Reitingai rodo – metai buvo geri

Rū­tos LAU­RI­NAI­TIE­NĖS nuo­trau­ka
Ta­ry­bos na­rius svei­ki­no skau­tai, į po­sė­dį at­ne­šę Bet­lie­jaus ug­nį
Pas­ku­ti­nis šiais me­tais Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis bu­vo itin šven­tiš­kas: į po­sė­džių sa­lę Rie­ta­vo skau­tų bū­re­lis at­ne­šė Bet­lie­jaus ug­nį, mu­zi­ki­nį svei­ki­ni­mą Ta­ry­bos na­riams do­va­no­jo M. K. Ogins­kio me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­nės, svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė kle­bo­nas An­ta­nas Gut­kaus­kas. Kiek­vie­no Ta­ry­bos na­rio vie­to­je, ant sta­lo, pui­ka­vo­si ir rau­do­nu kas­pi­nu per­riš­tos do­va­nė­lės. Šven­ti­nės bu­vo ir nuo­tai­kos: me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­si­džiau­gė, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė įvai­riuo­se ge­ro­vės rei­tin­guo­se pa­te­ko net į ge­riau­sių­jų de­šim­tu­kus.

Rei­tin­gai džiu­gi­na

„Tie ge­ro­vės in­dek­sai – ne iš pirš­to lauž­ti. Džiauk­tu­mė­mės pa­te­kę ir į ge­riau­sių­jų 30-uką, o da­bar esa­me pir­ma­ja­me 10-uke“, – pa­si­di­džia­vi­mo ne­slė­pė A. Čer­nec­kis.

Jis kal­bė­jo apie Lie­tu­vos ma­žų­jų sa­vi­val­dy­bių in­dek­są, ku­ria­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė šie­met uži­ma 9–12 vie­tas (jas da­li­ja­si su Tau­ra­gės, Šir­vin­tų ir Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­mis).

Rie­ta­vas rei­tin­gų su­da­ry­to­jų bu­vo gi­ria­mas už trans­por­to sri­tį, aukš­tes­nius nei vi­du­ti­nius įver­ti­ni­mus ga­vo ir svei­ka­tos bei so­cia­li­nės rū­py­bos, in­ves­ti­ci­jų ir plėt­ros sri­ty­se. Tie­sa, ver­tin­to­jai pa­ste­bė­jo, kad Rie­ta­ve ga­na iš­si­pū­tu­si Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja – tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų te­ko 12,5 dar­buo­to­jo (Lie­tu­vos vi­dur­kis yra tik 7,6 dar­buo­to­jo).

Išs­kir­ti­nai ge­rai Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė įver­tin­ta ir šių me­tų sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­se – tarp ma­žų­jų sa­vi­val­dy­bių ji yra tre­čio­ji (nu­si­lei­do tik ku­ror­tams – Ne­rin­gai ir Birš­to­nui). Šia­me in­dek­se ver­tin­ti so­cia­li­nis bei fi­zi­nis sau­gu­mas, gy­vy­bin­ga eko­no­mi­ka, švie­ti­mas bei ki­tos sri­tys.

Me­ras pa­si­džiau­gė ir ge­ru Ta­ry­bos na­rių, prii­man­čių vi­sai sa­vi­val­dy­bei svar­bius spren­di­mus, su­ta­ri­mu. Esą gin­čų, kaip ir vi­sur, bū­na, ta­čiau jie ne tuš­ti, ky­la ieš­kant vi­siems ge­riau­sio spren­di­mo.

Ti­ki­si pa­lan­kaus Sei­mo spren­di­mo

Nuo sau­sio 1-osios Rie­ta­vo, kaip ir Tel­šių, Plun­gės bei Ma­žei­kių, ku­rių at­lie­ko­mis rū­pi­na­si Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras (TRATC), ga­li lauk­ti di­des­ni mo­kes­čiai. Mat šiuo me­tu 47,7 eu­ro sie­kian­tį to­nos miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­tvar­ky­mo mo­kes­tį Sa­vi­val­dy­bėms TRATC-as no­ri di­din­ti iki 56 eu­rų.

Esą tą da­ry­ti ji yra pri­vers­ta: pa­ti Vy­riau­sy­bė pri­ta­ru­si, jog ki­tą­met tar­šos mo­kes­tis są­var­ty­ne ša­li­na­moms at­lie­koms di­dė­tų nuo 5 iki 27,51 eu­ro už to­ną. Be to, pa­ki­lo me­cha­ni­nio-bio­lo­gi­nio ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nių ope­ra­to­riaus pa­slau­gų są­nau­dos. TRATC-as ti­ki­na: jei­gu ne­bus leis­ta di­din­ti kai­nos, ki­tais me­tais įmo­nė pa­tirs di­džiu­lių nuo­sto­lių. Net­gi ap­skai­čia­vo tiks­liai – jie siek­tų 252 161 eu­rą.

Kad nau­jo­ji kai­na bū­tų pa­tvir­tin­ta, vi­sos įmo­nės ak­ci­nin­kės, tarp jų – ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė, tu­rės jai pri­tar­ti gruo­džio ga­le vyk­sian­čia­me neei­li­nia­me vi­suo­ti­nia­me TRATC-o ak­ci­nin­kių su­si­rin­ki­me. Tad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai kvies­ti bal­suo­ti, pa­si­sa­kant UŽ ar PRIEŠ mo­kes­čio pa­di­di­ni­mą.

Tie­sa, Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu bu­vo siū­lo­ma šį klau­si­mą iš­brauk­ti iš dar­bot­var­kės, mat dėl tar­šos mo­kes­čio di­di­ni­mo dar ža­da pa­si­sa­ky­ti Sei­mas. Ana­lo­giš­ka si­tua­ci­ja bu­vu­si ir per­nai: ke­tin­ta tar­šos mo­kes­tį di­din­ti, ta­čiau Sei­mo na­riai pa­li­ko ga­lio­ti se­ną­jį. Ta­ry­bos na­rė Vi­li­ja Raz­mie­nė kal­bė­jo, kad, jos ži­nio­mis, Sei­mo na­riai ir šį­kart bal­suos prieš mi­nė­to­jo mo­kes­čio di­di­ni­mą.

Ta­čiau įsi­ter­pu­si Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė Ves­ta And­ri­jaus­kie­nė paa­ki­no, kad spren­di­mas bet ko­kiu at­ve­ju rei­ka­lin­gas, nes klau­si­mas jau yra įtrauk­tas į dar­bot­var­kę. To­dėl Ta­ry­bos na­riai vis dėl­to bal­sa­vo prieš tai, kad mo­kes­tis už miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą bū­tų di­di­ni­mas.

Pir­ma­die­nį kal­bin­tas me­ras A. Čer­nec­kis jau ži­no­jo Sei­mo spren­di­mą – nors Vy­riau­sy­bė ir pri­ta­rė, kad tar­šos mo­kes­tis di­dė­tų, Sei­mo na­riai tam ke­lią už­kir­to. Va­di­na­si, Sa­vi­val­dy­bėms ne­tu­rė­tų keis­tis ir miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­tvar­ky­mo mo­kes­tis. Bent jau kil­ti ne­žy­miai. Pa­sak me­ro, ir šio klau­si­mo svars­ty­mas TRATC-o ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me ne­be­ten­ka pra­smės.

Bė­dos dėl Re­gist­rų cent­ro

Me­ras in­for­ma­vo, kad nuo spa­lio 1 die­nos Rie­ta­ve ne­be­tei­kia­mos Re­gist­rų cent­ro pa­slau­gos, su­si­ju­sios su ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu. Iki tol į Rie­ta­vą at­va­žiuo­da­vo cent­ro at­sto­vė, ta­čiau nuo spa­lio ji ne­be­si­ro­do. O tai reiš­kia, kad no­rin­tie­ji gau­ti mi­nė­tas pa­slau­gas tu­ri vyk­ti į Plun­gę ar į Tel­šius. Esą mo­kan­tie­ji nau­do­tis kom­piu­te­riu bė­dos dėl to ne­ma­to – pa­slau­gos tei­kia­mos in­ter­ne­tu, tai­gi vis­ką ga­li­ma su­si­tvar­ky­ti elekt­ro­ni­niu bū­du. Ta­čiau ką da­ry­ti se­niems žmo­nėms, gy­ve­nan­tie­siems kai­me, ku­rie nei kom­piu­te­riu nau­do­tis mo­ka, nei in­ter­ne­tą tu­ri?

Pa­sak A. Čer­nec­kio, jis kar­tu su Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bės me­ru bu­vo nu­vy­kę į Re­gist­rų cent­rą, kal­bė­jo­si su jo di­rek­to­riu­mi. A. Čer­nec­kis siū­lęs, kad gy­ven­to­ją su rei­kia­mu Re­gist­rų cent­ro spe­cia­lis­tu in­ter­ne­ti­niu til­tu ga­lė­tų su­jung­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jas. Kom­piu­te­rio mo­ni­to­riu­je bū­tų ga­li­ma ma­ty­ti klau­sian­tį ir at­sa­kan­tį žmo­gų, o sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tas tik pa­dė­tų su­kur­ti šį elekt­ro­ni­nį ry­šį.

Atei­ty ne­tgi gal­vo­ja­ma apie kon­sul­ta­ci­nius cent­rus sa­vi­val­dy­bė­se, kur gy­ven­to­jai gau­tų vi­są rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją, bū­tų su­ku­ria­mas ry­šys su ati­tin­ka­mo­mis įstai­go­mis Vil­niu­je ar ki­tur. O koks spren­di­mas bus priim­tas dėl Re­gist­ro cent­ro pa­slau­gų, sau­sio 10 d. paaiš­kės Vil­niu­je.

Lio­vė­si ti­kė­ti pa­ža­dais

Šių me­tų Me­ro pa­dė­kos va­ka­ras gruo­džio 30 die­ną vys L. Ivins­kio gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je, ati­da­ry­to­je per­nai. Pri­mi­nus apie šią kas­me­ti­nę tra­di­ci­ją, Ta­ry­bos na­rys Po­vi­las Ba­ta­vi­čius ta pa­čia pro­ga klus­te­lė­jo: tai ka­da pa­ga­liau sa­lė bus at­vi­ra gim­na­zis­tams?

Mo­der­nio­je mo­kyk­los sa­lė­je karts nuo kar­to vis ren­gia­mi įvai­rūs tink­li­nio, krep­ši­nio tur­ny­rai, į ku­riuos su­va­žiuo­ja spor­to mė­gė­jai iš vi­sos Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ir ap­lin­ki­nių ra­jo­nų, o gim­na­zi­jos moks­lei­viai ko­jos ten dar ne­bu­vo įkė­lę. Mat pa­sta­bų dėl šio sta­ti­nio pa­tei­kė prieš­gais­ri­nės sau­gos spe­cia­lis­tai. Kol į jas ne­bus at­si­žvelg­ta, ne­ga­li­ma gau­ti sta­ty­bos už­bai­gi­mo ak­to.

Jau anks­čiau kal­bė­ta, kad si­tua­ci­ją ap­sun­ki­na su­dė­tin­gas bend­ra­vi­mas su pro­jek­tuo­to­jais bei spor­to sa­lę pra­dė­ju­siais sta­ty­ti ir vė­liau pa­si­trau­ku­siais ran­go­vais – sa­vo kal­tės dėl trū­ku­mų ne­no­ri pri­siim­ti nie­kas.

Jau spa­lį vy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ras nuo­gąs­ta­vo, kad teks im­tis rim­tes­nių prie­mo­nių. At­ro­do, nuo­gąs­ta­vi­mai pa­si­tvir­ti­no. Šio po­sė­džio me­tu me­ras pa­tvir­ti­no, kad ti­kė­ti pa­ža­dais jau at­si­bo­do, to­dėl sta­ty­bi­nin­kams bu­vo iš­siųs­tos pre­ten­zi­jos. Į jas ne­su­rea­ga­vus ki­tas ke­lias – teis­mi­nis.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.