„Plungės būstui“ vadovaus pareigūnas

Po­li­ci­jos nuo­trau­ka
„Plungės būsto“ di­rek­to­riaus kon­kursą laimė­jo E. Pa­lu­bins­kas
Pir­ma­dienį įvy­ko at­ran­ka Sa­vi­val­dybės įmonės „Plungės būstas“ di­rek­to­riaus pa­rei­goms ei­ti. Kaip paaiškė­jo po jos, minė­to­sios įmonės vairą į sa­vo ran­kas ar­ti­miau­siu me­tu pe­rims il­ga­me­tis pa­reigū­nas, plun­giš­kiams ge­rai ži­no­mas Eu­ge­ni­jus Pa­lu­bins­kas.

„Že­mai­tis“ jau rašė, kad norą ei­ti „Plungės būsto“ di­rek­to­riaus pa­rei­gas pa­reiškė 4 pre­ten­den­tai: trys plun­giš­kiai ir vie­nas kau­niš­kis. Vi­si jie da­ly­va­vo ir at­ran­ko­je, ta­čiau vie­nam jų ne­pa­vy­ko įveik­ti mi­ni­ma­lios balų ri­bos. O ge­riau­siai pa­si­rodė ir dau­giau­siai balų su­rin­ko 
E. Pa­lu­bins­kas, šiuo me­tu dir­ban­tis Plungės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te.
Dar­bo su­tar­tis su kon­kur­so laimė­to­ju bus pa­si­ra­šy­ta ga­vus Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos iš­va­das, kad minė­ta­sis as­muo ga­li ei­ti jam ža­da­mas pa­tikė­ti pa­rei­gas.