Plungėje sudegė gyvenamasis namas

Nuot­rau­ka iš feis­bu­ko
Nu­degė na­mo sto­gas, vi­siš­kai iš­degė vi­dus
Ant­ra­die­nio naktį, 2. 43 val., Plungės ug­nia­ge­siams pra­neš­ta, jog Tel­šių gatvė­je, Plungė­je, de­ga me­di­nis gy­ve­na­ma­sis na­mas. Nors ugnį ge­si­no pen­kios ug­nia­ge­sių bri­ga­dos, anot Plungės prie­šgais­rinės gelbė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­ko My­ko­lo Pronc­kaus, jis da­bar – griau­na­mas.

Tą naktį į gais­rinę pa­skam­bi­no ne už­si­lieps­no­ju­sio na­mo sa­vi­ninkė, o mo­te­ris iš ša­lia esan­čio dau­gia­bu­čio. Kaip sakė M. Pronc­kus, na­mo sa­vi­ninkė iš liepsnų lai­žo­mo me­di­nu­ko pa­si­ša­li­no pa­ti – iš­li­po pro langą.
Stiprų šoką pa­ty­ru­siai plun­giš­kei pri­reikė me­dikų pa­gal­bos – ją iš­si­vežė grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lis.
Nors ug­nia­ge­siai įnir­tin­gai ko­vo­jo su lieps­no­mis, jos spėjo pa­si­glemž­ti na­mo stogą, iš­degė ir pa­sta­to vi­dus.
M. Pronc­kaus ži­nio­mis, na­mas ne­bu­vo draus­tas.
Ko­kia gais­ro prie­žas­tis, dar ti­ria­ma, ta­čiau, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ug­nis ki­lo dėl elekt­ros.


„Že­mai­čio“ in­for­ma­ci­ja