Prio­ri­te­ti­nių spor­to šakų sąra­šas pa­reng­tas at­mes­ti­nai?

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
M. Čes­naus­kas (kairė­je) „pri­ėmė“ Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jai mestą ak­menį
Ko­vo 10 dieną Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė­je vy­ku­sia­me Spor­to ta­ry­bos po­sėdy­je bu­vo karš­ta, mat bu­vo ap­ta­ria­mas ne tik Spor­to plėtros pro­gra­mos lėšų pa­skirs­ty­mas, bet ir prio­ri­te­ti­nių Plungės ra­jo­ne kul­ti­vuo­jamų spor­to šakų sąra­šas. Anot Spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro (SRC) va­do­vo Al­vy­do Vir­ši­lo, pa­sta­ra­sis pa­reng­tas at­mes­ti­nai ir ne­tei­sin­gai. Dėl to ak­muo kri­to į Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos daržą.

Iki įsip­lies­kiant dis­ku­si­joms Spor­to ta­ry­bai pir­mi­nin­kau­jan­tis Ju­lius Nek­ra­šas pri­minė, jog ankstesnis prio­ri­te­ti­nių spor­to šakų sąra­šas baigė ga­lio­ti prie­š ke­le­rius me­tus – be­rods 2016–ai­siais. Tad būti­na jį at­nau­jin­ti.

Pir­mi­nin­kas sakė, kad nau­ja­sis sąra­šas pa­da­ly­tas į dvi da­lis. Pir­mo­jo­je nu­ro­dy­tos ko­man­dinės (fut­bo­las ir krep­ši­nis), o ant­ro­jo­je – in­di­vi­dua­lios spor­to ša­kos (dziu­do, irk­la­vi­mas, šach­matų spor­tas ir mo­tok­ro­sas).

Pir­mi­nin­ko ti­ki­ni­mu, sąra­šas pa­reng­tas ati­džiai iša­na­li­za­vus pra­ėju­sių dvejų metų kiek­vie­nos spor­to ša­kos at­stovų re­zul­ta­tus. Ra­gin­da­mas ko­le­gas pri­tar­ti, J. Nek­ra­šas aiš­ki­no, kad toks prio­ri­te­ti­nių šakų išs­ky­ri­mas rei­ka­lin­gas tam, jog at­si­ra­dus pa­pil­domų lėšų jas būtų ga­li­ma skir­ti būtent šioms ša­koms rem­ti, jų var­žy­boms reng­ti.

Kad toks sąra­šas – iš­ties rei­ka­lin­gas, nie­kas ne­prieš­ta­ra­vo. Bet, anot SRC di­rek­to­riaus A. Vir­ši­lo, do­ku­men­tas pa­reng­tas at­mes­ti­nai ir ne­tei­sin­gai, nes nėra su­rink­ta pa­kan­ka­mai med­žia­gos, pa­grind­žian­čios, kodėl būtent ta ar ki­ta spor­to ša­ka tu­ri būti įtrauk­ta į prio­ri­te­ti­nes.

„Išs­kirs­ty­ti pa­gal vieną kri­te­rijų – pa­sie­ki­mus – mažų ma­žiau­sia ne­tei­sin­ga. Tai turėtų būti da­ro­ma at­si­žvel­gus į ke­tu­ris as­pek­tus – tre­ne­rius, spor­to ba­zes, ma­siš­kumą ir re­zul­ta­tus. Šiuo at­ve­ju to­kios in­for­ma­ci­jos ap­skri­tai nėra. Pas­ku­tinį kartą ren­giant tokį sąrašą bu­vo pa­vie­šin­ta iš­sa­mi in­for­ma­ci­ja, kiek spor­tuo­jan­čių, ko­kie jų re­zul­ta­tai per pa­sku­ti­nius me­tus. Bu­vo nu­ro­dy­tas ir tre­ne­rių skai­čius, jų kom­pe­ten­ci­jos bei spor­tinės bazės. Ši­tie da­ly­kai yra ker­ti­niai ak­me­nys, į ku­riuos at­si­re­mia spor­to ša­kos gy­va­vi­mas ir per­spek­ty­vos“, – pik­ti­no­si A. Vir­ši­las.

Priim­da­mas jo pa­stabą, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas, su ku­riuo bu­vo de­rin­tas dis­ku­siją su­kėlęs sąra­šas, pri­si­pa­ži­no, jog šiuo at­ve­ju nuei­ta leng­viau­siu ke­liu. Pa­sak jo, galbūt reikė­jo at­si­žvelg­ti ne tik į pa­sku­ti­nių dvejų metų spor­ti­ninkų pa­sie­ki­mus, bet įver­tin­ti ir ki­tus da­ly­kus.

Ki­ta ver­tus, anot pa­va­duo­to­jo, pa­sie­ki­muo­se bei re­zul­ta­tuo­se at­si­spin­di ir tre­ne­rių kom­pe­ten­ci­ja, ir spor­to ša­kos po­pu­lia­ru­mas. „Juk jei yra re­zul­ta­tai, va­di­na­si yra ir įdir­bis“, – aiš­ki­no M. Čes­naus­kas.

Švel­nin­da­mas si­tua­ciją J. Nek­ra­šas už­si­minė apie ga­li­mybę sąrašą kas­met at­nau­jin­ti.  A. Vir­ši­lui ir tai ne­pa­ti­ko. Ga­li­ma su­pras­ti, kodėl. Juk pa­tvir­tin­tie­ji prio­ri­te­tai at­si­spindės ir lėšų skirs­ty­mo tvar­ko­je – prio­ri­te­tinėms spor­to ša­koms ski­ria­mas di­des­nis fi­nan­sa­vi­mas. Pa­sak SRC va­do­vo, kas­met kai­ta­lio­ja­mi prio­ri­te­tai iš­de­rins spor­ti­ninkų veiklą, juk vis­kas re­mia­si į pi­ni­gus.

A. Vir­ši­las prie­kaiš­ta­vo ir dėl to, kad į sąrašą nėra įtrauk­ta leng­vo­ji at­le­ti­ka. „Nėra leng­vo­sios at­le­ti­kos, bet pui­kuo­ja­si mo­tok­ro­sas, šiai die­nai ne­tu­rin­tis tre­ne­rių. Tai kodėl ta­da ne­įtrau­kia­me rip­kos? Jos žaidė­jai – Lie­tu­vos čem­pio­nai, pri­zi­nin­kai! – vieną po ki­tos pa­sta­bas žėrė di­rek­to­rius. – Ke­tu­ri mūsų leng­vaat­le­čiai – Lie­tu­vos rink­tinės na­riai. Su šios spor­to ša­kos at­sto­vais dir­ba to­kie tre­ne­riai kaip Eu­ge­ni­jus Jur­gu­tis, Re­gi­na Ši­lens­kienė. Jur­gu­tis iš­vis – vie­nas ge­riau­sių tre­ne­rių. Ir ne tik SRC.“

Ta­da nu­tar­ta sąrašą pa­pil­dy­ti, į jį įtrau­kiant lengvąją at­le­tiką. Da­bar lie­ka su­lauk­ti Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos nuo­monės dėl tiek daug kri­ti­kos su­lau­ku­sio do­ku­men­to.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.