Jubiliejinės parodos atgarsiai

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­kos
J. Vosylius svei­kin­tas ir su ju­bi­lie­ju­mi
Rie­ta­vo Ogins­kių kultū­ros is­to­ri­jos mu­zie­ju­je pri­sta­ty­ta ta­py­to­jo Jo­no Vo­sy­liaus darbų pa­ro­da „Ro­jaus so­dai. Šia­pus ir ana­pus.“ Nors me­ni­nin­kas – ne mūsiš­kis, rie­ta­viš­kiams jis pui­kiai ži­no­mas. Jo mo­nu­men­ta­lios fres­kos puo­šia bu­vu­sios Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos rep­re­zen­ta­ci­nes erd­ves, J. Vo­sy­liaus sienų tapyba ga­li pa­si­gir­ti ir pa­ts Ogins­kių kultū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jus.

Su­val­ki­jo­je gimęs, ta­čiau jau nuo 1973 m. uos­ta­mies­ty­je gy­ve­nan­tis ta­py­to­jas per 45-erius kūry­bos me­tus fres­kos ir gra­fi­to tech­ni­ko­mis yra su­kūręs dau­gybę mo­nu­men­ta­lių kom­po­zi­cijų. Kai ku­rio­mis jų me­no mėgėjai ga­li grožė­tis ko­ne kas­dien, mat dau­giau nei 20 jų nu­ta­py­tos vi­suo­me­ninės pa­skir­ties pa­statų in­ter­je­ruo­se, kaip yra ir Rie­ta­ve.

Be Rie­ta­vo, J. Vo­sy­liaus darbų ga­li­ma iš­vys­ti Pla­te­liuo­se, jo na­mais ta­pu­sio­je Klaipė­do­je, Pa­lan­go­je, Šven­to­jo­je, Juk­nai­čiuo­se, Vėžai­čiuo­se, Pagė­giuo­se ir ki­tur. Šio me­ni­nin­ko freskų ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir kai ku­rio­se baž­ny­čio­se, mat dai­li­nin­kas yra vie­nas iš ne­dau­ge­lio sak­ra­linės mo­nu­men­ta­lio­sios dailės kūrėjų Va­karų Lie­tu­vo­je.

O Rie­ta­ve pa­ro­dos da­ly­vių akį traukė net de­vy­nio­li­ka 2001–2019 me­tais su­kurtų alie­ji­nių pa­veikslų. Juo­se – ne­įpras­tu for­ma­tu ir ryš­kio­mis spal­vo­mis iš­sis­ki­rian­tys žy­din­čių saulėtų pievų vaiz­dai. Šiuos pa­veiks­lus klaipė­diš­kis nu­tapė itin jo pamėg­to­je vie­to­je – Klaipė­dos uni­ver­si­te­to bo­ta­ni­kos so­de.

J. Vo­sy­liaus pa­rodų krai­tis – so­li­dus: per visą kūry­binį lai­ko­tarpį jis yra su­rengęs per 20 per­so­na­li­nių pa­rodų, o bend­ro­se pa­ro­do­se Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je da­ly­vau­ta dau­giau nei 100 kartų. Menininko darbų yra įsi­giję Lie­tu­vos dailės fon­das, M. K. Čiur­lio­nio dailės mu­zie­jus, Mask­vos Tret­ja­ko­vo pa­veikslų ga­le­ri­ja, o kiek dar jų pa­skli­do Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je po pri­va­čias ko­lek­ci­jas...

Ogins­kių kultū­ros is­to­ri­jos mu­zie­ju­je su­si­rinkę sve­čiai J. Vo­sy­lių svei­ki­no ne tik ati­da­rius pa­rodą Rie­ta­ve. 1950 m. va­sa­rio 20 d. gimęs ta­py­to­jas gra­žių žod­žių bei pra­smingų linkė­jimų su­laukė ir 70-ies metų su­kak­ties pro­ga.

Ju­bi­lie­ji­ne juos­ta ap­juostą Lie­tu­vos dai­li­ninkų sąjun­gos ir dai­li­ninkų grupės „In­di­vi­dua­lis­tai“ narį svei­ki­no Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas ir M. K. Ogins­kio me­no mo­kyk­lai lai­ki­nai va­do­vau­jan­tis Ne­ri­jus Ja­sins­kas.

Rie­ta­viš­kiai gėrėjo­si me­ni­nin­ko dar­bais