Nė neprasidėjusi akcija davė rezultatų

Ak­ci­jos ren­gė­jų nuotr.
Už­de­gus žva­ke­les, įsi­žie­bė ir gat­vių ži­bin­tai
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį bū­rys ak­ty­vių pla­te­liš­kių su­ren­gė pi­lie­ti­nę ak­ci­ją – ėmė ir ap­švie­tė va­ka­rais tam­so­je sken­din­čias mies­te­lio gat­ves pa­tys, už­de­gę at­si­neš­tas žva­ke­les. Kaip po to „Že­mai­čiui“ sa­kė vie­nas iš šios ak­ci­jos su­ma­ny­to­jų, keis­čiau­sia, kad tą pa­tį va­ka­rą nei iš šio, nei iš to už­si­žie­bė ir gat­vių ži­bin­tai. Su­ta­pi­mas?

Pak­laus­tas, ko­dėl pri­si­rei­kė im­tis to­kių prie­mo­nių, vie­nas iš ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rių – pla­te­liš­kis Ka­zys – juo­ka­vo, kad no­rė­tų ir pa­ts ži­no­ti at­sa­ky­mą, ko­dėl iki tol mies­te­lio gat­vės sken­dė­jo tam­so­je. Esą anks­čiau to­kiu me­tų lai­ku ir va­ka­rais, ir anks­ti ry­te švies­tu­vai po ke­lias va­lan­das deg­da­vo, o šie­met, pra­dė­jus il­gė­ti va­ka­rams, Pla­te­liuo­se ga­lė­jai pa­si­jus­ti lyg gū­džia­me miš­ke.

Pa­sak pla­te­liš­kio, žmo­nes la­biau­siai pyk­dė tai, kad vie­nin­te­lis vi­sa­me mies­te­ly­je bu­vo ap­švies­tas... tven­ki­nė­lis, esan­tis ša­lia gais­ri­nės. „Ką prie to tven­ki­nė­lio veik­ti nuė­jus? Ten net suo­liu­kų nė­ra. Kam rei­kė­jo tų švies­tu­vų ten? Pi­ni­gai kaip į ba­lą iš­mes­ti, tuo tar­pu gat­ve­lė­je, ve­dan­čio­je Pla­te­lių gim­na­zi­jos link, va­ka­rais ir ry­tais – tam­su. Ten net švies­tu­vų nė­ra. Vai­kams ne­sau­gu ei­ti į mo­kyk­lą“, – dės­tė Ka­zys.

Vy­ras džiau­gė­si, kad į jo ir bend­ra­min­čių su­reng­tą ak­ci­ją lapk­ri­čio 8-osios va­ka­rą su­si­rin­ko ne­ma­žai vie­tos gy­ven­to­jų – ir jau­nų, ir vy­res­nio am­žiaus. „Tai tik pa­ro­do, kad gat­vių ap­švie­ti­mo pro­ble­ma ak­tua­li vi­siems“, – pri­dū­rė pla­te­liš­kis.

Pa­sak jo, Pla­te­liuo­se ne­trūks­ta ir ki­tų pro­ble­mų. Esą dau­ge­lis nei­gia­mai ver­ti­na be­bai­gia­mą cent­ri­nės aikš­tės re­konst­ruk­ci­ją, be to, žmo­nės no­rė­tų ži­no­ti, ar ka­da bus nu­ties­tas pės­čių­jų ta­kas Pla­te­lių eže­ro link. Mies­te­lis kiek­vie­ną va­sa­rą su­lau­kia daug lan­ky­to­jų. No­rė­da­mi pa­siek­ti eže­rą pės­čio­mis, vi­si yra pri­vers­ti ei­ti Eže­ro gat­vės pa­kraš­čiu, kas, kaip ži­nia, nė­ra sau­gu.

Kaip ver­ti­na vie­tos gy­ven­to­jų su­reng­tą ak­ci­ją ir ko­dėl gat­vių ap­švie­ti­mas įjung­tas bū­tent jos me­tu, „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si Pla­te­lių se­niū­nės Da­nu­tės Ra­po­la­vi­čie­nės. Ji ste­bė­jo­si, kad ak­ci­jos ren­gė­jai neu­žė­jo pas ją pa­si­tei­rau­ti, ko­dėl gat­vės neapš­vie­čia­mos, bet iš­si­rek­la­ma­vo to­kiu bū­du.

Se­niū­nė sa­kė vi­siems, kas tei­ra­vo­si, aiš­ki­no, jog ap­švie­ti­mą vė­luo­ta įjung­ti dėl mies­te­ly­je va­sa­rą ir ru­de­nį vy­ku­sių dar­bų. Esą Pla­te­liuo­se dar­ba­vo­si net trys įmo­nės: kas aikš­tę re­konst­ra­vo, kas kei­tė se­nus elekt­ros tink­lus nau­jais, po­že­mi­niais. Dėl to už­tru­ko do­ku­men­ta­ci­jos de­ri­ni­mas ir gat­vės ži­bin­tų ne­bu­vo ga­li­ma įjung­ti.

„Taip su­ta­po, kad švies­tu­vai įžieb­ti tą pa­tį va­ka­rą, ta­čiau tai pa­da­ry­ta tik­rai ne dėl ak­ci­jos. Žmo­nės ne­no­ri su­pras­ti, kad kar­tais ne vis­kas pa­vyks­ta taip, kaip pla­nuo­ta. Jie no­ri vis­ko čia ir da­bar. Ir su bend­ruo­me­ne bu­vo kal­bė­ta apie tai, ir su pa­vie­niais as­me­nims. Tik tie ak­ci­jos ren­gė­jai kaž­ko­dėl ne­bu­vo užė­ję“, – ste­bė­jo­si se­niū­nė.

Iš­gir­du­si, kad žmo­nės prie­kaiš­tau­ja ir dėl, jų žo­džiais, ne­vy­ku­siai at­nau­jin­tos cent­ri­nės aikš­tės, D. Ra­po­la­vi­čie­nė pri­mi­nė se­ną po­sa­kį, kad po mū­šio kumš­čiais ne­be­mo­juo­ja­ma. Esą se­niū­ni­jo­je bu­vo su­reng­tas aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to vie­ši­ni­mas, bet gy­ven­to­jai ta­da juo ne­si­do­mė­jo. Tik kai dar­bai į pa­bai­gą, im­ta svai­dy­tis prie­kaiš­tais.

Pa­sak se­niū­nės, ne­rei­kė­tų spręs­ti pa­gal da­bar­ti­nį aikš­tės vaiz­dą, mat dar ne vis­kas pa­da­ry­ta, kas su­pla­nuo­ta. Esą aikš­tė­je dar bus so­di­na­mi žel­di­niai, gal­būt bus ieš­ko­ma spren­di­mo bū­dų, kur per­kel­ti kai kam už­kliu­vu­sį šiuo me­tu aikš­tė­je sto­vin­tį ke­lio ženk­lą. Ta­da esą ir vaiz­das bus vi­sai ki­toks.

„Be to, juk aikš­tės at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tą ren­gė pa­ty­rę ar­chi­tek­tai. Jiems bu­vo gra­žu, tik jau mū­sų žmo­nėms kaž­ko­dėl ne“, – ste­bė­jo­si se­niū­nė.

Kal­bė­da­ma apie gat­vės, ve­dan­čios gim­na­zi­jos link, ap­švie­ti­mą, D. Ra­po­la­vi­čie­nė pri­mi­nė, jog ši pro­ble­ma tu­rė­tų rū­pė­ti ir gim­na­zi­jos va­do­vy­bei, ir ra­jo­no val­džiai. „Bet kaž­ko­dėl vi­sų akys – į ma­ne. Jei­gu rei­kia, te­gul ka­ria ant ma­nęs vi­sus šu­nis, ką jau da­bar...“ – at­si­du­so.

Rea­guo­da­mi į vie­tos žmo­nių ne­pa­si­ten­ki­ni­mą tuo, kaip tvar­ko­mas mies­te­lis, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai šią sa­vai­tę iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kvie­čian­tį pla­te­liš­kius lapk­ri­čio 20 d. 17.15 val. at­vyk­ti į su­si­ti­ki­mą Pla­te­lių se­niū­ni­jos sa­lė­je pa­si­kal­bė­ti apie mies­te­ly­je įgy­ven­di­na­mus pro­jek­tus, jų ei­gą, at­lik­tus ir dar neuž­baig­tus dar­bus, ypač – apie Pla­te­lių mies­te­lio ap­švie­ti­mą, taip pat – ir ki­to­mis rū­pi­mo­mis te­mo­mis.