Paveldo dienos kvietė pažinti ir pramogauti

Al­do­nos KUP­RE­LY­TĖS nuotr.
Su Pla­te­lių eže­ro ver­ty­bė­mis su­si­pa­žin­ta plau­kiant ka­ta­ma­ra­nu
Praė­ju­sią sa­vai­tę nu­vil­ni­jo Eu­ro­pos pa­vel­do die­noms skir­tų ren­gi­nių ban­ga, neap­len­ku­si ir Plun­gės karš­to. Ka­dan­gi šie­met tam skir­tų ren­gi­nių pro­gra­ma kvie­tė ne tik pa­žin­ti, bet ir pra­mo­gau­ti, ne­pra­lei­du­sie­ji pro­gos su­da­ly­vau­ti juo­se pa­ty­rė daug sma­gių aki­mir­kų.
Al­do­nos KUP­RE­LY­TĖS nuotr.
Ren­gi­nio da­ly­viai prie Pla­te­lių baž­ny­čios

Esa­me įpra­tę ap­lan­ky­ti kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus, ge­riau­siu at­ve­ju – dar ir pa­skai­ty­ti apie juos. Bet pa­ty­ri­nė­ti te­kę to­li gra­žu ne kiek­vie­nam. O dar to­kiu bū­du, ko­kiu šiais me­tais pa­siū­lė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, tal­ki­na­ma Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos.

Plun­giš­kių ir pla­te­liš­kių reng­tos veik­los pa­dė­jo at­ras­ti gal­būt kai kam dar ne­ži­no­mą kul­tū­ros pa­vel­dą. Šie­met bu­vo bend­ra­dar­biau­jam ir su Ma­žei­kių bei Ši­la­lės ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­mis, tad pa­žin­ti­nis ren­gi­nių cik­las „Pa­žink Že­mai­ti­jos pa­vel­dą pra­mo­gau­da­mas: Pla­te­liai“ tru­ko net tris die­nas.

Rug­sė­jo 20-ąją į Pla­te­lius at­vy­kę sve­čiai iš kai­my­ni­nių ra­jo­nų tu­rė­jo iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę iš­ban­dy­ti plau­ki­mą luo­tu, pa­ga­min­tu pa­gal XV–XVI a. lai­ve­lio, iš­trauk­to iš Pla­te­lių eže­ro, pa­vyz­dį. Luo­tu pluk­dė vie­nas iš ko­pi­jos ga­min­to­jų – me­džio meist­ras An­ta­nas Vaš­kys.

Pla­čiau su Pla­te­lių eže­ro gam­ti­nė­mis, is­to­ri­nė­mis ver­ty­bė­mis sve­čiai su­pa­žin­din­ti plau­kiant ka­ta­ma­ra­nu. Grį­žę į kran­tą, pa­vel­do die­nų da­ly­viai iš­mė­gi­no tra­di­ci­nius liau­dies žai­di­mus ir ra­ga­vo že­mai­tiš­ką ko­šę. Po to ap­lan­kė Pla­te­lių baž­ny­čios šven­to­rių bei dva­ro par­ką.

Ki­tą die­ną pa­vel­do die­nų da­ly­viai vy­ko į Ma­žei­kių ra­jo­ne esan­tį Ži­di­kų mies­te­lį. Ja­me įsi­kū­ru­sia­me kul­tū­ros cent­re do­mė­jo­si, kaip vei­kia au­di­mo stak­lės, kaip vyks­ta au­di­nių tau­ti­niams kos­tiu­mams ga­my­ba, taip pat ap­lan­kė Šat­ri­jos Ra­ga­nos me­mo­ria­li­nį mu­zie­jų, mau­zo­lie­jų ir įspū­din­gą Ži­di­kų šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čią.

Nu­vy­ku­sie­ji į Re­na­vo dva­ro so­dy­bą su­si­pa­ži­no su dva­ro is­to­ri­ja bei iš­klau­sė pa­sa­ko­ji­mo apie že­mai­tiš­kas kor­tas. Se­dos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čio­je bu­vo pri­sta­ty­ti me­ni­nin­kų ple­ne­ro dar­bai. Lan­ky­ta­si nau­jai res­tau­ruo­ta­me Se­dos van­dens ma­lū­ne.

Pas­ku­ti­niai pa­vel­do die­nų cik­lo ren­gi­niai vy­ko Ši­la­lės ra­jo­ne, kur su­si­pa­žin­ta vie­ti­niu kul­tū­ros pa­vel­du.