Plungiškiams – ir patarimai, ir priekaištai

Rū­tos LAU­RI­NAI­TIE­NĖS nuotr.
R. Žar­laus­kai­tės (de­ši­nė­je) nuo­mo­ne, Plun­gė­je gy­ve­nan­tys neį­ga­lie­ji val­džios dė­me­sio su­lau­kia ma­žai
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Plun­gės ak­ty­vaus lais­va­lai­kio ir poil­sio zo­no­je dis­ku­tuo­ta apie bend­ruo­me­nes, bend­ruo­me­niš­ku­mą ir sal­džius sėk­min­go bend­ra­dar­bia­vi­mo vai­sius bei kaip į vi­suo­me­ni­nį gy­ve­ni­mą in­teg­ruo­ti ne­ga­lią tu­rin­čius žmo­nes. Apie tai dis­ku­si­jos „Bend­ruo­me­nė skir­ta vi­siems: mi­si­ja įma­no­ma“ me­tu kal­bė­jo vieš­nios iš Vil­niaus Bal­sių mik­ro­ra­jo­no bend­ruo­me­nės bei vie­ti­nes bend­ruo­me­nes pri­sta­čiu­si aso­cia­ci­jos „Plun­gės kraš­tas“ pir­mi­nin­kė Ri­ma Jo­ku­baus­kie­nė. Dis­ku­si­jo­je da­ly­va­vo ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės bei įvai­rių bend­ruo­me­nių, neį­ga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų.
Rū­tos LAU­RI­NAI­TIE­NĖS nuotr.
Žmo­nių su ne­ga­lia są­jun­gos pre­zi­den­tė R. Ka­va­liaus­kai­tė ste­bė­jo­si, kad nau­jai įreng­ta ak­ty­vaus lais­va­lai­kio ir poil­sio zo­na ne­bu­vo pri­tai­ky­ta neį­ga­lie­siems
Rū­tos LAU­RI­NAI­TIE­NĖS nuotr.
R. Jo­ku­baus­kie­nė kal­bė­jo, kad vie­nos bend­ruo­me­nės tu­ri­mo­mis pa­tal­po­mis džiau­gia­si, ki­tos su­ka gal­vas, kaip jas iš­lai­ky­ti

Bend­ruo­me­nė ir sa­vi­val­da ta­ria­si

Tiek Bal­sių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Ne­rin­ga Klei­niaus­kie­nė, tiek jos ta­ry­bos na­rė Kris­ti­na Pau­li­kė ak­cen­ta­vo, kad ši Vil­niaus da­lis kles­ti dėl to, jog Sa­vi­val­dy­bė, prieš ko nors im­da­ma­si, vi­sa­da klau­sia vie­tos žmo­nių nuo­mo­nės. Su bend­ruo­me­ne ta­ria­ma­si bet ko­kiais klau­si­mais – ar tai bū­tų nau­jas ša­li­gat­vis, ar rei­ka­lin­gas įsteig­ti lop­še­lis-dar­že­lis. Ži­no­ma, daug ini­cia­ty­vų at­si­ran­da iš pa­čių vie­tos žmo­nių no­ro gy­ven­ti gra­žiau.

Bal­siai ga­li pa­si­gir­ti pa­čių bend­ruo­me­nės ak­ty­vis­tų įkur­tu mi­to­lo­gi­niu par­ku bei vie­nin­te­le Lie­tu­vo­je švie­ti­mo įstai­ga, 2011 m. pa­sta­ty­ta bend­ra­dar­biau­jant vie­ša­jam ir pri­va­čiam sek­to­riams. Bal­siams esą ir de­mog­ra­fi­nė kri­zė ne­gre­sian­ti – gy­ven­to­jų čia ne tik kad ne­ma­žė­ja, bet dar ir dau­gė­ja.

Kiek­vie­na bend­ruo­me­nė – vis ki­to­kia

Po vieš­nių kal­bė­ju­si mū­sų ra­jo­no bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų aso­cia­ci­jos va­do­vė R. Jo­ku­baus­kie­nė sa­kė ne­tu­rin­ti tiek daug kuo pa­si­gir­ti. Ta­čiau, jos žo­džiais, vi­sos ra­jo­ne vei­kian­čios bend­ruo­me­nės yra iš­skir­ti­nės, kiek­vie­na vis ki­to­kia, svar­bi ir įdo­mi sa­vaip.

An­tai Alek­sand­ra­vo „Vi­zi­jos“ iš­si­ski­ria tuo, kad, lai­mė­ju­sios pro­jek­tą, įsi­gi­jo mo­bi­lią­ją pir­tį ir da­bar, kvies­da­mos į edu­ka­ci­nes pir­ties pro­gra­mas, iš to už­si­dir­ba sa­vo reik­mėms. Že­mai­čių Kal­va­ri­jos bend­ruo­me­nė „Gar­dai“ rū­pi­na­si įam­žin­ti žy­mių žmo­nių at­mi­ni­mą: bend­ra­dar­biau­jant su mo­kyk­la bu­vo įreng­tas skve­ras blai­vy­bės puo­se­lė­to­jui Mo­tie­jui Va­lan­čiui. Be to, nuo 2016 m. kiek­vie­no rug­sė­jo pir­mą­jį penk­ta­die­nį gy­ven­to­jai kvie­čia­mi Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je pa­si­mė­gau­ti šo­kan­čiu ir gro­jan­čiu fon­ta­nu, la­ze­riais bei švie­sos ins­ta­lia­ci­jo­mis švie­sos ir mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je „Švie­sos ieš­kok nak­ty­je“.

Žli­bi­nai gar­sė­ja Oni­nė­mis, ak­ty­vių mo­te­rų klu­bo rank­dar­biais. Šar­ne­lės bend­ruo­me­nė puo­se­lė­ja dva­sin­gu­mą, čia gie­da­mi „Kal­va­ri­jos kal­nai“, kal­ba­mas „Ro­ži­nis“, skai­to­mas „Šven­ta­sis Raš­tas“. Mi­la­šai­čiai džiau­gia­si eu­ro­pie­tiš­ku sta­dio­nu, o Grumb­lių bend­ruo­me­nė „Var­na­kal­nis“ žie­mą ren­gia ne­tra­di­ci­nes le­do ri­tu­lio, va­sa­rą – žve­jų var­žy­bas.

Vi­sas ra­jo­no bend­ruo­me­nės (jų yra 22) tel­kia žmo­nes bend­riems dar­bams, ku­rių vai­siai – pa­ge­rin­ta mies­te­lių ir kai­mų inf­rast­ruk­tū­ra, paį­vai­rin­tos šven­tės bei kas­die­ny­bė, nau­jai įreng­ti bend­ruo­me­nės na­mai ar pa­tal­pos bend­ruo­me­nei ir ki­ta.

Tie­sa, kaip sa­kė R. Jo­ku­baus­kie­nė, vie­nos bend­ruo­me­nės džiau­gia­si, kad sa­vo pa­tal­pas tu­ri, ki­tos prie­šin­gai – yra su­si­rū­pi­nu­sios kaip jas iš­lai­ky­ti.

Aso­cia­ci­jos va­do­vė pa­si­džiau­gė kas­me­ti­niu ra­jo­no bend­ruo­me­nių są­skry­džiu „Bend­ru­mas mus vie­ni­ja“, kas­met ren­gia­mu vis ki­tos bend­ruo­me­nės. Esą tai pui­ki pro­ga ne tik pa­žiū­rė­ti vie­niems į ki­tus, bet ir vie­niems iš ki­tų pa­si­mo­ky­ti. Jau aiš­ku, kad ki­tą­met są­skry­dis vyks Ku­liuo­se.

R. Jo­ku­baus­kie­nė, pa­sa­ko­ju­si apie jos glo­bo­ja­mas bend­ruo­me­nes, pa­mi­nė­jo ir šių skau­du­lius: tai ir sens­tan­ti vi­suo­me­nė, ir ak­ty­vių na­rių sty­gius. Ta­čiau bal­siš­kės mo­te­rys tuoj pat mes­te­lė­jo, kad „at­jau­nin­ti“ bend­ruo­me­nę ne­sun­ku – rei­kia tik mo­der­naus po­žiū­rio ir į prie­kį ve­dan­čių jau­nų ak­ty­vis­tų.

Ne­ga­lią tu­rin­tys žmo­nės – ne bau­bas

Pra­dė­jus kal­bė­ti apie neį­ga­liuo­sius bend­ruo­me­nė­je ir dar­bo rin­ko­je, K. Pau­li­kė, ku­ri yra ir VšĮ Švie­tė­jiš­kų ini­cia­ty­vų cent­ro di­rek­to­rė, in­for­ma­vo, kad ap­skri­tai neį­ga­lių­jų Lie­tu­vo­je ma­žė­ja, ta­čiau vai­kų, tu­rin­čių ne­ga­lią, dau­gė­ja. Pri­min­ta ir tai, kad neį­ga­lie­ji mū­sų vi­suo­me­nė­je tu­ri bū­ti ly­gia­tei­siai. De­ja, daž­nai taip nė­ra.

Pa­sak K. Pau­li­kės, plun­giš­kiams taip pat rei­kė­tų gar­siai apie tai kal­bė­ti, juk ne­tru­kus ir mū­sų mies­te at­si­ras net trys gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mai. Tad jau da­bar rei­kė­tų pra­tin­tis prie bū­si­mos pro­to ir psi­chi­kos ne­ga­lią tu­rin­čių­jų kai­my­nys­tės, kad į juos ne­bū­tų žiū­ri­ma kaip į bau­bus. Nes pa­pras­tai bi­jo­me to, ko ne­pa­žįs­ta­me, ne­ži­no­me.

Sut­ri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių glo­bos bend­ri­jos „Plun­gės vil­tis“ va­do­vė Ri­ma Žar­laus­kai­tė pa­sa­ko­jo, kad jos va­do­vau­ja­ma įstai­ga yra ren­gu­si ne vie­ną ak­ci­ją, ap­nuo­gi­nu­sią fak­tą, kad dau­ge­lis Plun­gės įstai­gų, net ir vals­ty­bi­nių, nė­ra įren­gu­sios spe­cia­laus įva­žia­vi­mo neį­ga­lie­siems, to­dėl apie šių vi­zi­tus pa­pras­čiau­siai pra­šo in­for­muo­ti iš anks­to.

Pas­ta­tas – nau­jas, bet neį­ga­lie­siems ne­pri­tai­ky­tas

Iš­gir­du­si tai, Žmo­nių su ne­ga­lia są­jun­gos pre­zi­den­tė Ra­sa Ka­va­liaus­kai­tė ne­slė­pė pyk­čio bei pa­brė­žė, kad ap­mau­dūs tie at­ve­jai, kai neį­ga­lie­siems ne­pri­tai­ko­mi net ir nau­ji pa­sta­tai, nors da­bar rei­ka­la­vi­mai jiems yra su­griež­tin­ti.

„Kas dė­jo pa­ra­šus ant šio pa­sta­to (ak­ty­vaus lais­va­lai­kio ir poil­sio zo­nos – aut.) už­bai­gi­mo ak­to? Kas? – klau­sė ji. – Nė vie­nas ra­tu­ki­nis pro to­kias tua­le­to du­ris neį­va­žiuos!“

Dis­ku­si­jo­je da­ly­va­vę val­džios at­sto­vai at­sa­ky­mo, ko­dėl šių me­tų sau­sį Par­ko gat­vė­je ati­da­ry­to­je ak­ty­vaus lais­va­lai­kio ir poil­sio zo­no­je toks da­ly­kas bu­vo pra­žiū­rė­tas, ne­tu­rė­jo.

Ren­gi­nys baig­tas R. Ka­va­liaus­kai­tės pra­ne­ši­mu „Per pa­slau­gas į sa­va­ran­kiš­ką gy­ve­ni­mą“ bei UAB „Kont­rus“ di­rek­to­riaus To­mo Da­ni­le­vi­čiaus pa­si­da­lin­ta pa­tir­ti­mi, kaip jo įmo­nė­je sėk­min­gai dir­ba neį­ga­lie­ji.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.