Policijos komisariatas išsikelia

Klaipė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to nuo­trau­ka
Iš­lai­ky­ti tokį pa­statą po­li­ci­jai – per bran­gu
Vi­si rie­ta­viš­kiai turbūt kaip du kart du ži­no, kur įsikūrę Rie­ta­vo po­li­ci­jos pa­reigū­nai – il­gus me­tus jų būstinė bu­vo Rie­ta­ve, Plungės gatvė­je. Ta­čiau ne­tru­kus šių an­gelų sargų teks ieš­ko­ti ki­tur. Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas nu­sprendė, jog iš­lai­ky­ti tokį di­delį pa­statą – per bran­gu, todėl ko­mi­sa­ria­tas iš jo iš­si­kels.

Apie tai Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdžio me­tu kalbė­jo me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, pa­klaus­tas, o kur­gi Rie­ta­vo pa­reigū­nai dėsis.
Į tokį klau­simą jis at­sa­ky­ti ne­galė­jo. Esą aiš­ku tik tiek, kad Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas ne­be­no­ri pa­sta­to Plungės gatvė­je tvar­ky­ti, šil­dy­ti, re­mon­tuo­ti, todėl ke­ti­na pa­tal­pas iš­nuo­mo­ti ki­tur.
„Tų pa­talpų tu­rim, galė­sim siū­lyt, bet ar tiks?“ – svarstė me­ras.
Mat po­li­ci­ja dai­ro­si to­kių, kur jau būtų jiems rei­ka­lin­gos sau­go­ji­mo aikš­telės, ki­ta rei­ka­lin­ga inf­rast­ruktū­ra, o ati­tin­kan­čių to­kius no­rus Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė pa­si­ūly­ti ne­ga­li.
A. Čer­nec­kis sakė su­pran­tan­tis po­li­ci­jos no­rus iš­si­kel­ti – juk da­bar pa­reigū­nai dau­giau būna „ant ratų“, nei sėdi ka­bi­ne­tuo­se, tad „rei­ka­lin­gu­mas toks ir bėra“.
Me­ras su­laukė ir klau­si­mo apie Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to li­kimą Rie­ta­ve.
Kad jo ga­li čia ap­skri­tai ne­be­lik­ti, pu­se lūpų už­si­min­ta kovą pri­sta­tant pra­ėju­sių metų Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ata­skaitą. Tuo­met Klaipė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Al­fon­sas Mo­tu­zas to­kių kalbų pa­tvir­tin­ti ne­skubė­jo – esą ga­li­mos re­for­mos nie­kur nėra įfor­min­tos. Nuo to lai­ko pra­ėjo jau ke­li mėne­siai – kas apie ko­mi­sa­ria­to li­kimą girdė­ti da­bar?
„Pa­gal įsta­tymą ar ko­mi­sa­ria­tas ne­pri­va­lo­mas?“ – rūpėjo Au­gus­tui Šli­mui.
Me­ras kalbė­jo, kad tai –  vals­tybės rei­ka­las. Tad liks Rie­ta­ve ko­mi­sa­ria­tas ar ne, nuo Sa­vi­val­dybės ne­prik­lau­sys.
„Esam už tai, kad būtų, ir da­rom viską, kad liktų. Esam gy­venę be ko­mi­sa­ria­to ir ži­nom, ką tai reiš­kia“, – kalbė­jo A. Čer­nec­kis.