Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­ka
Va­sa­rą dir­ban­čių gru­pių mies­to lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se tu­rė­tų bū­ti dau­giau
Pir­ma­die­nį po­sė­džia­vę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­riai dis­ku­ta­vo dėl dar­že­lių dar­bą va­sa­ros me­tu. Kaip ir anks­tes­niai me­tais, siū­ly­ta dviems va­sa­ros mė­ne­siams už­da­ry­ti vi­sas kai­miš­ką­sias iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas, o veik­ti pa­lik­ti tik esan­čias mies­te.

Kaip mi­nė­jo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Dan­gi­ru­tė Vaš­kie­nė, po­rei­kis dar­že­liams dirb­ti per va­sa­rą yra la­bai di­de­lis. To­dėl pla­nuo­ja­ma, kad liepos–rugpjūčio mė­ne­siais Plun­gės mies­to dar­že­liuo­se iš vi­so veiks 38 gru­pės. Tai yra pen­kio­mis dau­giau nei praė­ju­siais me­tais.

Tam pa­pil­do­mai iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to rei­kė­tų at­sei­kė­ti kiek dau­giau nei 30 tūkst. eu­rų. Iš mo­ky­mo lė­šų – 38 tūkst. eu­rų. Tė­vų su­mo­kė­tas mo­kes­tis bū­tų ski­ria­mas dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čiui iš da­lies ap­mo­kė­ti. Kaip ir per­nai, mi­nė­tas mo­kes­tis siek­tų 30 eu­rų per mė­ne­sį, ne­prik­lau­so­mai nuo lan­ko­mų die­nų skai­čiaus.

To­kiam siū­ly­mui ko­mi­te­tas ne­prieš­ta­ra­vo. Jei su tuo su­tiks ir ki­tą sa­vai­tę po­sė­džiau­sian­ti Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, va­sa­ros mė­ne­siais dirbs vi­si še­ši mies­to lop­še­liai-dar­že­liai: „Sau­lu­tė“, „Nykš­tu­kas“, „Rū­te­lė“, „Pa­sa­ka“, „Rau­don­ke­pu­rai­tė“ ir „Vy­tu­rė­lis“. Kai­mų lop­še­liai-dar­že­liai ato­sto­gaus.

Tik bū­ta su­si­do­mė­ji­mo, ko­dėl pla­nuo­ja­ma pri­dė­ti pa­pil­do­mas pen­kias gru­pes. D. Vaš­kie­nė paaiš­ki­no, jog yra dar­že­lių, ku­riuo­se išau­go po­rei­kis pa­di­din­ti va­sa­rą dir­ban­čių gru­pių skai­čių. Pa­vyz­džiui, lop­še­lis-dar­že­lis „Nykš­tu­kas“ per­nai va­sa­rą tu­rė­jo 4 gru­pes, o šie­met at­si­ra­do dar vie­nos gru­pės po­rei­kis. Pa­pil­do­mos gru­pės liepos–rugpjūčio mė­ne­siais no­ri ir „Rau­don­ku­pe­rai­tė“. To­kį po­rei­kį iš­šau­kė pra­plė­tus įstai­gą išau­gęs dar­že­li­nu­kų skai­čius. Per­nai jo­je va­sa­rą dir­bo pen­kios gru­pės.

O lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Rū­te­lė­je“ pra­šo­ma for­muo­ti net 8 gru­pes (praė­ju­siais me­tais bus vos še­šios). Anot spe­cia­lis­tės, pa­di­din­ti gru­pių skai­čių no­ri­ma pa­čios įstai­gos pra­šy­mu. Gau­ses­nis bū­rys dar­že­li­nu­kų šil­tuo­ju me­tų lai­ku tu­rė­tų at­ke­liau­ti ir į „Pa­sa­kos“ lop­še­lį-dar­že­lį, ku­ris pa­gei­dau­ja, kad va­sa­rą veik­tų pa­pil­do­ma spe­cia­lio­jo ug­dy­mo gru­pė. Gru­pių skai­čius ne­si­keis tik „Sau­lu­tė­je“ ir „Vy­tu­rė­ly­je“. Čia va­sa­rą veiks po 6 dar­že­li­nu­kų gru­pes.

Ak­cen­tuo­ta, kad jei iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­ga gaus dau­giau tė­vų pra­šy­mų nei yra lais­vų vie­tų gru­pė­se, pir­me­ny­bė va­sa­ros lai­ko­tar­piu bus tei­kia­ma tiems vai­kams, ku­rių tė­vai tuo lai­ko­tar­piu tik­rai dir­ba. Jų bus rei­ka­lau­ja­ma kar­tu su pra­šy­mu dar­že­liui pa­teik­ti pa­žy­mas apie tai, kad tuo me­tu jie nea­tos­to­gau­ja. Pir­me­ny­bė nu­ma­ty­ta ir so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se au­gan­tiems vai­kams. Bus at­si­žvelg­ta ir tuos tė­vus, ku­rie nu­ro­dys svar­bias prie­žas­tis, dėl ku­rių va­sa­ros lai­ko­tar­piu jie pa­tys ne­ga­li už­tik­rin­ti vai­kų prie­žiū­ros.