Afrikinis kiaulių maras – jau ir Rietave

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos nuo­trau­ka
Af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras pa­ma­žu bai­gia pa­plis­ti po vi­są ša­lies te­ri­to­ri­ją. Prieš sa­vai­tę šia li­ga už­si­krė­tęs šer­nas su­me­džio­tas ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, Dau­gė­dų miš­ke
Prieš ke­lias die­nas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, Dau­gė­dų kai­mo miš­ke, su­me­džio­tas pir­ma­sis af­ri­ki­niu kiau­lių ma­ru (AKM) už­si­krė­tęs šer­nas. Dėl šio at­ve­jo vi­sa Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ja pa­skelb­ta už­krės­ta. Me­džio­to­jų pra­šo­ma suak­ty­vin­ti šer­nų me­džiok­lę, o gy­ven­to­jams ne­re­ko­men­duo­ja­ma vaikš­čio­ti po miš­kus: uo­gau­ti, gry­bau­ti. Mat tik lai­ko klau­si­mas, kas ir ka­da už­kra­tą iš miš­ko par­neš į tvar­tą, kur lai­ko­mos kiau­lės.
Rie­ta­vo VMVT nuo­trau­ka
Įva­žia­vi­mai į Dau­gė­dų miš­ką, kur nu­šau­tas af­ri­ki­nių kiau­lių ma­ru ser­gan­tis šer­nas, pa­žy­mė­ti in­for­ma­ci­nė­mis len­te­lė­mis

Žmo­nėms ne­pa­vo­jin­gas

Kaip „Že­mai­čiui“ sa­kė Rie­ta­vo vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) vir­ši­nin­ką pa­va­duo­jan­tis vy­riau­sia­sis ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas-ins­pek­to­rius Vy­tau­tas Bla­žai­tis, žmo­nės ne­tu­rė­tų ne­ri­mau­ti – AKM jų svei­ka­tai ir gy­vy­bei pa­vo­jaus ne­ke­lia. Žmo­gus ne­su­sirg­tų, net jei su­val­gy­tų už­krės­tos kiau­lie­nos ar šer­nie­nos. Di­džiau­sia grės­mė iš­ki­lo ūki­nin­kų lai­ko­moms kiau­lėms, mat joms ši li­ga yra mir­ti­na.

Dėl to vi­so­je Eu­ro­po­je ir Azi­jo­je ne­be pir­mus me­tus skam­bi­na­ma pa­vo­jaus var­pais, ka­dan­gi AKM ži­di­niai nu­sta­to­mi vis nau­jo­se te­ri­to­ri­jo­je. Skel­bia­ma, kad dėl to Eu­ro­po­je šie­met jau su­nai­kin­ta dau­giau nei 217 tūks­tan­čių, Azi­jo­je – dau­giau kaip 5 mi­li­jo­nai kiau­lių.

Di­džio­ji da­lis Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jos šiuo me­tu trak­tuo­ja­ma kaip už­krės­ta – AKM nu­sta­ty­tas lau­ki­nė­je fau­no­je (šer­nams). Skuo­do, Plun­gės, Rie­ta­vo, Ra­sei­nių ir Ši­lu­tės te­ri­to­ri­jos iki šiol bu­vo pri­skir­tos prie ri­zi­kos zo­nos. Bet po to, kai praė­ju­sią sa­vai­tę la­bo­ra­to­ri­jo­je bu­vo nu­sta­ty­ta, jog Rie­ta­vo me­džio­to­jų bū­re­lio su­me­džio­tas šer­nas kaž­ka­da bu­vo už­si­krė­tęs šiuo ma­ru, vi­sa sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ja taip pat bus pri­skir­ta prie už­krės­tų­jų.

Tie­sa, pa­sak V. Bla­žai­čio, nu­sta­ty­ta ir tai, kad su­me­džio­ta­sis šer­nas AKM bu­vo už­si­krė­tęs prieš dau­giau nei 24 die­nas ir jau per­si­rgęs. Tą pa­ro­dė jo krau­jy­je ras­ti tam tik­ri an­ti­kū­niai. Pa­sak ins­pek­to­riaus, neaiš­ku, kiek jo ne­šio­ja­mas už­kra­tas pa­vo­jin­gas, ta­čiau tai nė­ra tiek svar­bu.

Kiau­lių lai­ko­ma ma­žiau

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­riaus Da­riaus Re­mei­kos įsa­ky­mu nuo rugp­jū­čio 22 die­nos vi­sa Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ja lai­ko­ma už­krės­ta. Tai reiš­kia, kad vi­sos me­džio­to­jų su­me­džio­tos šer­nie­nos mė­gi­niai tu­ri bū­ti ti­ria­mi la­bo­ra­to­ri­jo­je. Sker­die­na lai­ko­ma šal­dy­tu­vuo­se, o nu­sta­čius už­kra­tą – uti­li­zuo­ja­ma me­džio­to­jų įreng­to­se duo­bė­se.

Be to, me­džio­to­jai tu­ri pra­neš­ti tar­ny­bai apie vi­sus ras­tus nu­gai­šu­sius šer­nus. „Me­džio­to­jams sa­ko­me, kad suin­ten­sy­vin­tų šer­nų me­džiok­lę. Kuo dau­giau jų bus nu­šau­ta, tuo ma­žiau rei­kės už­kas­ti nu­gai­šu­sių“, – sa­kė V. Bla­žai­tis.

O kas lau­kia ūki­nin­kų, au­gi­nan­čių kiau­les? „Da­bar dar in­ten­sy­viau tik­rin­si­me, ar vi­si lai­ko­si bū­ti­nų bio­lo­gi­nio sau­gu­mo prie­mo­nių. Nors tą da­rė­me ir iki šiol. Pa­va­sa­rį pa­tik­ri­no­me vi­sus kiau­lių au­gin­to­jus, su vi­sais kal­bė­jo­mės, dar kar­tą išaiš­ki­no­me, ko­kių rei­ka­la­vi­mų bū­ti­na lai­ky­tis. Nau­ja bus tik tai, kad nuo šiol as­me­nys, su­ma­nę pra­dė­ti lai­ky­ti kiau­les, da­bar tam tu­rės gau­ti mū­sų tar­ny­bos lei­di­mą“, – kal­bė­jo Rie­ta­vo vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos ins­pek­to­rius.

Pa­sak jo, pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je kiau­les lai­kė 85 smul­kūs ūki­nin­kai (sa­vo reik­mėms au­gi­nan­tys po 1–3 kiau­les). Stam­baus kiau­lių ūkio ne­bu­vo ir nė­ra nė vie­no. Ta­čiau, kaip pa­ste­bė­jo V. Bla­žai­tis, me­tų ei­go­je ir smul­kių­jų ma­žė­jo, tad skai­čiuo­ja­ma, kad šiai die­nai jų ga­li bū­ti li­kę apie 70. Iš vi­so Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je lai­ko­ma apie 250 kiau­lių.

Užk­ra­tas plin­ta la­bai in­ten­sy­viai

Ka­da af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras pa­sieks šias ries­tauo­de­ges, da­bar ga­li­ma tik spė­lio­ti. Ta­čiau, ins­pek­to­riaus žo­džiais, šis pro­ce­sas ne­sun­kiai pro­gno­zuo­ja­mas. Pap­ras­tai už­kra­tui iš miš­ko nu­ke­liau­ti į ūkius už­ten­ka sa­vai­tės ki­tos. Ypač da­bar, kai pra­dė­tos kul­ti grū­di­nės kul­tū­ros. Šer­nai in­ten­sy­viai mig­ruo­ja po lau­kus, už­krės­da­mi pa­ša­rus. To­dėl juos bū­ti­na ter­miš­kai ap­do­ro­ti.

Ki­tas už­kra­to per­ne­šė­jas – žmo­gus. „Prie įva­žia­vi­mo į miš­ką, ku­ria­me nu­šau­tas už­krės­tas šer­nas, pa­sta­tė­me pra­ne­ši­mus apie tai. Ti­ki­mės, kad są­mo­nin­ges­ni gry­bau­to­jai ir uo­gau­to­jai su­si­mąs­tys, jog gal ne­ver­ta ten ei­ti. Nes už­kra­tas leng­vai ga­li bū­ti par­neš­tas į ūkį ant ba­tų, krep­šių, dra­bu­žių“, – pa­sa­ko­jo ins­pek­to­rius.

VMVT in­for­muo­ja, kad ūki­nin­kai, no­rin­tys ap­sau­go­ti sa­vo ūkius, tu­ri griež­tai lai­ky­tis bio­lo­gi­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų: keis­ti ava­ly­nę ir dar­bi­nius dra­bu­žius bei šva­riai nu­si­plau­ti ran­kas prieš įei­da­mi į kiau­lių lai­ky­mo pa­tal­pas, nau­do­ti de­zin­fek­ci­nius ki­li­mė­lius ir juos nuo­lat už­pil­dy­ti AKM vi­ru­są vei­kian­čio­mis de­zin­fek­ci­nė­mis me­džia­go­mis, kiau­les šer­ti tik ter­miš­kai ap­do­ro­tais pa­ša­rais.

Lai­kan­tie­ji kiau­les pri­va­lo kiek­vie­ną ket­vir­tį at­nau­jin­ti duo­me­nis apie jų skai­čių ir ne­del­sian­ti in­for­muo­ti Rie­ta­vo VMVT ins­pek­to­rius apie su­si­rgu­sius ar nu­gai­šu­sius gy­vu­lius.

Ok­sa­nos ŠU­KIE­NĖS nuo­trau­ka
Pa­sak Vy­tau­to Bla­žai­čio, tik lai­ko klau­si­mas, ka­da už­kra­tas pa­sieks vie­tos ūkius

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.