Po­li­ti­kai ve­ta­vo grei­to­sios norą nau­do­tis vals­ty­bi­niu ne­mo­ka­mu ry­šiu

Ket­vir­ta­dienį Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos, o prie­š tai – ir ko­mi­tetų po­sėdžiuo­se aud­rin­gai dis­ku­tuo­ta dėl Plungės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos (GMP) no­ro nu­trauk­ti bend­ra­dar­bia­vimą su Šiau­lių grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ti­mi ir nuo lapk­ri­čio 1-osios
dis­pe­če­rinės pa­slau­gas pirk­ti iš Pa­nevė­žio mies­to GMP sto­ties. Ši sto­tis vie­nin­telė ša­ly­je nau­do­ja­si ne pri­va­čiu, o vals­ty­bi­niu ne­mo­ka­mu ry­šiu.

Po­li­ti­nis ar eko­no­mi­nis spren­di­mas?
Vie­ni po­sėdžia­vu­sie­ji to­kia­me per­ėji­me įžvelgė po­li­ti­nių mo­tyvų, mat ke­lią iš Šiau­lių į Pa­nevė­žio GMP, ku­riai va­do­vau­ja li­be­ralė Rūta Ra­moš­kienė, glėbį pra­skynė Plungės ir Rie­ta­vo me­rai, pri­klau­san­tys tam pa­čiam Li­be­ralų sąjūdžiui. Ki­ti die­va­go­jo­si, jog ta­me po­li­ti­kos – nė la­šo, o vien tik eko­no­mi­niai skai­čia­vi­mai, ka­dan­gi at­si­sa­kius šiau­liš­kių, ku­rie nau­do­ja­si pri­va­čiu ry­šiu, dis­pe­če­rinės pa­slaugų Plungės GMP per me­tus su­tau­pytų apie 23 tūkst. eurų.
Tarp šių dviejų gar­siai ir emo­cin­gai vie­na ki­tai opo­navusių pu­sių bu­vo ir to­kių, ku­rie ra­gi­no už­mirš­ti po­li­tiką ir fi­nan­sus, nes kal­bant apie greitąją me­di­ci­ninę pa­galbą nėra svar­bu nei vie­na, nei ki­ta. Svar­biau­sia – kad į gy­ven­tojų išk­vie­ti­mus būtų rea­guo­ja­ma grei­tai, ir kad žmonės su­lauktų ko­ky­biš­kos pa­gal­bos.

Prie­kaiš­ta­vo sa­vi­va­lia­vus
Pri­min­si­me, kad Plungės grei­to­ji sa­vo dis­pe­če­rinės ne­te­ko 2013-ai­siais. Pa­gal to me­to vals­ty­binę po­li­tiką vi­sos ma­žo­sios ša­lies GMP turė­jo pirk­ti šią pa­slaugą iš did­žiųjų miestų GMP sto­čių. Tąkart Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­ba su­ti­ko, jog Plungė, kaip ir ki­tos Tel­šių ap­skri­ties sa­vi­val­dybės, su­tartį pa­si­ra­šytų su šiau­liš­kiais.
O ne­se­niai pa­vie­šin­ta ži­nia, jog Plungės GMP di­rek­torė Ra­sa Mon­čienė nu­sprendė nu­trauk­ti bend­ra­dar­bia­vimą su Šiau­liais ir rugsėjį pa­si­rašė su­tartį su Pa­nevė­žio mies­to GMP sto­ti­mi, ku­ria ši įsi­pa­rei­go­jo dis­pe­če­rinės pa­slaugą pra­dėti teik­ti jau nuo lapk­ri­čio 1-osios.
Su­ži­no­jus tai su­klus­ta, ar įstai­gos va­dovė galė­jo sa­va­va­liš­kai priim­ti tokį spren­dimą, ne­de­ri­nu­si jo su Sa­vi­val­dybės ta­ry­ba. Su­sirū­pin­ta ir tuo, ar nu­trau­kus ry­šius su šiau­liš­kiais Plungė­je bus pa­lik­ta klas­te­rinė grei­to­sios bri­ga­da, sku­ban­ti į išk­vie­ti­mus dėl in­fark­to, in­sul­to bei sun­kių traumų. Šio­je bri­ga­do­je, ku­rią pra­ėju­sių metų ru­denį įkūrė Šiau­lių GMP, dir­ba 16 dar­buo­tojų. Did­žio­ji da­lis – tos pa­čios Plungės grei­to­sios vai­ruo­to­jai ir slau­gos spe­cia­lis­tai, tad pa­nai­ki­nus šią bri­gadą jie ne­tektų da­lies dar­bo krūvio, be to, neaiš­ku, ar li­ku­sios Plungės grei­to­sios bri­ga­dos spėtu lai­ku rea­guo­ti į vi­sus išk­vie­ti­mus.


De­ri­no su me­rais
Pirmą­syk šį klau­simą iškė­lus Svei­ka­tos ir so­cia­linės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sėdžio me­tu 
R. Mon­čienė kalbė­jo, kad jo­kios sa­vi­valės čia ne­bu­vo. Esą no­ras at­si­sa­ky­ti Šiau­lių dis­pe­če­rinės pa­slaugų bu­vo ne jos as­me­niš­kas, o vi­sos ap­skri­ties GMP va­dovų. Ir per­ėji­mas de­rin­tas ne po­li­ti­kams bei sa­vi­val­dy­bių va­do­vams už nu­garų, o tar­pi­nin­kau­jant visų ke­tu­rių sa­vi­val­dy­bių me­rams.
Di­rek­torė pa­sa­ko­jo, kad tiek ji, tiek ko­le­gos iš kai­my­ni­nių sa­vi­val­dy­bių yra ne­pa­ten­kin­ti Šiau­lių GMP pa­slau­go­mis. Esą ši įstai­ga nau­do­ja­si pri­va­čios įmonės tie­kia­mu ry­šiu ir jau bu­vo ne vie­nas at­ve­jis, kai jam ėmus strig­ti su­tri­ko duo­menų per­da­vi­mas. Pa­sak R. Mon­čienės, pre­ten­zi­jas dėl to iš­sa­kius pa­slau­gos teikė­jui – Šiau­lių GMP, gau­tas at­sa­ky­mas, kad ši nie­ko pa­da­ry­ti ne­ga­lin­ti, esą dėl vis­ko kal­tas tas pri­va­ti­nin­kas.
Jos po­zi­ciją pa­laikė ir Plungės ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Pa­sak jo, tiek Plungės, tiek kitų miestų GMP va­do­vai de­rin­ti šio spren­di­mo su Ta­ry­bo­mis ne­turėję. Esą Vy­riau­sybės at­sto­vas išaiš­ki­no, kad sa­vi­val­dy­bių val­do­mos įstai­gos tu­ri teisę pa­čios nu­spręsti, iš ko pirk­ti pa­slau­gas. Ir šis at­ve­jis – ne išs­kir­ti­nis.


Mi­nist­ro žo­dis – le­mia­mas
Įdo­mu tai, kad pra­ėju­sią sa­vaitę Sa­vi­val­dybę ir Ta­ry­bos na­rius pa­siekė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos pa­si­ra­šy­tas raš­tas, iš­sa­kan­tis prie­šingą po­zi­ciją. Mi­nist­ras dėsto, kad spren­di­mai, iš ko GMP pirk­ti dis­pe­če­rinės pa­slau­gas, tu­ri būti de­ri­na­mi ne tik su sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­mis, bet ir su pa­čia mi­nis­te­ri­ja.
Būtent šiuo mi­nist­ro raš­tu Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos val­dan­tie­ji ir nu­tarė va­do­vau­tis, bal­suo­da­mi už tai, kad būtų pa­lik­ta ga­lio­ti 2013-ai­siais pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su Šiau­lių GMP dis­pe­če­ri­ne, o šių metų rugsėjį R. Mon­čienės ir Pa­nevė­žio GMP su­da­ry­ta su­tar­tis pri­pa­žin­ta nie­ki­ne.


Plungė ir Rie­ta­vas li­ko, Tel­šiai ir Ma­žei­kiai per­ėjo
Šis spren­di­mas pa­lies ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dybę, ku­ri val­do mažąją Plungės GMP ak­cijų dalį. O Ma­žei­kių ir Tel­šių grei­to­sios vis dėlto nu­tarė pirk­ti dis­pe­če­rinės pa­slaugą ne iš Šiau­lių, o iš Pa­nevė­žio. Kaip sakė prie Ta­ry­bos po­sėdžio nuo­to­li­niu būdu pri­si­jungęs Tel­šių ra­jo­no pir­minės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro GMP sky­riaus lai­ki­na­sis vedė­jas Li­na­ras Vait­kus, mažųjų miestų grei­to­sioms pri­va­tus ry­šys da­ro­si per bran­gus.
„Tie 23 tūkst. eurų Plungės grei­ta­jai – tai nau­jas au­to­mo­bi­lis li­zin­gu, nau­ja ap­ran­ga dar­buo­to­jams ir nau­ji de­fib­ri­lia­to­riai. Pats esu ne vieną žmogų iš­gelbėjęs, bet ga­liu tą da­ry­ti tik su ko­ky­biš­ka įran­ga. Ir tik­rai yra skir­tu­mas, pa­ga­min­ta ji 2008 ar 2018 me­tais. Vals­tybė su­tei­kia ryšį vel­tui, bet ne, tu­rim pirk­ti iš pri­va­ti­nin­ko, ku­ris ga­li atei­ti ir kitą­met pa­pra­šy­ti dar di­des­nių pi­nigų. Mes ne­beiš­ga­lim jam mokė­ti“, – kalbė­jo jis, bet tuoj su­laukė plun­giš­kių po­li­tikų reak­ci­jos – „Tik ne­rei­kia mūsų gąsdin­ti.“
Vis dėlto po ilgų dis­ku­sijų su­tar­ta, kad prie klau­si­mo, iš ko pirk­ti dis­pe­če­rinės pa­slau­gaus, atei­ty būti­na grįžti. Kad spren­dimą būtų ga­li­ma priim­ti ap­ta­rus vi­sas ga­li­mas al­ter­na­ty­vas, o ne pa­sku­bo­mis ver­čian­tis per galvą.

Posėd­žio vaiz­do įra­šo fik­sa­ci­ja