Pažinti paveldą kvietė ir rietaviškiai

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuotr.
Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų ren­gi­nio Rie­ta­ve or­ga­ni­za­to­riai džiau­gia­si, jog pa­vel­du do­mi­si vis dau­giau jau­no­sios kar­tos at­sto­vų
Kas­met rug­sė­jį vyks­tan­čių Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų me­tu Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas kar­tu su mies­tų bei ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­mis sie­kia at­kreip­ti dė­me­sį į vis dar ne­pa­žin­tą Lie­tu­vos kul­tū­ros pa­vel­dą. Tie­sa, šių­me­ti­nės Eu­ro­pos pa­vel­do die­nos ra­gi­no ne tik pa­žin­ti, bet ir pra­mo­gau­ti. Šio prin­ci­po lai­kė­si ir rie­ta­viš­kiai, į Eu­ro­pos pa­vel­do die­nas kvie­tę rug­sė­jo 20-ąją.
Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuotr.
Vy­to Rut­kaus­ko va­do­vau­ja­mo Ogisn­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus rū­pes­čiu Eu­ro­pos pa­vel­do die­nos Rie­ta­ve su­reng­tos ju­bi­lie­ji­nį – dvi­de­šim­tą­jį – kar­tą

Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus rū­pes­čių pa­vel­do die­nos Rie­ta­ve vy­ko jau dvi­de­šim­tą­jį kar­tą. Or­ga­ni­za­to­riai džiau­gia­si, jog iš­skir­ti­nės ga­li­my­bės su­si­pa­žin­ti su dar neat­ras­tu Rie­ta­vo kul­tū­ros pa­vel­du kas­met no­ri vis pla­tes­nis ra­tas jau­nų žmo­nių. Jų dė­me­sio ne­sto­ko­ta ir šiais me­tais.

Ko­ne vi­są die­ną tru­kę ren­gi­niai Rie­ta­ve tra­di­ciš­kai pra­si­dė­jo iš­kil­mė­mis prie bu­vu­sių Ogins­kių rū­mų ko­lo­na­dos. Jų me­tu su­ple­vė­sa­vo iš­kel­tos vė­lia­vos bei nu­skam­bė­jo svei­ki­ni­mo kal­bos, ak­cen­ta­vu­sios pa­vel­do svar­bą at­ski­riems mies­tams, vals­ty­bei bei kiek­vie­nam iš mū­sų.

Reikš­min­gą die­ną pa­gerb­tas ir Ogins­kių at­mi­ni­mas, už­de­gant žva­ke­lių bei pa­de­dant gė­lių prie vi­sai ša­lia ko­lo­na­dos esan­čio gar­sia­jai gi­mi­nei skir­to pa­mink­lo.

Svei­ki­ni­mo kal­bas pa­ly­dė­jo me­ni­nė pro­gra­ma, do­va­no­ta Bal­ta­ru­si­jos vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Po­li­ni­ka-Li­tua­ni­ka“ at­sto­vų bei Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos moks­lei­vių. Vė­liau vi­si per­si­kė­lė į Jū­ros upės ir Jau­ju­pio kvar­ta­lą, kur su­reng­tas imp­ro­vi­zuo­tas par­ko is­to­ri­jos pri­sta­ty­mas, pa­si­jo­di­nė­ji­mas Rie­ta­vo žir­gy­no že­mai­tu­kais ir po­niais, dis­ko­gol­fo ir šau­dy­mo iš lan­ko tur­ny­rai.

Po to vi­sų lau­kė XIV tarp­tau­ti­nė moks­li­nė kon­fe­ren­ci­ja „Ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių kul­tū­ri­nės, po­li­ti­nės veik­los pėd­sa­kai“, vy­ku­si Tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­re. Kon­fe­ren­ci­jos pra­džios ak­cen­tu ta­po Ve­ra­mei­či­ko (Za­le­sė) ir Rie­ta­vo My­ko­lo Kleo­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los at­li­kė­jų mu­zi­ki­nis kū­ri­nys.

Vi­są die­ną tru­ku­sią šven­tę vai­ni­ka­vo Rie­ta­vo jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos „Prog­re­sas“ ir gim­na­zi­jos skau­tų su­reng­ta bai­da­ri­nin­kų fies­ta Ma­lū­no tven­ki­ny­je, puo­šian­čia­me Ogins­kių dva­ro so­dy­bos te­ri­to­ri­ją.

Susijusios naujienos