vus pa­kvietė į spau­dos kon­fe­ren­ciją. Pag­rin­dinė te­ma – kaip gy­ven­si­me ar­ti­miau­sias dvi sa­vai­tes, kai už­da­ry­tos švie­ti­mo ir ug­dy­mo, kultū­ros įstai­gos.
„Si­tua­ci­ja nėra pa­ti leng­viau­sia. Tie­siog tu­ri­me pri­pras­ti prie ki­to­kio gy­ve­ni­mo tem­po ir rit­mo“, – penk­ta­die­nio rytą sakė ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Tie­sa, per sa­vait­galį pa­dėtis ta­po dar rim­tesnė – sek­ma­die­nio vi­dur­naktį ša­ly­je bu­vo įves­tas ka­ran­ti­nas, tad pir­ma­die­nis išau­šo ki­toks nei įprastai.

Did­žiau­sios per­mai­nos – švie­ti­mo įstai­go­se

Dau­giau apie tai, kaip už­tik­rin­ti vaikų prie­žiūrą, kol gy­ven­si­me karantino sąly­go­mis, pa­pa­sa­ko­jo Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis. Pa­sak jo, ma­ža­me­čių vaikų tu­rin­tiems as­me­nims darb­da­viai tu­ri su­da­ry­ti sąly­gas dirb­ti nuo­to­li­niu būdu. Jei to­kios ga­li­mybės nėra, tėvai ga­li pa­siim­ti ne­dar­bin­gu­mą ir pri­žiūrė­ti vai­kus na­muo­se. Ar­ba pra­šy­ti ar­timųjų pa­gal­bos.

„Galbūt įma­no­ma su­si­tar­ti dėl ato­stogų. O jei nėra vi­siš­kai jo­kios ga­li­mybės ati­dėti dar­bus, tik ypa­tin­gu at­ve­ju vai­kai bus prii­ma­mi į lop­še­lius–dar­že­lius. Sa­vi­val­dybės yra įpa­rei­go­tos, kad vi­so­se įstai­go­se tam būtų po vieną bu­din­čią grupę. Bet to­kiu at­ve­ju, prie­š prii­mant vaiką, turės būti su­rink­ta vi­sa in­for­ma­ci­ja, ar tėvai ne­bu­vo už­sie­nio ša­ly­se, ar ne­bu­vo ar­ti­mo kon­tak­to su ten bu­vu­siai­siais, ar tik­rai nėra ga­li­mybės vaiką pri­žiūrė­ti na­muo­se“, – sakė G. Ri­mei­kis.

Pak­laus­tas, ką veiks pe­da­go­gai tas dvi sa­vai­tes, jis kalbė­jo, kad jie yra įpa­rei­go­ti pa­si­ruoš­ti dirb­ti nuo­to­li­niu būdu, jei ka­ran­ti­no lai­ko­tar­pis bus pra­tęstas il­giau nei dvi sa­vai­tes: „Lau­kiam dar re­ko­men­da­cijų iš mi­nis­te­ri­jos. Dar­že­lių auklė­to­jas re­ko­men­duo­ja­ma iš­leis­ti ato­stogų, kad būtų leng­viau or­ga­ni­zuo­ti jų darbą va­sarą.“

Li­go­nių lan­ky­mas ri­bo­ja­mas

Pa­sak Sa­vi­val­dybės gy­dy­to­jos Ores­tos Ge­ruls­kienės, Plungės li­go­ninė­je pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas, li­go­nių lan­ky­mas ri­bo­ja­mas. Gy­ven­tojų pra­šo­ma neap­sun­kin­ti gy­dy­tojų sa­vo vi­zi­tais ne­sant rim­tam rei­ka­lui – su­si­rgus ga­li­ma kon­sul­tuo­tis te­le­fo­nu. Dėl ne­dar­bin­gu­mo pa­žymė­ji­mo su­si­rgus, no­rint pri­žiūrė­ti vai­kus ar­ba esant būti­ny­bei ka­ran­ti­nuo­tis ir­gi ga­li­ma kreip­tis nuo­to­li­niu būdu.

„Par­vy­ku­sie­ji iš už­sie­nio ša­lių pri­va­lo re­gist­ruo­tis te­le­fo­nu Na­cio­na­li­nia­me vi­suo­menės svei­ka­tos cent­re ar­ba karš­tuo­ju nu­me­riu 8 618 79984. Ten spe­cia­lis­tai kon­sul­tuo­ja visą par­ą. Pra­šau žmo­nių sąmo­nin­gu­mo, ypač grįžu­siųjų iš už­sie­nio ša­lių. Ne­vaikš­čio­ti į sve­čius, vie­šas vie­tas. Atk­reip­ti dėmesį į pa­grin­di­nius ko­ro­na­vi­ru­so simp­to­mus – karš­čia­vimą, už­sitę­susį ko­sulį ir ap­sun­kintą kvėpa­vimą. Tai trys pa­grin­di­niai po­žy­miai. Jei grįžot iš už­sie­nio ar bend­ra­vot su grįžu­siai­siais ir pa­ju­to­te bent vieną iš šių simp­tomų, skam­bin­ki­te minė­tuo­ju nu­me­riu ar­ba 112“, – ra­gi­no O. Ge­ruls­kienė.

Ji in­for­ma­vo, jog tiek li­go­ninė, tiek Plungės grei­to­ji pa­gal­ba yra ap­rūpin­tos vi­so­mis rei­ka­lin­go­mis ap­sau­gos prie­monė­mis. Tie­sa, jei įta­ria­ma, kad as­muo ga­li būti už­sikrėtęs ko­ro­na­vi­ru­su, į Plungės li­go­ninę jis ne­pa­ten­ka – trans­por­tuo­ja­mas grei­to­sios au­to­mo­bi­liu į Klaipė­dos universitetinę li­go­ninę.

Po­ky­čiai ir po­li­ci­jos dar­be

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­vavęs Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Gin­tau­tas Po­ce­vi­čius minė­jo, kad tiek Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gimų, tiek Baud­žia­ma­ja­me ko­dek­se yra nu­ma­ty­ti teisės pa­žei­di­mai, su­si­ję su epi­de­mi­ja ir užk­re­čia­mo­sio­mis li­go­mis.

„Bet ti­kimės, kad po­li­ci­jai ne­teks su­lauk­ti pra­ne­šimų apie to­kius pa­žei­di­mus ir ne­teks rea­guo­ti į juos. Vi­liamės, jog gy­ven­to­jai bus sąmo­nin­gi ir lai­ky­sis nu­sta­ty­tos tvar­kos, kaip elg­tis to­kio­se si­tua­ci­jo­se“, – sakė ko­mi­sa­ras.

Pa­sak jo, ko­mi­sa­ria­tas jau ėmėsi prie­mo­nių, rei­ka­lingų ap­sau­go­ti sa­vo dar­buo­to­jus bei ap­lin­ki­nius: „Sa­vo darbą or­ga­ni­zuo­jam taip, kad būtų ma­žiau tie­sio­gi­nių kon­taktų su gy­ven­to­jais. At­si­sa­ko­me ma­si­nių pre­ven­ci­nių prie­mo­nių, galbūt at­laid­žiau rea­guo­sim į ma­ža­reikš­mius pa­žei­di­mus. Ra­gin­si­me gy­ven­to­jus kreip­tis te­le­fo­nu ar­ba in­for­muot el. būdu.“

Svars­to­ma ga­li­mybė ko­re­guo­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tvarką, ap­klau­sas at­lik­ti nuo­to­li­niu būdu.

Vi­ru­sas ne­si­ren­ka

„Pra­šo­me turė­ti pro­to ir iš­lik­ti ra­miems. Si­tua­ci­ja nėra pa­ti leng­viau­sia. Tie­siog tu­rim pri­pras­ti prie ki­to­kio gy­ve­ni­mo tem­po ir rit­mo, – sakė į kon­fe­ren­ciją at­skubėjęs ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. – Dar sykį pra­šo­me visų, ne­prik­lau­so­mai nuo ly­ties, ran­go ar so­cia­linės pa­dėties, – būki­me pro­tin­gi. Nes vi­ru­sas ne­si­ren­ka, jis tie­siog da­ro sa­vo darbą. Pri­va­lo­me pa­da­ry­ti viską, kad būtų kuo ma­žiau kon­taktų.“

Pas­kel­bus ka­ran­tiną, nuo va­kar Sa­vi­val­dybė­je bu­vo at­šauk­ti vi­si po­sėdžiai. Išp­la­tin­tas ra­gi­ni­mas gy­ven­to­jams su Sa­vi­val­dybės ir se­niū­nijų spe­cia­lis­tais esant reikalui bend­rau­ti te­le­fo­nu ar­ba elekt­ro­ni­niu pa­štu.

Per spau­dos kon­fe­ren­ciją ra­jo­no va­do­vai neiš­vengė klau­simų ir apie pa­čios Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jus, mat būta at­vejų, kai šie, grįžę iš už­sie­nio ša­lių, ne­si­laikė re­ko­men­da­cijų dvi sa­vai­tes pa­si­lik­ti na­mie.

„Prad­žioj vis­ko bu­vo, bet jau įei­nam į vėžes. Si­tua­ci­ja la­bai dra­ma­tiš­kai pa­si­keitė per ke­lias pa­starą­sias die­nas. Praė­ju­sią sa­vaitę bu­vo pa­vo­jin­ga vyk­ti tik į Ita­li­jos šiaurę, o šiuo me­tu tu­rim ne tik visą Ita­liją, bet ir Prancū­ziją, Is­pa­niją ir Vo­kie­tiją. Natū­ra­lu, kad žmo­giš­kas tau­pu­mas nulėmė ne vieną ap­si­spren­dimą vyk­ti. Bet ar tie bi­lie­tui iš­leis­ti eu­rai ver­ti to, kad tu ri­zi­kuo­tum, kel­da­mas grėsmę ne tik sau pa­čiam, sa­vo šei­mai, bet ir ap­lin­ki­niams?“ – penk­ta­dienį kalbė­jo A. Kli­šo­nis.

„No­riu pa­kvies­ti vi­sus pa­būti gam­toj, pa­vaikš­tinė­ti, ne­si­bu­riuo­ti. Tas dvi sa­vai­tes su­si­kon­cent­ruo­ti į šeimą, su vai­kais pa­bend­rau­ti ir lauk­ti ge­res­nių laikų“, – kon­fe­ren­ciją už­baigė vi­ce­merė As­ta Beier­le–Ei­gir­dienė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.