Plungės jūros pakrantėje ruošiamas rojaus kampelis

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­ka
Pa­lei „Plungės jūrą“ bus ga­li­ma ir pa­si­vaikš­čio­ti, ir va­žinė­tis dvi­ra­čiais – takų ne­trūks
Net­ru­kus Plungė turės dar vieną di­delį trau­kos centrą. Pa­lei va­di­na­mo­sios Plungės jūros pa­krantę, va­ka­rinė­je mies­to da­ly­je, šiuo me­tu ver­da dar­bai – pil­na ūžian­čios tech­ni­kos, knibž­da sta­ty­bi­ninkų. Jie ka­sa, ly­gi­na, pi­la, klo­ja. Išar­dy­ti laip­tai pa­lei A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jos sta­dioną ir mon­tuo­ja­mi nau­ji, ryškė­ja pėsčiųjų ta­kai, būsi­mam pa­plūdi­miui gre­ta Meilės kal­ne­lio at­vež­ta smėlio. Poil­sio ir rek­rea­ci­jos zo­na nuo irk­la­vi­mo bazės iki lur­do tu­ri būti įreng­ta iki lapk­ri­čio, tad sta­ty­bi­nin­kai spėriai su­ka­si ir sa­ko nuo gra­fikų neat­si­lie­kan­tys. O ir prie­žas­čių stab­tel­ti ne­bu­vo – ne­ras­ta jo­kių ar­cheo­lo­gi­nių ar kitų svar­bių ra­di­nių, daž­nai stab­dan­čių dar­bus. Vie­nin­te­lis „tur­tas“ šlai­tuo­se – krūvos bu­te­lių bu­te­lai­čių.

 

Ša­bakš­ty­nuo­se – šiukš­ly­nas

Be­ne pir­ma­sis dar­bas buvęs iš­va­ly­ti šlai­tus nuo ša­bakš­tynų, išp­jau­ti med­žius ir ši­taip at­ver­ti Plungės jūros pa­no­ramą. Ka­dan­gi med­žius leid­žia­ma pjau­ti iki ko­vo 15-osios, pir­miau­sia ir su­skub­ta tą da­ry­ti. Anks­čiau ša­lia gy­ve­nan­tys V. Ma­čer­nio gatvės dau­gia­bu­čių namų gy­ven­to­jai pro sa­vo lan­gus Plungės jūros bei ša­lia vin­gu­riuo­jan­čio upe­lio per tan­kiai suau­gu­sius med­žius ir krūmy­nus be­veik ne­matė, o da­bar jie – kaip ant del­no.
Pjau­nant med­žius ir va­lant šlai­tus, kaip pa­sa­ko­jo dar­bus at­lie­kan­čios UAB „VVARFF“ sta­ty­bos va­do­vas Ka­zi­mie­ras Sta­nys, pa­si­matė di­delė ne­tvar­ka.
„Koks šiukš­ly­nas čia bu­vo, o kiek bu­te­lių... Tarp jų – ir ode­ko­lo­no „Trai­noj“. Med­žius kirs­da­mi bu­vom su­rinkę, bet kol nuo bai­da­rinės vėl at­ėjom iki čia (iki sta­dio­no – aut.), jų vėl bu­vo pil­na“, – pa­sa­ko­ja K. Sta­nys, leis­da­mas su­pras­ti, kad žmonės jau ir anks­čiau šio­se vie­to­se, dar ne­pri­tai­ky­to­se ir ne­pa­ruoš­to­se poil­siui, gan daž­nai sa­vo­tiš­kai at­si­pa­lai­duo­da­vo.
Tą pa­tvir­ti­no ir žur­na­listų su­tik­ta praeivė, stebė­da­ma­si iš­va­ly­tu šlai­tu: „Tai kur da­bar pi­jo­kai dėsis? Jų čia būda­vo pil­ni ša­bakš­ty­nai.“


Už­duo­tis – neleng­va, bet įvei­kia­ma

Nors  A. Ju­cio mo­kyk­los sta­dio­no pa­šonė­je buvę laip­tai jau iš­mon­tuo­ti, vis dar at­si­ran­da žmo­nių, no­rin­čių jais leis­tis ir pa­ten­kan­čių tie­siai į sta­tyb­vietę.
Apsk­ri­tai, pa­sak K. Sta­nio, Plungės jūros pa­krantė­je at­lie­ka­mi dar­bai la­bai do­mi­na ap­lin­ki­nius. Gal norė­da­mi pa­si­dai­ry­ti, o gal tikė­da­mie­si įpras­tai pa­trum­pin­ti ke­lią į mies­to centrą, jie čia vaikš­to ga­na daž­nai, o tai da­bar – pa­vo­jin­ga. Todėl darbų va­do­vas pra­šo žmo­nių kant­rybės ir su­pra­ti­mo: dar­bus už­bai­gus pa­lei tven­kinį bus ga­li­ma ir va­žiuo­ti, ir ei­ti, pėsčiųjų takų ne­trūks, ne­bus pa­mirš­ti ir dvi­ra­ti­nin­kai, o vie­toj senųjų laiptų at­si­ras nau­ji, ta­čiau kol kas vis­kas tik da­ro­ma.
Iš­va­lius pa­krantę dar­bai bu­vo pra­dėti nuo irk­la­vi­mo bazės. Vie­nas ta­kas nu­ties­tas, ki­tam pa­ruoš­tas pa­grin­das, kel­ta­si ir į būsimą pa­plūdimį, ta­čiau pa­krantė čia dar bu­vo ge­ro­kai įmir­ku­si, todėl nu­spręsta dirb­ti tolė­liau, kur būtų ga­li­ma dar­buo­tis be trukd­žių.
Pro­jek­tas, ma­tyt, ne iš lengvųjų, tech­ni­kai ten­ka va­žinė­ti skard­žiais, bet esą tai nėra ne­įvei­kia­ma už­duo­tis. Anot K. Sta­nio, vis­kas yra pa­da­ro­ma ir rek­rea­ci­jos zo­nos įren­gi­mas ne­turėtų su­vėluo­ti.
Esą jau da­bar žmonės pa­si­džiau­gia būsi­mu ro­jaus kam­pe­liu. Ži­no­ma, pa­si­tai­ko ir pa­bam­ban­čių „kam gam­to­je to be­to­no reikė­jo“. Bet to­kių ma­žu­ma, dau­giau ne­kant­rau­jan­čiųjų iš­vys­ti jau su­tvarkytą pa­krantę.


Bus ga­li­ma ir pa­si­žval­gy­ti, ir pa­plūdi­my­je pa­gulė­ti

Smal­siau­sie­ji jau turbūt išž­valgė, kad ma­žy­tis ato­kvėpio kam­pe­lis bus ir sa­lelė­je. Jis jau po tru­putį ruo­šia­mas. Kaip sakė K. Sta­nys, į sa­lelę žmonės pa­teks pan­to­ni­niu til­tu, ten bus suo­le­lių pri­sėsti.
O at­li­kus vi­sus „Te­ri­to­rijų prie Bab­run­go upės ir Gan­din­gos hid­roe­lekt­rinės tven­ki­nio (va­di­na­mo­sios Plungės jūros) poil­sio ir rek­rea­ci­jos zonų su­kūri­mo“ pro­jek­te nu­ma­ty­tus dar­bus, be jau iš­var­dintų ob­jektų, šlai­te prie upe­lio, tarp irk­la­vi­mo bazės ir Meilės kal­ne­lio, at­si­ras lajų ta­kas. Bus ir vers­mių ta­kas, taip pat ne­to­li Meilės kal­ne­lio.
Pla­nuo­ja­ma įreng­ti ke­letą ap­žval­gos aikš­te­lių (ar­čiau irk­la­vi­mo bazės, ties Aka­de­mi­ko A. Ju­cio pro­gim­na­zi­ja bei ar­čiau Bi­rutės gatvės). Ne­to­li Meilės kal­ne­lio jau ruo­šia­mas pa­plūdi­mys su gelbė­tojų bokš­te­liu. Čia bus ir tre­ni­ruok­lių zo­na bei vaikų žai­di­mo aikš­telė. Prie irk­la­vi­mo bazės kran­tinės bus nau­ja po­nto­ninė prie­plau­ka. Te­ri­to­ri­jo­je at­si­ras ir viešųjų tua­letų, suo­le­lių, au­to­mo­bi­lių stovė­jimo aikš­te­lių, inf­rast­ruktū­ra bus pri­tai­ky­ta žmonėms su ne­ga­lia.
Su­kur­ti tokį grožį žmo­nių poil­siui ir pa­to­gu­mui at­sieis 2 mln. 863 tūkst. eurų – to­kia sta­ty­bos darbų vertė.
O kaip at­rodė darbų pra­džia ir kaip jie vyks­ta da­bar – mūsų fo­tog­ra­fo už­fik­suo­to­se nuo­trau­ko­se.