Plateliams metamas gelbėjimosi ratas

Nuot­rau­ka iš Pla­te­lių gim­na­zi­jos feis­bu­ko pa­sky­ros
Grei­čiau­siai šis rug­sė­jis bu­vo pa­sku­ti­nis, ku­rį Pla­te­lių gim­na­zi­ja su­ti­ko kaip sa­va­ran­kiš­ka įstai­ga
Vos spė­jus ap­gy­ti žaiz­doms dėl ne taip se­niai dau­ge­lį Plun­gės ra­jo­no bend­ro­jo ug­dy­mo įstai­gų pa­lie­tu­sios reor­ga­ni­za­ci­jos, pra­kalb­ta apie nau­jus mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­ky­mus. Jei Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­tars pla­nuo­ja­miems po­ky­čiams, di­džiau­sios per­mai­nos lauks Ša­tei­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ir Pla­te­lių gim­na­zi­jos bei uni­ver­sa­laus dau­gia­funk­cio cent­ro – šios įstai­gos bus su­jung­tos.
Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuotr.
G. Ri­mei­kio tei­gi­mu, mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­ka sie­kia­ma ne įstai­gų už­da­ry­mo, o iš­sau­go­ji­mo

Nau­jo ti­po mo­kyk­la

Apie tai kal­bė­ta per praė­ju­sį pir­ma­die­nį vy­ku­sį Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dį. Anot Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Gin­tau­to Ri­mei­kio, vėl im­tis mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos pa­ska­ti­no vis dar ma­žė­jan­tis mo­ki­nių skai­čius. „Sie­kiant ra­cio­na­liai nau­do­ti vals­ty­bės bei Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šas, bū­ti­na ieš­ko­ti bū­dų, kaip tin­ka­mai op­ti­mi­zuo­ti mo­kyk­lų tink­lą“, – kal­bė­jo ve­dė­jas. Jis ir pra­bi­lo apie ke­ti­na­mą įsteig­ti nau­jo ti­po – jung­ti­nę – mo­kyk­lą.

G. Ri­mei­kio tei­gi­mu, su­jun­gus švie­ti­mo įstai­gas bū­tų iš­veng­ta praei­ties klai­dų, kai spren­džiant bė­dą, ki­lu­sią dėl kas­met tirps­tan­čio mo­ki­nių skai­čiaus, net pen­kias kai­miš­ką­sias mo­kyk­las nu­tar­ta pa­vers­ti mies­to mo­kyk­lų sky­riais. Ne pa­slap­tis, jog toks spren­di­mas kai ku­rioms įstai­goms bu­vo lem­tin­gas – ga­liau­siai jos bu­vo lik­vi­duo­tos.

Ven­giant to, šį­kart siū­lo­ma ei­ti ki­tu ke­liu ir švie­ti­mo įstai­gas reor­ga­ni­zuo­ti ne pri­jun­gi­mo, o su­jun­gi­mo bū­du. Ke­ti­na­ma pra­dė­ti nuo Ša­tei­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ir Pla­te­lių gim­na­zi­jos bei uni­ver­sa­laus dau­gia­funk­cio cent­ro. Šios įstai­gos tap­tų vie­na. Anot ve­dė­jo, tai tu­rė­tų at­si­spin­dė­ti ir nau­jo ti­po mo­kyk­los pa­va­di­ni­me, taip pa­brė­žiant, kad nė vie­na įstai­ga nė­ra su­men­ki­na­ma. At­virkš­čiai – jų įvaiz­dis esą tik su­stip­rė­tų. Nau­jo­ji įstai­ga ne­va ga­lė­tų va­din­tis Plun­gės ra­jo­no jung­ti­ne Pla­te­lių ir Ša­tei­kių gim­na­zi­ja.

Pa­di­dės at­ly­gi­ni­mai

Kal­bė­da­mas apie to­kio spren­di­mo pliu­sus, G. Ri­mei­kis įvar­di­jo ne tik ga­li­my­bę iš­sau­go­ti įstai­gas, ne­su­men­ki­nant jų sta­tu­so, bei pa­ge­rė­sian­čią ug­dy­mo ko­ky­bę, bet pa­di­dė­sian­čius jų va­do­vų at­ly­gi­ni­mus.

Ži­no­ma, jei tik Sa­vi­val­dy­bė ne­nusp­ręs ne­bes­kir­ti sa­vo da­lies įstai­gai val­dy­ti, kaip pa­siel­gė po Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos sto­gu pa­ki­šus lop­še­lį-dar­že­lį.

Ve­dė­jo tei­gi­mu, rei­kia ap­si­spręs­ti, ko no­ri­me – gy­ven­ti taip, kaip anks­čiau, ar vis dėl­to su­teik­ti ga­li­my­bę švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams ir jų pa­va­duo­to­jams už­dirb­ti dau­giau. Ki­to­kio bū­do tai pa­da­ry­ti šiuo me­tu esą nė­ra, nes Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja kol kas tam nė­ra nu­ma­čiu­si dau­giau pi­ni­gų.

Ša­tei­kiai gel­bės Pla­te­lius?

Pa­ti idė­ja, kad ir šiek tiek abe­jo­ti­na, bet skam­ba ne­blo­gai. Tik klau­si­mas, kam to pri­si­rei­kė? Ne­jau­gi tai iš­ties vie­nin­te­lis bū­das pa­kel­ti al­gas švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams? G. Ri­mei­kio tei­gi­mu, to­kiu spren­di­mu ban­do­ma pir­miau­sia pa­dė­ti Pla­te­lių gim­na­zi­jai, ku­rią jau ki­tą­met ga­li iš­tik­ti Ku­lių gim­na­zi­jos li­ki­mas, kai dvy­lik­to­kų kla­sė­se ne­su­si­da­rė rei­kia­mas mo­ki­nių skai­čius, tad ją iš­lai­ky­ti ėmė­si pa­ti Sa­vi­val­dy­bė.

Pa­gal da­bar­ti­nius duo­me­nis ir pro­gno­zes, ki­tais moks­lo me­tais Pla­te­lių gim­na­zi­ja su­lauks vos aš­tuo­nių vie­no­lik­to­kų. Vy­res­nių­jų kla­sių moks­lei­vių sty­giaus pro­ble­ma įstai­gos neap­lenks ir vė­les­niai me­tais.

Ša­tei­kiuo­se pri­trūk­ti mo­ki­nių ga­li tik 2023-ai­siais. Bet net ir ta­da mo­kyk­la ne­pra­žus, nes iki de­vin­tos kla­sės ga­li­mas ug­dy­mas jung­ti­nė­se kla­sė­se. Tad ir „pa­gal­bos ran­kos“ šiai įstai­gai iš Sa­vi­val­dy­bės ne­rei­kė­tų.

Tad net ir kvai­lam aiš­ku, kad, su­jun­gus mi­nė­tas įstai­gas, di­džiau­sią nau­dą pa­jus Pla­te­liai. Tai pro akis ne­pras­ly­do ir ko­mi­te­to na­riams. „Lo­giš­ka, kad gelbs­ti­me Pla­te­lius, bet ką tai duos Ša­tei­kiams? Gal kaž­ko­kią re­no­va­ci­ją pa­ža­dė­si­me?“ – klau­sė ko­mi­te­to na­rys Aud­rius Mi­siū­nas.

Jam paaiš­kin­ta, kad Ša­tei­kių mo­kyk­lai pa­sta­ruo­ju me­tu jau ir taip ski­ria­mos di­de­lės lė­šos. G. Ri­mei­kio tei­gi­mu, ša­tei­kiš­kiai pa­jus ki­to­kią nau­dą. Su­jun­gus jų mo­kyk­lą su pa­gal ug­dy­mo pa­sie­ki­mus stip­res­ne, gal­būt pa­ge­rės iš Ša­tei­kiuo­se be­si­mo­kan­čių­jų ug­dy­mo ko­ky­bė, mat įstai­gos da­lin­sis pe­da­go­gais.

Po­ky­čiai lau­kia ir ki­tų

Po il­gų dis­ku­si­jų ga­liau­siai pri­tar­ta G. Ri­mei­kio pri­sta­ty­tiems siū­ly­mams, ku­rie, kaip pa­žy­mė­jo pa­ts ve­dė­jas, nė­ra ga­lu­ti­niai. Mat Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja įsi­pa­rei­go­ja dėl pla­nuo­ja­mo švie­ti­mo įstai­gų tink­lo per­tvar­ky­mo kon­sul­tuo­tis su vie­tos gy­ven­to­jais, švie­ti­mo įstai­gų bend­ruo­me­nė­mis bei ki­tais suin­te­re­suo­tais as­me­ni­mis.

Nuo ki­tų me­tų rug­sė­jo di­džiau­si pa­si­kei­ti­mai lau­kia Ša­tei­kių mo­kyk­los ir Pla­te­liuo­se esan­čių švie­ti­mo įstai­gų, bet per­tvar­kos neiš­vengs ir ki­tos ra­jo­ne esan­čios mo­kyk­los ir dar­že­liai.

Reor­ga­ni­zuo­ti ke­ti­na­ma ir Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ją, prie jos pri­jun­giant ta­me pa­čia­me mies­te­ly­je esan­tį lop­še­lį-dar­že­lį. Pert­var­ka lau­kia ir Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­jos – prie jos no­ri­ma pri­jung­ti Prū­sa­lių mo­kyk­lą-dar­že­lį. 2020-ųjų rug­sė­jį po­ky­čiai pa­lies­tų ir Plun­gė­je esan­tį lop­še­lį-dar­že­lį „Vy­tu­rė­lis“, prie ku­rio ruo­šia­ma­si pri­jung­ti Did­vy­čių dau­gia­funk­cį cent­rą.

Kol kas reak­ci­jų ne­su­lauk­ta

Nors pa­si­kei­ti­mų pla­nuo­ja­ma ne­ma­žai, kol kas nė iš vie­nos įstai­gos ne­su­lauk­ta jo­kių reak­ci­jų. Apie tai „Že­mai­čiui“ jau po po­sė­džio sa­kė G. Ri­mei­kis. Jo tei­gi­mu, ofi­cia­lių po­kal­bių ar de­ry­bų su švie­ti­mo įstai­gų bend­ruo­me­nė­mis dar ne­bu­vo, bet jų va­do­vai tik­rai ži­no si­tua­ci­ją ir apie pla­nuo­ja­mą per­tvar­ką. Kon­sul­tuo­tis su įstai­go­mis ke­ti­na­ma tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pri­ta­ri­mą.

Pa­sak ve­dė­jo, svar­biau­sia, kad tiek pe­da­go­gų, tiek tė­vų bei mo­ki­nių bend­ruo­me­nės su­vok­tų, jog spren­di­mas per­tvar­ky­ti ug­dy­mo įstai­gų tink­lą ne­reiš­kia kai ku­rių mo­kyk­lų ar dar­že­lių at­si­svei­ki­ni­mo šo­kio pra­džios. At­virkš­čiai – tai yra bū­das iš­sau­go­ti vi­sas įstai­gas, su­ma­ži­nant jų ad­mi­nist­ra­ci­jų dar­buo­to­jų skai­čių.