Sieks grąžinti lenteles su žaliomis rodyklėmis

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Bus pro­šo­ma lei­di­mo švie­so­fo­rais re­gu­liuo­ja­mo­se Plungės san­kry­žo­se vėl grįžti prie se­no­sios tvar­kos
Ša­lies miestų gatvė­se nu­si­drie­ku­sios dar di­desnės trans­por­to spūstys ga­li grąžin­ti ne­se­niai nuim­tas de­šinįjį po­sūkį leid­žian­čias len­te­les su ža­lio­mis ro­dyklė­mis. Anot eis­mo spe­cia­listų, nuim­ti šias len­te­les ap­skri­tai bu­vo ne­pro­tin­gas spren­di­mas. Kai ku­rie tokį poelgį net va­di­na did­žiau­sia kvai­lys­te. Kad tai bu­vo ne pa­ts pro­tin­giau­sias su­ma­ny­mas, su­ti­ko ir ket­vir­ta­dienį po­sėdžia­vu­si Plungės ra­jo­no sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja – ji pa­si­sakė už tai, kad į Plungę va­di­na­mo­sios ža­lio­sios ro­dyklės su­grįžtų.

Vai­ruo­to­jai nuo pat pra­džių len­te­lių su ža­lio­mis ro­dyklė­mis pa­ša­li­nimą stip­riai kri­ti­ka­vo. Juos iki šiol pik­ti­na, kad net ir ne­sant au­to­mo­bi­lių ar pėsčiųjų, yra pri­vers­ti lauk­ti ža­lio švie­so­fo­ro sig­na­lo, taip gaiš­tant laiką, de­gi­nant de­ga­lus bei ner­vi­nan­tis.

Ten­ka pri­pa­žin­ti, kad vai­ruo­tojų ne­pa­si­ten­ki­ni­mas – pa­grįstas, nes ši nau­jovė iš­ties ap­sun­ki­no eismą. Ir ne tik did­žiuo­siuo­se ša­lies mies­tuo­se, bet ir ma­žes­niuo­se. An­tai ir Plungė­je prie švie­so­fo­rais re­gu­liuo­jamų san­kryžų da­bar tenka stovėti ilgiau. Pa­sak plun­giš­kių, tai – did­žiu­lis ne­pa­to­gu­mas.

Bu­vu­sio su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro Ri­man­to Sin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, pir­miau­sia rei­kia žiūrė­ti sau­gu­mo, ne pa­to­gu­mo, ta­čiau to­kie jo žod­žio neat­ro­do pa­grįsti. Mat nėra sta­tis­ti­nių duo­menų, kad dėl šių ža­liųjų ro­dyk­lių būtų įvykę tra­giškų ava­rijų.

Tą pa­tį ket­vir­ta­dienį aiš­ki­no ir Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vy­res­ny­sis tyrė­jas Vai­das Kur­mis. Anot jo, nu­ėmus de­šinįjį po­sūkį lei­du­sias len­te­les, pėsčiųjų sau­gu­mas ne­pa­didė­jo. At­virkš­čiai – ge­ro­kai su­men­ko, nes da­bar, de­gant ža­liam švie­so­fo­ro sig­na­lui, tiek ma­ši­na tu­ri va­žiuo­ti, tiek pėsty­sis – ei­ti. „Drąsiai ga­liu sa­ky­ti, kad anks­čiau pėstie­siems perėjose bu­vo daug sau­giau“, – ti­ki­no pa­reigū­nas.

Tam pri­tarė ir ki­ti ko­mi­si­jos na­riai. Jų tei­gi­mu, šis ar­gu­men­tas tu­ri at­si­spindė­ti ir ko­mi­si­jos mo­ty­vuo­ta­me pra­šy­me, ku­ris, tar­pi­nin­kau­jant Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jai, tu­ri būti pa­teik­tas VšĮ Tranp­sor­to kom­pe­ten­cijų agentū­rai.

Į tą pa­tį pra­šymą siū­ly­ta įra­šy­ti ir tai, kad senųjų Plungė­je esan­čių švie­so­fo­rais re­gu­liuo­jamų san­kryžų ne­ke­ti­na­ma re­konst­ruo­ti, tam pa­pras­čiau­siai nėra lėšų. Pi­nigų nėra ir nau­jiems, šiuo­lai­kiš­kiems švie­so­fo­rams. Todėl pra­šo­ma, kad len­telės su ža­lio­mis ro­dyklė­mis su­grįžtų, mat jų ne­li­kus, eis­mas mies­to san­kry­žo­se – tik su­dėtin­ges­nis ir to­li gra­žu ne sau­ges­nis.

Ga­li­mybę grąžin­ti ža­lias ro­dyk­les nu­matė pa­ti Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja. Ta­čiau šis spren­di­mas pri­va­lo būti su­de­rin­tas su sa­vi­val­dy­bių sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jo­mis. Pas­ta­ro­sios tu­ri teik­ti pra­šy­mus, ku­rio­se san­kry­žo­se rei­ka­lin­ga grąžin­ti len­te­les su ža­lio­mis ro­dyklė­mis.

Plungė, kaip jau minė­ta, sieks su­si­grąžin­ti šias len­te­les ten, kur jos bu­vo įreng­tos anks­čiau. Tie­sa, už­si­min­ta ir apie naująją švie­so­fo­rais re­gu­liuo­jamą san­kryžą prie ne­se­niai įreng­to tu­ne­lio, kad galbūt reikėtų ir ten pa­pil­domų len­te­lių. Bet po­sėdy­je da­ly­vavęs lai­ki­na­sis Vie­tos ūkio sky­riaus vedė­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka paaiš­ki­no, kad švie­so­fo­rai to­je san­kry­žo­je – šiuo­lai­kiš­ki, su daug re­žimų. Todėl eis­mas ten vyks­ta skland­žiai.

Kad ne­ga­li­ma kiš­ti nagų prie nau­jo­sios san­kry­žos sakė ir ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ro­ber­tas End­ri­kas. „Mes net ne­tu­ri­me tam jo­kios ju­ri­dinės teisės, nes dar 2014-ai­siais bu­vo aiš­kiai nu­ro­dy­ta, jog nau­jos san­kry­žos ne­ga­li būti pro­jek­tuo­ja­mos su ža­lių ro­dyk­lių len­telė­mis“, – aiš­ki­no jis.

Tad jei plun­giš­kių pa­gei­da­vi­mas taps „kūnu“, se­no­sio­se švie­so­fo­rinė­se san­kry­žo­se ža­lio­sios ro­dyklės vėl at­si­ras. Da­bar tik lie­ka su­skub­ti iš­siųs­ti pra­šymą Trans­por­to kom­pe­ten­cijų agentū­rai. Kuo grei­čiau tai bus pa­da­ry­ta, tuo grei­čiau bus su­lauk­ta vie­no­kio ar ki­to­kio spren­di­mo.

 

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Pa­reigū­no V. Kur­mio tei­gi­mu, ža­liųjų ro­dyk­lių pa­nai­ki­ni­mas tik su­ma­ži­no pėsčiųjų sau­gumą

Komentarai

aaa    Tre, 2020-01-29 / 19:44
kuo greiciau reikia... ypac vaizganto-sinagogu gatvej... T formos sankryza o sukt negali i desine degant raudonam, juokinga...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.