Savo verslą pradėjo 15-os

„Vers­li Lie­tu­va“ nuo­trau­ka
Plun­giškė Faustė šiuo me­tu vys­to net du smul­kiuo­sius vers­lus
Faustė Bag­do­naitė yra vie­na jau­niau­sių vers­li­nin­kių, pri­si­jun­gu­sių prie „Vers­lios Lie­tu­vos“ vys­to­mo bend­ra­dar­bystės cent­ro „Spie­čius“. Plun­giškė sa­vo smulkųjį rankų dar­bo ga­mi­nių verslą pra­dėjo dar būda­ma 15-os metų. Tuo­met pir­mie­ji jos už­sa­ko­vai bu­vo drau­gai ir ar­ti­mie­ji, o da­bar jau­no­ji vers­li­ninkė ga­li pa­si­gir­ti klien­tais ne tik iš vi­sos Lie­tu­vos, bet ir Aust­ra­li­jos, Prancū­zi­jos ir Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos.Pa­de­da ir ki­tiems

Tik ką mo­kyklą bai­gu­si Faustė šiuo me­tu vys­to „Faustus_Handmade“ ir „Faus­tus“ smul­kiuo­sius vers­lus.
Ji vi­suo­met mėgo kur­ti, o būda­ma 15-os metų išdrį­so vie­šai pri­sta­ty­ti sa­vo rankų dar­bo ga­mi­nius ir su­laukė pirmųjų už­sa­kymų. Da­bar plun­giškė ne tik ku­ria ir par­da­vinė­ja sa­vo ga­mi­nius, bet ir pa­de­da ki­tiems smul­kie­siems vers­li­nin­kams bei kūrėjams par­duo­ti sa­vuo­sius.
„Ma­no pir­ma­sis smul­ku­sis vers­las „Faustus_Handmade“ gy­vuo­ja jau ket­ve­rius me­tus – ku­riu rankų dar­bo ak­se­sua­rus ir dra­bu­žius. Ne­se­niai ki­lo ir ki­ta idė­ja – sa­vo pie­ši­nius per­kel­ti ant dra­bu­žių. Taip la­bai grei­tai, vos per 3 mėne­sius, su ko­le­gos pa­gal­ba su­kūriau „Faus­tus“ prekės ženklą. O praei­tais me­tais ki­lo ki­ta min­tis – pre­kiau­ti kitų kūrėjų ga­mi­niais ir taip jiems pa­dėti par­duo­ti sa­vo kūri­nius“, – taip apie sa­vo veik­las pa­sa­ko­ja Faustė.


Vers­lo kur­ti ne­pla­na­vo

Faustės šei­mo­je vers­li­ninkų nėra, bet mer­gi­nos tėvai la­bai kūry­biš­ki: ma­ma mez­ga žais­lus, dra­bu­žius vai­kams, o tėtis lais­vu lai­ku ga­mi­na me­di­nes sa­ges. Faustė pa­sa­ko­ja, jog ir ji nuo ma­žens mėgo kur­ti ir ga­min­ti.
„Tik 15-os metų išdrį­sau pra­dėti vie­šin­ti sa­vo rank­dar­bius so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, bet tuo­met apie verslą nė ne­gal­vo­jau. Man tie­siog pa­ti­ko kur­ti rank­dar­bius ir jais da­lin­tis sa­vo pa­sky­ro­je. Pradė­jau gau­ti in­di­vi­dua­lius už­sa­ky­mus, lai­kui bėgant jų daugė­jo ir „Faustus_Handmade“ pa­va­di­ni­mas ta­po vis ži­no­mes­nis ap­lin­ki­niams“, – pri­si­me­na mer­gi­na.
Faustė pri­pažįs­ta, kad vys­ty­ti verslą nėra leng­va, su­lau­kia ir prie­šta­ringų nuo­mo­nių, abe­jo­ja sa­vo spren­di­mais, ta­čiau ar­ti­mie­ji pa­de­da ne­sus­to­ti ir judė­ti į prie­kį.
„Iš pra­džių viską da­riau vie­na pa­ti ir tik­rai bu­vo sun­ku, nors ir da­bar nėra leng­va. Su­sidū­riau su daug iššū­kių, įvai­rių nuo­mo­nių, la­bai nu­ver­tin­da­vau sa­ve ir bi­jo­jau, kad nie­kas ne­pa­vyks. Bet lai­kui bėgant au­gin­ti verslą pa­dėjo tėvai, drau­gai bei di­de­liu ma­no už­si­de­gi­mu ir no­ru kur­ti pa­tikė­jo da­bar­ti­nis ko­le­ga Er­nes­tas.“
Ru­denį mer­gi­na pra­dės stu­di­juo­ti siuvė­jos pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gramą ir ti­ki­si atei­ty­je pa­ti siū­ti sa­vo ku­ria­mus dra­bu­žius. Da­bar Faustės sva­jo­nių pla­nuo­se – ati­da­ry­ti sa­vo „Faustus_Handmade“ rank­dar­bių krau­tuvėlę ir dra­bu­žių siu­vyklą bei plėsti „Faus­tus“ e. par­duo­tuvę.


Kai iš­ky­la vers­lo klau­simų – krei­pia­si į „Spie­čių“

Plungė­je ko­vo mėnesį „Spie­čiui“ at­vėrus sa­vo du­ris, Faustė nie­ko ne­lau­ku­si ta­po šio bend­ra­dar­bystės cent­ro na­re.
„Iš­gir­du­si apie „Spie­čių“ už­pild­žiau na­rystės formą – tikė­jau, jog būtent čia gau­siu at­sa­ky­mus, ku­rių man rei­kia. Pri­si­jun­gu­si prie „Spie­čiaus“ jau spėjau pa­si­nau­do­ti jau­kia dar­bo erd­ve, da­ly­va­vau įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se ir mo­ky­muo­se. Čia vi­suo­met grei­tai gau­nu at­sa­ky­mus į man rūpi­mus klau­si­mus. Pa­vyzd­žiui, man did­žiau­sias iššū­kis bu­vo bu­hal­te­ri­ja, mo­kes­čiai ir ki­ti pa­našūs klau­si­mai, o „Spie­čiu­je“ ga­vau visą rei­kiamą pa­galbą, kaip su­tvar­ky­ti do­ku­men­tus. Kai iš­ky­la klau­simų, pir­miau­sia krei­piuo­si į „Spie­čių“, – pa­sa­ko­ja jau­no­ji vers­li­ninkė.