„Ryto“ mokyklos mokiniams ruošiamas švediškas stalas

DEL­FI nuo­trau­ka
Jau ko­vo mėne­sio vi­du­ry­je Plungės „Ry­to“ pa­grin­dinės mo­kyk­los bend­ruo­menės lau­kia nau­jovė – šve­diš­kas sta­las. Tai – nau­ja mo­ki­nių mai­ti­ni­mo sis­te­ma, lei­sian­ti vai­kams pa­tiems pa­si­rink­ti val­gia­raš­čiuo­se nu­ro­dy­tus pa­tie­ka­lus, jų su­de­damą­sias da­lis bei kie­kius. Kaip sakė „Že­mai­čio“ kal­bin­tas „Ry­to“ pa­grin­dinės mo­kyk­los va­do­vas Sta­nis­lo­vas Iva­naus­kas, pa­si­tel­kus naująjį mai­ti­ni­mo mo­delį, ti­ki­ma­si pa­ten­kin­ti vaikų sko­nio po­rei­kius bei su­ma­žin­ti mais­to švais­tymą. Į mo­kyklą „at­ke­liau­jan­čio“ šve­diš­ko sta­lo, anot di­rek­to­riaus, lau­kia tiek moks­lei­viai, tiek jų tėvai bei pe­da­go­gai.
Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­ka
„Ry­to“ mo­kyk­los di­rek­to­rius S. Iva­naus­kas sa­ko se­niai turėjęs mintį apie šią nau­jovę

Pa­sekė kau­niš­kių pa­vyzd­žiu

S. Iva­naus­kas pa­sa­ko­jo, jog šve­diš­ko sta­lo prin­ci­pu mo­ki­niai pir­miau­sia pra­dėti mai­tin­ti be­ne tri­jo­se Kau­no ra­jo­no mo­kyk­lo­se. Kai ku­rio­se iš jų plun­giš­kiams te­ko lan­ky­tis. Di­rek­to­rius sakė, jog kau­niš­kiai pri­si­pa­ži­no, kad iš pra­džių, įdie­gus šią nau­jovę, būta tam tikrų sun­kumų, bet šian­dien jie džiau­gia­si tam pa­si­ryžę.

Mo­kyklų bend­ruo­menės pa­stebė­jo, jog, leid­žiant vai­kams rink­tis pa­tie­ka­lus nuo šve­diš­ko sta­lo, val­gyk­lo­je be­veik ne­be­lie­ka mais­to at­liekų, ug­do­ma pa­gar­ba mais­tui. Be to, vai­kai ta­po sa­va­ran­kiš­kes­ni, jiems pa­tin­ka pa­tiems pa­si­rink­ti, kiek ir ko no­ri su­val­gy­ti. Atk­reip­tas dėme­sys ir į tai, kad da­bar mo­ki­niai su­val­go dau­giau dar­žo­vių bei vai­sių.

Šve­diš­ko sta­lo mo­kyk­lo­se pra­di­ninkės pa­stebė­jo, kad pa­gerė­jo ir mo­ki­nių so­cia­li­niai įgūdžiai – išau­go val­gy­mo kultū­ra ir man­da­ges­nis bend­ra­vi­mas. O nuo­gąsta­vi­mai, jog vai­kai mie­liau rink­sis prie mo­kyk­los esan­čias grei­to mais­to už­kan­di­nes, ne­pa­sit­vir­ti­no. Esą es­te­tiš­kas mais­to pa­tei­ki­mas ska­ti­na moks­lei­vius rink­tis svei­kesnį val­gyk­los maistą bei la­vi­na jų skonį ir ge­ri­na mi­ty­bos įpro­čius.

Plun­giš­kius, tarp ku­rių bu­vo ir S. Iva­naus­kas, kau­niš­kių pa­tir­tis įti­ki­no bei įkvėpė šve­diš­ko sta­lo prin­cipą iš­ban­dy­ti ir Plungės ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se. Kaip sakė di­rek­to­rius, Sa­vi­val­dybė pa­manė, kad pir­mo­ji im­tis šios nau­jovės galėtų „Ry­to“ pa­grin­dinė mo­kyk­la. Juo­lab kad ir jos va­do­vui jau se­niai kirbė­ju­si ši min­tis. Tik ne­bu­vo ga­li­ma to im­tis dėl pi­nigų sty­giaus.

Esą mo­kyk­lai su­si­tau­py­ti įran­gai rei­ka­lingą sumą – ne­įma­no­ma, o įkalbė­ti mai­ti­nimą tie­kian­čią įmonę į tai in­ves­tuo­ti ir­gi ne­bu­vo ga­li­mybės, nes su mai­tin­to­jais su­tar­tis pa­si­ra­šo­ma tik ke­le­riems me­tams. Per tokį trumpą laiką jiems neat­si­pirktų in­ves­tuo­ti pi­ni­gai. „Ta­čiau pa­čiam prin­ci­pui mai­tin­to­jas ne­prieš­ta­ra­vo“, – ti­ki­no S. Iva­naus­kas.

Lai­mei, iš­ban­dy­ti ki­tur jau tai­komą nau­jovę norė­jo ir Sa­vi­val­dybė. Ji su­ti­ko šios idė­jos įgy­ven­di­ni­mui skir­ti pi­nigų.

Su vald­žios pa­gal­ba pa­si­ruo­ši­mo dar­bai jau vyks­ta, o pa­ti mo­kyk­la gy­ve­na lau­ki­mu, ka­da bus pra­dėta tai­ky­ti nau­jo­ji mai­ti­ni­mo sis­te­ma.

Vyks­ta pa­si­ruo­ši­mo dar­bai

Di­rek­to­rius sakė, kad šiai nau­jo­vei Sa­vi­val­dybė skyrė 5 000 eurų. Ži­no­ma, šių lėšų vis­kam neuž­teks. Mat rei­kia ne tik rei­ka­lingą įrangą už­sa­ky­ti, bet ir per­tvar­ky­ti val­gyk­los pa­tal­pas, kad šios būtų tin­ka­mos šve­diš­kam sta­lui.

Anot S. Iva­naus­ko, ma­ny­ta, kad mai­tin­tis nuo šve­diš­ko sta­lo mo­ki­niai galės jau nuo ko­vo pra­džios. Ta­čiau pa­si­ruo­ši­mas kiek užt­ru­ko. Šiuo me­tu lau­kia­ma su­tar­ties iš įmonės, ga­min­sian­čios sta­lus, mar­mi­tus, pa­dėklus, įran­kius.

Kol kas tik žo­diš­kai su­si­tar­ta, kad per 3–4 sa­vai­tes nuo su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo įmonė pa­ga­mins visą rei­ka­lingą įrangą. Ti­ki­ma­si, jog su­tar­tis bus pa­si­ra­šy­ta dar šią sa­vaitę. Tad jau ko­vo vi­du­ry­je „Ry­to“ pa­grin­dinės mo­kyk­los vai­kai galės ri­kiuo­tis prie šve­diškų stalų. Pa­tal­pos tam pri­tai­ky­tos bus per mo­ki­nių at­so­to­gas kitą sa­vaitę.

Di­rek­to­rius pa­žymė­jo, jog mais­tas bus tie­kia­mas dviem li­ni­jo­mis. Kiek­vie­na iš jų bus 7 metrų il­gio. Va­do­vas pa­si­ūlė, kad prie mais­to indų būtų pri­dėti už­ra­šai, pa­dėsian­tys moks­lei­viams grei­čiau orien­tuo­tis. Ke­ti­na­ma pa­ro­dy­ti ir fil­muotą med­žiagą, kaip vis­kuo nau­do­tis, pa­si­ūlant, kiek ir ko įsidė­ti į lėkštę.

S. Iva­naus­kas ne­slėpė, jog pra­džia ga­li būti sun­ki. Bet vėliau pie­ta­vi­mas turėtų ei­ti skland­žiai. Juo la­biau kad at­si­skai­ty­ti už maistą bus ga­li­ma su mo­ki­nio pa­žymė­ji­mu per TA­MO sis­temą ar­ba gry­nai­siais. Pra­di­nu­kams pa­val­gy­ti kai­nuos 2 eu­rus, o vy­res­niųjų kla­sių mo­ki­niams – pust­re­čio eu­ro (ne­prik­lau­so­mai nuo to, ko­kius pa­tie­ka­lus jie pa­si­rinks). To­kia kai­na nu­sta­ty­ta at­si­žvel­gus į tai, kiek mo­ki­niai pie­tums iš­leid­žia šiuo me­tu. Tie­sa, vėliau ji ga­li būti ko­re­guo­ja­ma.

Tėvai nau­jo­vei pri­tarė

Va­do­vas ti­ki­si, kad val­gan­čiųjų mo­kyk­lo­je skai­čius išaugs, nes vi­siems bus įdo­mu iš­ban­dy­ti nau­jovę „Vai­kams turėtų pa­tik­ti val­gy­ti nuo šve­diš­ko sta­lo. Ypač dėl to, kad pa­tys galės rink­tis, ką ir kiek no­ri val­gy­ti“, – kalbė­jo S. Iva­naus­kas ir kar­tu pa­ti­ki­no, jog šiai idė­jai pri­tarė ne tik mo­kyk­los bend­ruo­menė, bet ir tėve­liai.

Tie­sa, di­rek­to­rius ma­no, kad iš pra­džių sun­kumų ga­li kil­ti ma­žie­siems val­gy­to­jams, ta­čiau jiems pa­dės val­gyk­los dar­buo­to­jos. Ti­ki­ma­si, kad ge­ra­no­riš­kai pa­gelbės ir kla­sių auklė­to­jos, nors joms tai ir ne­prik­lau­so. „Bet juk ir ba­to už­riš­ti to ne­mo­kan­čiam pri­mokė­liui ne­prik­lau­so, bet vis tiek už­ri­ša. Esu ir pa­ts už­rišęs“, – po­zi­ty­viai apie lau­kian­čią per­mainą kalbė­jo va­do­vas.

„Ma­nau, vis­kas išeis tik į naudą – vai­kai galės val­gy­ti įvai­resnį maistą, bus ug­do­ma val­gy­mo kultū­ra, mo­ko­ma­si sa­va­ran­kiš­ku­mo, bend­ra­vi­mo bei ne­švais­ty­ti mais­to. Ti­ki­me, jog dėl su­mažė­sian­čio iš­me­ta­mo mais­to, kaip sakė ir Kau­no mo­kyk­los, ne­liks mo­ki­nių mais­tu pe­nimų kiau­lių“, – pri­dūrė S. Iva­naus­kas.

Do­mi­si ir ki­tos mo­kyk­los

Tei­giamų per­mainų ti­ki­si ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis. Jis taip pat per­nai lapk­ri­čio mėnesį lankė­si vie­no­je iš Kau­no ra­jo­no mo­kyklų, kur jau še­še­rius me­tus mo­ki­niai val­go šve­diš­ko sta­lo prin­ci­pu, ir pa­si­džiaugė jo duo­da­mais re­zul­ta­tais.

Vedė­jo klausė­me, gal jau ir ki­tos mo­kyk­los už­si­mo­jo to­kių po­ky­čių? „Konk­re­taus pa­gei­da­vi­mo mo­kyk­los ne­bu­vo iš­reiš­ku­sios, bet, kiek ži­no­me, ir ki­tos ra­jo­no įstai­gos būtų suin­te­re­suo­tos turė­ti tokį mai­ti­ni­mo būdą“, – sakė G. Ri­mei­kis, neat­mes­da­mas ga­li­mybės, kad atei­ty­je ir ki­to­se mūsų ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se mai­ti­ni­mas bus tie­kia­mas to­kiu būdu.

Kaip ir S. Iva­naus­kas, G. Ri­mei­kis sakė, jog iš pra­džių tam tikrų iššū­kių bus. Tai pa­rodė ir Kau­no ra­jo­no pa­tir­tis. Bet, vedė­jo nuo­mo­ne, daug kas pri­klau­sys nuo pa­čios mo­kyk­los bend­ruo­menės pa­stangų. Vėliau pro­blemų turėtų su­mažė­ti ar­ba iš­vis ne­be­lik­ti.

„Esa­me ra­ginę ir ra­jo­no dar­že­lius iš­ban­dy­ti kiek ki­to­kius mais­to pa­tei­ki­mo būdus, kai pa­tys vai­kai maistą įsi­de­da į sa­vo lėkštes, tiek, kiek jo no­ri. Prak­ti­ka yra pa­si­tei­si­nu­si, nes pa­tys įstaigų va­do­vai tą matė Es­ti­jos dar­že­liuo­se“, – pa­sa­ko­jo G. Ri­mei­kis.

Lie­ka tikė­tis, jog „Ry­to“ mo­kyk­lai pa­vyks skland­žiai pe­rei­ti prie naujų mai­ti­ni­mo­si įpro­čių, o vėliau jų pa­vyzd­žiu pa­seks ir ki­tos mo­kyk­los ar net dar­že­liai.

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Pa­sak G. Ri­mei­kio, jei šve­diš­ko sta­lo prin­ci­pas pa­si­tei­sins, jis bus tai­ko­mas pla­čiau

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.