Asfalto laukia... penkiolika metų

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Se­niū­nas A. Va­si­liaus­kas sa­ko gir­dė­jęs pa­ža­dus, kad ke­lias bus as­fal­tuo­ja­mas ki­tą­met
Di­des­nio kąs­nio iš vals­ty­bės biu­dže­to rei­ka­lau­ja mo­ky­to­jai, žem­dir­biai, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, gais­ri­nin­kai, pen­si­nin­kai... Jų įkvėp­tas ne­ty­lė­ti nu­spren­dė ir Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos Drūk­čių kai­mo gy­ven­to­jas Pau­lius. Tie­sa, ne lė­šų sau ar jo pro­fe­si­jos at­sto­vams iš val­di­nin­kų vy­ras ti­ki­si, bet ga­li­my­bės pa­ga­liau va­žiuo­ti ne žvy­ruo­tu, o as­fal­tuo­tu Plungės–Lieplaukės–Telšių ke­liu.

Pau­lius pa­sa­ko­ja gy­ven­ti į Drūk­čius at­si­kė­lęs prieš 15 me­tų. Tai­gi tiks­liai tiek lai­ko lau­kia ža­dė­to­jo as­fal­to. Nes da­bar­ti­nis žvy­ro dan­gos ke­lias esąs la­bai blo­gas ir, vy­ro žo­džiais, re­tai tvar­ko­mas.

„Že­mai­čio“ skai­ty­to­jas ti­ki­na, kad pir­mie­ji pa­ža­dai, kad as­fal­tas va­di­na­ma­ja­me se­na­ja­me Tel­šių ke­ly­je bus nu­ties­tas, pa­si­ro­dę jau 2005-ai­siais. Net spau­do­je skelb­ta, kad žvyr­ke­liu dar­dė­ti ne­be­rei­kės jau 2008-ai­siais. Ta­čiau me­tai kei­čia me­tus, se­ni pa­ža­dai – nau­jus, o ža­dė­to­jo as­fal­to kaip ne­ma­ty­ti, taip ne­ma­ty­ti...

Pau­lius no­ri su­ži­no­ti, ko­dėl val­džia jau ant­rą de­šimt­me­tį ne­si­tei­kia te­sė­ti duo­tų pa­ža­dų? „Gal rei­kia lauk­ti, kol at­si­kels gy­ven­ti koks nors Plun­gės ta­ry­bos na­rys ar šiaip įta­kin­ges­nis žmo­gus?“ – klau­sia drūk­tiš­kis, ma­tyt, gal­vo­je tu­rė­da­mas ne­se­niai vi­so­je Lie­tu­vo­je nu­skam­bė­ju­sį at­ve­jį, kai bu­vo išas­fal­tuo­ta gat­vė, ve­dan­ti į Prem­je­ro kie­mą.

„Že­mai­čio“ kal­bin­tas Paukš­ta­kių se­niū­nas Au­ri­mas Va­si­liaus­kas pa­ti­ki­no, kad pro­ble­ma dėl pra­stos šio ke­lio būk­lės – se­na. Ir nors pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis skun­dų dėl to se­niū­ni­ja nė­ra ga­vu­si, įpras­tai žmo­nės karts nuo kar­to pa­skam­bi­na. Tie­sa, anot se­niū­no, jau ir gy­ven­to­jai ima su­pras­ti, jog laiš­ke mi­ni­mą ke­lio at­kar­pą nuo Stanelių–Kontaučių san­kry­žos iki Paukš­ta­kių kai­mo ir ki­tus per se­niū­ni­ją ei­nan­čius ke­lius pri­žiū­ri ne se­niū­ni­ja, o „Plun­gės ke­lių tar­ny­ba“, to­dėl vis daž­niau krei­pia­si tie­siai į ją.

„Ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, ko­kia mi­nė­tos at­kar­pos būk­lė da­bar, nes ne­te­ko va­žiuo­ti. Ta­čiau jau ke­lias die­nas ly­ja, ta­me ke­ly­je – daug duo­bių, tad ga­liu įsi­vaiz­duo­ti“, – sa­kė se­niū­nas.

Se­niū­ni­jos va­do­vas ti­ki­no, jog da­lis kal­tės dėl pra­sto ke­lio ten­ka ir sun­kias­vo­rių ma­ši­nų vai­ruo­to­jams. Esą šie, no­rė­da­mi iš­veng­ti ke­lių mo­kes­čio, ap­len­kia Šiaulių–Palangos ke­lią ir sa­vo ma­ši­no­mis mau­ro­ja Plungės–Lieplaukės–Telšių.

Ži­no­ma, to­kias pro­ble­mas tu­rė­tų iš­spręs­ti as­fal­tas. Pa­sak se­niū­no, dėl jo į Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ją, ku­rios ži­niai ir pri­klau­so šis ke­lias, su­rin­kę pa­ra­šus, krei­pė­si pa­tys gy­ven­to­jai – pra­šė kuo grei­čiau išas­fal­tuo­ti.

Ge­rų ži­nių apie as­fal­tą paukš­ta­kiš­kiams bu­vo par­ve­žęs ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ta­čiau dar­bai kol kas nė ne­pra­dė­ti, nors šis ke­lias ir pa­ten­ka į 2018–2020 m. žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo pro­gra­mą. Ir A. Va­si­liaus­kas sa­kė gir­dė­jęs, kad ki­tą­met tą ke­lią išas­fal­tuo­ti ža­da­ma, bet ar taip ir bus, sun­ku pa­sa­ky­ti.

Tiks­liai at­sa­ky­ti į šį klau­si­mą ga­li tik Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja. Elekt­ro­ni­niu laiš­ku pa­sie­kę jos at­sto­vus, ne­tru­kus ga­vo­me ga­na iš­sa­mų at­sa­ky­mą, ku­ris tu­rė­tų nu­džiu­gin­ti ne tik mū­sų skai­ty­to­ją Pau­lių, bet ir vi­sus, ku­riems ten­ka va­žiuo­ti tuo ke­liu.

„Ke­lio Telšiai–Lieplaukė–Plungė ruo­žo nuo 16 iki 21 km ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bai pra­si­dės 2020 m. Už­bai­gus pro­jek­ta­vi­mo dar­bus, pla­nuo­ja­ma dar­bus pra­dė­ti 2020 m. III ket­vir­tį“, – ra­šo­ma laiš­ke.

Ir aiš­ki­na­ma, kad dar 2017 m. Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja pa­ren­gė me­to­di­kas, pa­gal ku­rias at­ren­ka­mi as­fal­tuo­ti jai pri­klau­san­tys vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liai (esą at­si­žvel­gia­ma į vi­suo­me­nės po­rei­kius, sa­vi­val­dy­bių pra­šy­mus ir su­teik­tus prio­ri­te­tus bei ki­tus kri­te­ri­jus). Pa­gal šias me­to­di­kas yra su­rei­tin­guo­ti vi­si vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liai su žvy­ro dan­ga. Žvyr­ke­liai as­fal­tuo­ja­mi at­si­žvel­gus į ski­ria­mą lė­šų kie­kį ir žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo pla­ną.

Tad Plun­gės-Lieplaukės–Telšių ke­lio dar­bai bent jau tu­rė­tų bū­ti pra­dė­ti lai­kan­tis pa­skelb­tų da­tų. Tik keis­ta, ko­dėl pa­ža­dai ne­bu­vo įvyk­dy­ti iki šiol. Į šį klau­si­mą, ma­tyt, ne­ga­li at­sa­ky­ti ir pa­ti Ke­lių di­rek­ci­ja, ku­ri aiš­kiai ra­šo: „Ko­kias kri­te­ri­jais va­do­vau­jan­tis iki 2017 m. bu­vo pla­nuo­ja­mas žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mas, de­ja, ži­nių ne­tu­ri­me“...