Rietaviškiai piktinasi: taip iš juodosios zonos neišlipsim

„Unsplash“ nuo­trau­ka
Rie­ta­viš­kiai pik­ti­na­si, kad Rie­ta­ve ko­ro­na­vi­ru­so pa­tik­ros punk­tas vei­kia tik du kar­tus per sa­vaitę ir tik po ke­lias va­lan­das
Praė­jusį va­sarį žur­na­lis­tai net iš Vil­niaus į Rie­tavą va­žia­vo kal­bin­ti me­ro, mat tuo me­tu Sa­vi­val­dybė bu­vo pa­vyzd­žiu ki­toms, kaip iš­si­va­duo­ti iš ko­ro­na­vi­ru­so gniaužtų – ser­ga­mu­mas CO­VID-19 čia bu­vo ma­žiau­sias Lie­tu­vo­je. Ta­čiau da­bar si­tua­ci­ja kar­di­na­liai pa­si­kei­tu­si, pa­gal san­ty­kinį ser­gan­čiųjų skai­čių ilgai Rie­ta­vas len­kė vi­sas ki­tas sa­vi­val­dy­bes ir tik visai neseniai nusileido Telšiams.
Pa­tys rie­ta­viš­kiai ma­no, kad išei­tis yra – tai lai­ku at­lie­ka­mas gy­ven­tojų tes­ta­vi­mas, kad šie grei­čiau su­ži­notų, ser­ga ar ne, ir ne­pla­tintų vi­ru­so ki­tiems. De­ja, juo­do­jo­je zo­no­je at­si­dūręs mies­tas no­rin­čiuo­sius iš­si­tir­ti prii­ma tik dvi die­nas per sa­vaitę – ant­ra­die­niais ir ket­vir­ta­die­niais, punk­tas dir­ba vos ke­lias va­lan­das.Tes­to ten­ka lauk­ti ir pu­sant­ros sa­vaitės

„Ap­mau­du ir gėda už tokį or­ga­ni­zuo­tumą“, – vie­šai į merą vie­no­je feis­bu­ko grupė­je krei­pia­si rie­ta­viškė Re­na­ta.
Mo­te­ris ste­bi­si to­kiu tes­ta­vi­mo „daž­nu­mu“. „Jei no­ri­te su­val­dy­ti si­tua­ciją, pro­tin­giau­sia būtų kuo sku­biau iš­tir­ti, o ne lauk­ti po sa­vaitę ar net pu­sant­ros! Per tą laiką kai ku­rie net ne­ži­no­da­mi ar­ba jaus­da­mi leng­vus simp­to­mus užk­re­čia dar dau­giau žmo­nių“, – pa­ta­rimų, kaip grei­čiau su­val­dy­ti pra­stą si­tua­ciją, ne­gailė­jo Re­na­ta.
„Po kon­tak­to su ser­gan­čiu izo­lia­vau­si, o testą ga­vau tik po sa­vaitės su pu­se... Žmo­gus, kol su­si­ži­no, ar ser­ga, iš­ne­šio­ja po visą Rie­tavą“, – pri­tarė Ra­sa.
Rie­ta­viškės įra­šas iš­siplė­to­jo į ilgą dis­ku­siją. At­si­ra­do tei­gian­čiųjų, jog ži­no ir to­kių ko­ro­na­vi­ru­so ne­šio­tojų, ku­rie sirg­da­mi par­duo­tuvė­je ap­tar­nau­ja žmo­nes. Ki­tiems esą į darbą ser­gant lie­pia ei­ti darb­da­viai. Ar­ba ne­si­tes­tuo­ja simp­to­mus jau­čian­tys, bet pa­si­skie­piję žmonės. Dėl to vi­ru­sas ir plintąs taip spar­čiai.
O Ugnės tei­gi­mu, į ko­ro­na­vi­ru­so punktą sun­ku už­si­re­gist­ruo­ti ir pro­fi­lak­ti­niam pa­tik­ri­ni­mui, ką ir kalbė­ti apie PGR testą.
Kai ku­rie iro­ni­za­vo – esą jei ne­si­tes­tuo­ji, tai ir ne­ser­gi. „Nus­totų vi­si eit ir Co­ro­na baigtų­si“, – juo­kia­si Li­na.
Dis­ku­si­jo­je da­ly­vavę žmonės sakė pa­si­gen­dan­tys ne tik ga­li­mybės daž­niau tes­tuo­tis, bet ap­skri­tai Sa­vi­val­dybės in­for­ma­ci­jos apie CO­VID-19 si­tua­ciją, kai kai­my­ninė Plungė to­kią sta­tis­tiką skel­bia kas­dien.


Iš visų be­si­tes­tuo­jan­čiųjų tik ma­ža da­lis – rie­ta­viš­kiai

Apie šią siua­ciją pa­klaus­tas Sa­vi­val­dybės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis „Že­mai­čiui“ sakė, kad per sa­vaitę Rie­ta­vo mo­bi­lia­ja­me ko­ro­na­vi­ru­so pa­tik­ros punk­te PRIIMAMA apie 180 žmo­nių, ir būna, kad iš jų tik 60 – rie­ta­viš­kiai. Ki­ti at­vyks­ta iš to­liau, mat re­gist­ruo­tis tes­tui leid­žia­ma vi­so­je Lie­tu­vo­je, ne­prik­lau­so­mai nuo to, kur gy­ve­ni.
„Mūsų rie­ta­viš­kiams už­tektų dar ma­žiau to lai­ko, jei tik jie čia tes­tuotų­si“, – įsi­ti­kinęs me­ras.
Ta­čiau pro­ble­ma ne vien ta. Kaip feis­bu­ke ir pik­ti­na­si rie­ta­viš­kiai, pa­si­gen­da­ma tes­ta­vi­mo daž­nu­mo. Ir pa­ts A. Čer­nec­kis pa­tvir­ti­no, jog į punktą už­si­re­gist­ruo­ti ga­li­ma tik dvi die­nas per sa­vaitę, punk­tas dir­ba po tris va­lan­das.
Tai­gi, jei­gu simp­to­mus žmo­gus pa­jau­čia ket­vir­ta­dienį, vie­tos ar­ti­miau­siam tes­tui ga­li gau­ti tik ant­ra­die­niui. Ir tai tik tuo at­ve­ju, jei jų ne­bus išg­robstę kitų sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai.
„Že­mai­čio“ žur­na­lis­tai penk­ta­dienį pa­tys pa­bandė už­si­re­gist­ruo­ti į CO­VID-19 pa­tik­ros punktą Rie­ta­ve. Ant­ra­die­niui dar rodė 43 lais­vas vie­tas, ket­vir­ta­die­niui – net 52. Plungė­je, kur pa­tik­ros punk­tas vei­kia pen­kias die­nas per sa­vaitę, ar­ti­miau­sias lai­kas tes­tui bu­vo taip pat ant­ra­dienį, bet laisvų vietų bu­vo ir ki­to­mis dar­bo die­no­mis. Plun­giš­kių mo­bi­lu­sis punk­tas vei­kia kas­dien, tes­tuo­ja­ma čia nuo 8 iki 20.30 va­lan­dos, nors pa­gal ser­gan­čiųjų skai­čių Plungės si­tua­ci­ja ge­resnė nei Rie­ta­vo.


„Ne­tu­rim žmo­nių“

A. Čer­nec­kis su­ti­ko, kad rie­ta­viš­kius būtų ga­li­ma tes­tuo­ti ir daž­niau, tik iš kur paim­ti šį darbą ga­lin­čių at­lik­ti žmo­nių? Anot me­ro, jų nėra. Ne­bent po­lik­li­ni­ko­se dir­ban­čios slau­gy­to­jos mestų vi­sus dar­bus ir imtų­si tik tes­tuo­ti, ne­bes­kie­pytų žmo­nių nuo ko­ro­na­vi­ru­so, neat­liktų kitų darbų.
„Spe­cia­listų tu­rim tiek, kiek rei­kia 7-iems tūkst. gy­ven­tojų. Čia yra pro­ble­ma. Galė­tu­me pra­plėsti laiką, bet žmo­nių, ku­rie ga­li dirb­ti tokį darbą, nėra. Tu­rim tik vieną įstaigą, ku­ri pa­val­di Sa­vi­val­dy­bei. Ki­tos dvi – pri­va­čios. Mes tik ge­ruo­ju jų pri­pra­šom, kad pa­dėtų, kad duotų sa­vo žmo­nių“, – kalbė­jo A. Čer­nec­kis.
O ne­ga­lin­tie­siems už­si­re­gist­ruo­ti Rie­ta­ve, me­ras siūlė va­žiuo­ti į kitą miestą, ku­r tuo me­tu laisvų vietų tu­ri. Ar­ba skam­bin­ti sa­vo šei­mos gy­dy­to­jui ir pa­si­sa­ky­ti apie jau­čia­mus ko­ro­na­vi­ru­so simp­to­mus. Esą tuo­met me­di­kas turėtų iš­ra­šy­ti biu­le­tenį, net jei­gu tes­tas dar nėra at­lik­tas. O ta­da be­lie­ka no­sies iš namų ne­kiš­ti ir ga­li­mo vi­ru­so ne­pla­tin­ti.
Iš­girdęs, kad kai ku­rie gy­ven­to­jai skund­žia­si Sa­vi­val­dybės ko­mu­ni­ka­ci­jos sto­ka – kad ši ne­skel­bia apie CO­VID-19 si­tua­ciją Rie­ta­ve, me­ras siūlė ap­si­lan­ky­ti Sa­vi­val­dybės in­ter­ne­to pus­la­py­je ir jo apa­čio­je su­si­ras­ti lau­kelį „CO­VID-19 sta­tis­ti­ka“. Jį pa­spau­dus būsi­te nu­kreip­ti į Re­gistrų cent­ro duo­menų bazę, kur skel­bia­ma tiek vi­sos ša­lies, tiek kiek­vie­nos sa­vi­val­dybės si­tua­ci­ja: ser­gan­čiųjų ir pa­si­skie­pi­ju­sių skai­čius, nau­jai nu­sta­ty­ti at­ve­jai ir pa­na­šiai.
„Aiš­kes­nio paaiš­ki­ni­mo ir ne­ga­li būti“, – įsi­ti­kinęs A. Čer­nec­kis.
Ki­tos in­for­ma­ci­jos, kur ir kas tiks­liai ser­ga, Sa­vi­val­dybė ne­ga­li at­skleis­ti dėl as­mens duo­menų ap­sau­gos įsta­ty­mo.


Ser­ga šei­mo­mis ir gi­minė­mis

Ko­ro­na­vi­ru­sas grei­tai plin­ta įmonė­se, švie­ti­mo ir ki­to­se įstai­go­se, kur su­si­ren­ka dau­giau žmo­nių. Ar Rie­ta­ve yra šios in­fek­ci­jos ži­di­nių?
„Ži­di­nių bu­vo. Bu­vo„Rie­tu­voj“ toks blyks­telė­ji­mas – 20 at­vejų. Bet dau­giau ser­ga­ma šei­mom ir net, sa­ky­čiau, gi­minėm, vie­nas nuo ki­to ne­ša“, – at­skleidė Sa­vi­val­dybės va­do­vas.
Esą už­sik­re­čia­ma per šeimų su­si­būri­mus, ba­liu­kus, į ku­riuos at­ėjęs bent vie­nas ser­gan­ty­sis tuoj pat vi­rusą pa­skleid­žia ir ki­tiems. Ko­ro­na­vi­ru­sas Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je plin­ta ir draugų ra­te­liuo­se.
Dar ne­se­niai Sa­vi­val­dybės mo­kyk­lo­se izo­liuo­tis į na­mus bu­vo iš­siųs­ta 11 kla­sių. Da­bar, anot me­ro, šis skai­čius su­mažėjęs ir dar mažės, mat Vy­riau­sybė pri­ėmė nu­ta­rimą, jog nuo šiol švie­ti­mo įstai­go­se izo­liuo­tis pri­va­lo tik už­sikrėtęs as­muo. Kon­tak­ta­vu­sie­ji su juo tu­ri tes­tuo­tis, o izo­liuo­tis pri­va­lo tik tuo at­ve­ju, jei ne­su­tin­ka  at­lik­ti tes­to.
A. Čer­nec­kio nuo­mo­ne, toks spren­di­mas – tei­sin­gas, nes tie, ku­rie ne­si­tes­tuo­ja, ga­li pla­tin­ti ligą.
Penk­ta­dienį kal­bin­tas me­ras ra­do ir kuo pa­si­džiaug­ti – sa­vai­ti­nis ser­ga­mu­mo po­ky­tis sa­vi­val­dybė­je – pa­ga­liau su mi­nu­so ženk­lu. Va­di­na­si, si­tua­ci­ja, jei ma­to­mai ir ne­gerė­ja, bent jau ima sta­bi­li­zuo­tis.
Va­kar die­nos duo­me­ni­mis, per pa­starąją par­ą Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je už­re­gist­ruo­ti 4 nau­ji ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai, šia li­ga šiuo me­tu ser­ga 95 sa­vi­val­dybės gy­ven­to­jai. Nuo ko­ro­na­vi­ru­so mirė 12 žmo­nių, sirg­da­mi juo – 21.