Pokyčiai laukia aštuonių švietimo įstaigų

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
A. Pla­tau­nienė pa­prašė ją at­leis­ti iš Ša­tei­kių pa­grin­dinės mo­kyk­los lai­ki­no­sios di­rek­torės pa­reigų
Jau se­niai dėl mo­ki­nių mažė­ji­mo vie­tos po­li­ti­kai dis­ku­tuo­ja apie būti­nybę per­tvar­ky­ti Plungės ra­jo­no mo­kyk­las bei dar­že­lius. Ne kartą ap­tar­ta, ko­kios įstai­gos turėtų būti reor­ga­ni­zuo­tos pri­jun­gi­mo būdu, kad būtų už­tik­rin­tas ra­cio­na­lus ug­dy­mui skirtų lėšų pa­nau­do­ji­mas. Dis­ku­si­jos pa­ma­žu virs­ta dar­bais – per pir­ma­dienį vy­kusį Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdį pri­sta­ty­tas su lau­kian­čio­mis per­mai­no­mis su­si­jęs spren­di­mas.

Pla­nuo­ja­ma per­tvar­ka

Ko­mi­te­to na­riai pla­nuo­ja­mai reor­ga­ni­za­ci­jai ne­prieš­ta­ra­vo. Jei su nu­ma­ty­to­mis švie­ti­mo įstaigų „tuok­tuvė­mis“ su­tiks ir Sa­vi­val­dybės ta­ry­ba, nau­ji moks­lo me­tai ki­to­kie bus net aš­tuo­nioms mūsų ra­jo­ne esan­čioms švie­ti­mo įstai­goms.

Iki šių metų rugpjū­čio 31-o­sios Alsėd­žių lop­še­lis-dar­že­lis būtų pri­jung­tas prie Alsėd­žių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos, Prūsa­lių mo­kyk­la-dar­že­lis – prie Plungės vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­dinės mo­kyk­los, o Did­vy­čių dau­gia­funk­cis cent­ras – prie lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­turė­lis“, esan­čio Plungė­je.

Kai pa­si­gir­do pir­mo­sios kal­bos apie pla­nuo­jamą per­tvarką, dau­giau­sia ginčų būta dėl Pla­te­lių gim­na­zi­jos ir Uni­ver­sa­laus dau­gia­funk­cio cent­ro, mat prie jų norė­ta pri­jung­ti dar ir Ša­tei­kių pa­grin­dinę mo­kyklą, to­kiu būdu tar­si nu­me­tant gelbė­ji­mo­si ratą ties iš­li­ki­mo ri­ba at­si­dūru­siai gim­na­zi­jai.

Ša­teikš­kiai sa­vo pa­siekė

Bet ša­tei­kiš­kiai su to­kiais už­mo­jais ka­te­go­riš­kai ne­su­ti­ko. Jie sto­jo į kovą prie­š vald­žią, rei­ka­lau­da­mi jų mo­kyklą pa­lik­ti ra­mybė­je. Esą jai ne­gre­sia už­si­da­ry­ti, nes jo­je mo­ki­nių – pa­kan­ka­mai. Ša­tei­kiš­kiams ne­pa­ti­ko ir tai, kad pri­jun­gus jų mo­kyklą prie švie­ti­mo įstaigų Pla­te­liuo­se, su­menktų jos sta­tu­sas. Tėvai pik­ti­no­si, kad pa­si­tel­kus pa­gal­bon juos ir jų vai­kus, no­ri­ma iš­gelbė­ti merdė­jan­čią Pla­te­lių gim­na­ziją.

Įtūžę ša­tei­kiš­kiai tėvai da­ly­va­vo ir Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdy­je, kai bu­vo kal­ba­ma apie pla­nuo­jamą per­tvarką. Su jais bend­rau­ta ir per iš­va­žiuo­jamąjį Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdį Ša­tei­kiuo­se.

Ša­tei­kiš­kiai su­skai­čia­vo, kad iki 2024 metų jų mo­kyk­lai už­teks vaikų pil­noms klasėms su­komp­lek­tuo­ti, todėl nei mo­kyk­los, nei tėvų bend­ruo­menės ne­ma­tan­čios rei­ka­lo jung­tis su Pla­te­lių gim­na­zi­ja. Juo la­biau kad pa­sta­ro­sios tėvai sa­vo vai­kams bet ko­kiu at­ve­ju ne­si­rinktų, nes ji pa­pras­čiau­siai – per to­li. To­kiu at­ve­ju Plungės ra­jo­no mo­ki­niai „nu­tekėtų“ ir į kitų ra­jonų mo­kyk­las.

Ga­liau­siai tėvams pa­vy­ko įti­kin­ti vald­žią – ši at­si­sakė min­ties su­jung­ti tris švie­ti­mo įstai­gas. Nau­juo­ju spren­di­mu per­tvar­ky­tos būtų tik Pla­te­liuo­se esan­čios įstai­gos – iki rugpjū­čio 31 die­nos Uni­ver­sa­lus dau­gia­funk­cis cent­ras būtų pri­jung­tas prie gim­na­zi­jos. Jei tik tam pri­tars Ta­ry­ba.

Trau­kia­si sa­vo no­ru

Dėl Ša­tei­kių pa­grin­dinės mo­kyk­los reor­ga­ni­za­vi­mo klau­simų ne­li­ko. Ta­čiau šiai įstai­gai vis dar ak­tua­li va­do­vo te­ma. Mat jau ilgą laiką mo­kyk­la ne­tu­ri nuo­la­ti­nio di­rek­to­riaus. Jai ne pir­mus me­tus va­do­vau­ja lai­ki­no­ji di­rek­torė As­ta Pla­tau­nienė. Bet, pa­na­šu, ir šios ne­liks. A. Pla­tau­nienė sau­sio 20-ąją pa­teikė pra­šymą at­leis­ti ją iš Ša­tei­kių pa­grin­dinės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­reigų pa­čiai pra­šant.

Į A. Pla­tau­nienės vietą, Ta­ry­bai pri­tars, stotų mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Da­lia Dob­ra­vals­kienė. Ji su tuo su­tin­ka.

To­kiam spren­di­mui ko­mi­te­tas ne­prieš­ta­ra­vo. „Jei ver­žia­si lauk, ne­su­lai­ky­si­me“, – pa­si­gir­do rep­likų. Tad A. Pla­tau­nienė mo­kyk­lai ne­be­va­do­vaus jau nuo šio mėne­sio 17 die­nos. Jai bus iš­mokė­ta kom­pen­sa­ci­ja už 17 dar­bo dienų ne­pa­nau­dotų kas­me­ti­nių ato­stogų.

O nuo va­sa­rio 18-osios lai­kiną­ja mo­kyk­los di­rek­to­re bus pa­skir­ta D. Dob­ra­vals­kienė. Mo­kyk­lai ji va­do­vaus, kol kon­kur­so tvar­ka bus pa­skir­tas nau­jas di­rek­to­rius. Kon­kur­sas turėtų įvyk­ti ba­land­žio 28 dieną.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.