Prisiekė naujas Tarybos narys

Posėd­žio įra­šo fik­sa­ci­ja
M. Po­ciui (cent­re) įteik­tas Ta­ry­bos na­rio pa­žymė­ji­mas
Praė­jusį ket­vir­ta­dienį Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­ba pa­si­pildė nau­ju na­riu – „Vie­nin­gos Plungės“ at­sto­vu Min­dau­gu Po­ciu­mi.

Jis Ta­ry­bo­je pa­keitė kitą „Vie­nin­gos Plungės“ at­stovą ir frak­ci­jos se­niūną Ro­bertą End­riką, ku­ris sau­sio 27 d. pa­skelbė dėl užim­tu­mo pa­si­trau­kian­tis iš Ta­ry­bos.
1979 m. gimęs M. Po­cius, dir­ban­tis UAB „Vi­čiū­nai ir par­tne­riai“ di­rek­to­riu­mi, Ta­ry­bos na­rio prie­saiką, lai­ky­da­mas ranką ant Kons­ti­tu­ci­jos, davė me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio ka­bi­ne­te, da­ly­vau­jant Vy­riau­sio­sios rin­kimų ko­mi­si­jos at­sto­vei Ais­tei Ži­lins­kie­nei ir šią pro­cedūrą per vaiz­do ka­merą ste­bint li­ku­siems Ta­ry­bos na­riams.
Vy­ras pri­siekė su Die­vo pa­gal­ba gerb­ti ir vyk­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ciją bei ki­tus įsta­ty­mus, sąži­nin­gai at­lik­ti vi­sas Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas ir su­si­lai­ky­ti nuo veiksmų, pa­žeid­žian­čių gy­ven­tojų tei­ses ir vie­šuo­sius in­te­re­sus.
Po prie­sai­kos M. Po­ciui bu­vo įteik­tas Ta­ry­bos na­rio pa­žymė­ji­mas, o me­ras Aud­rius Kli­šo­nis jį ap­do­va­no­jo ap­sau­gi­ne kau­ke, pa­puoš­ta Plungės her­bo at­spau­du. „Kad vis­kas sektų­si ir kad ta Die­vo akis visą­laik pri­veizėtų“, – pa­linkė­jo me­ras nau­jai „iš­kep­tam“ po­li­ti­kui.
M. Po­cius pa­keitė R. End­riką ir Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­kalų ko­mi­te­te bei „Vie­nin­gos Plungės“ frak­ci­jo­je. Jos se­niū­ne pa­skir­ta Vi­da Bon­daus­kienė, o pa­va­duo­to­ju Ri­mas Du­žins­kas.


„Že­mai­čio“ in­for­ma­ci­ja