Dantis protezavosi, bet ar gaus kompensaciją?

Nuot­rau­ka iš unsp­lash.com
Dan­tis pro­te­zuo­tis ga­li ir sa­vo lėšo­mis, bet jei norė­si kom­pen­sa­ci­jos – teks sto­ti į ilgą lau­kian­čiųjų eilę
Į „Že­mai­čio“ re­dak­ciją plun­giškė B. V. at­ėjo pa­si­me­tu­si ir nu­si­vy­lu­si. Pa­sa­ko­jo vie­tinė­je odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ko­je „Au­ro­den­ta“ 2014 me­tais pro­te­za­vu­sis dan­tis. Ka­dan­gi yra pen­si­nio am­žiaus, mo­te­riai pri­klau­so kom­pen­sa­ci­ja – ši pa­slau­ga pen­si­nin­kams ap­mo­ka­ma Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biud­že­to lėšo­mis. Ta­čiau B. V. nuo­gąstau­ja kom­pen­sa­ci­jos ne­gau­sian­ti. Pa­sak jos, kaltė dėl to kren­ta ir ant minė­tos kli­ni­kos. Ta­čiau pra­dėjus gi­lin­tis į šią is­to­riją paaiškė­jo kiek ki­to­kia jos pusė. Bet apie viską – nuo pra­džių.

Sa­vo eilę pra­lei­do

„Že­mai­čiui“ mo­te­ris pa­sa­ko­jo per­nai iš Šiau­lių te­ri­to­rinės li­go­nių ka­sos gautą pra­ne­šimą apie jos įtrau­kimą į dantų pro­te­za­vi­mo lau­kian­čiųjų eilę pa­li­ku­si „Au­ro­den­to­je“ – kad ši jai pa­gal tą pra­ne­šimą iš­ra­šytų sąskaitą už šio­je kli­ni­ko­je pro­te­zuo­tus dan­tis. Ta­čiau ne­va čia tas jos pra­ne­ši­mas pa­si­metęs, odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ka sąskaitą iš­ra­šiu­si rem­da­ma­si dar 2014 me­tais B. V. gau­tu ta­pa­čiu pra­ne­ši­mu, o šis juk jau ne­be­ga­lio­jan­tis... Todėl plun­giškė bai­mi­na­si, jog kom­pen­sa­ci­jos ne­gaus, mat Te­ri­to­rinės li­go­nių ka­sos (TLK) rei­ka­lau­ja būtent to pa­sku­ti­nio­jo pra­ne­ši­mo.

Pir­miau­sia, ma­tyt, rei­kia paaiš­kin­ti, kodėl plun­giškė skir­tin­gais me­tais ga­vo du pra­ne­ši­mus apie jos įtrau­kimą į as­menų, lau­kian­čių dantų protezavimo, sąrašą. Pa­si­ro­do, sa­vo eilę pirmą kartą ji... pra­lei­do. Ir vi­sai ne todėl, kad būtų bu­vu­si ap­lai­di.  B. V. ti­ki­no, kad jos tie­siog ne­pa­siekęs ant­ra­sis Šiau­lių te­ri­to­rinės li­go­nių ka­sos laiš­kas – pa­žy­ma apie teisę gau­ti kompensuojamas dantų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gas. TLK laiš­kus siun­čia ne­re­gist­ruo­tus, todėl ti­ki­mybė jiems kur nors nu­klys­ti iš­ties yra.

Siun­čia du laiš­kus

Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią tvarką TLK pir­miau­sia iš­siun­čia pra­ne­šimą, in­for­muo­jantį, kad pa­te­ko­te į eilę, o po ku­rio lai­ko (tai ga­li užt­ruk­ti net ke­le­rius me­tus, pri­klau­so nuo to, ko­kiu nu­me­riu jūs to­je eilė­je esa­te įra­šy­tas) iš­siun­čia­ma ir pa­žy­ma, ku­ri pa­tvir­ti­na – sa­vo eilės jau su­laukė­te.

Ga­vus šią pa­žymą, būti­na ne vėliau kaip per tris mėne­sius kreip­tis į vieną iš sąra­še nu­ro­dytų gy­dy­mo įstaigų, kur bus at­lie­ka­mas pro­te­za­vi­mas. To­kiu at­ve­ju pa­slau­ga kom­pen­suo­ja­ma iš­kart – pi­ni­gus tie­sio­giai gau­na dan­tis pro­te­za­vu­si odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ka. Jei per minėtą lai­ko­tarpį ne­si­krei­pia­ma, žmo­gus iš sąra­šo išb­rau­kia­mas ir teisę gau­ti kom­pen­suo­ja­mas dantų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gas pra­ran­da.

Tie­sa, pa­cien­tas į ku­rią nors iš šių kli­nikų ga­li kreip­tis ir iš­kart po pra­ne­ši­mo, ne­lauk­da­mas, kol ateis ant­ra­sis laiš­kas su kvie­ti­mu pro­te­zuo­ti dan­tis. To­kiu at­ve­ju už pro­te­za­vimą jis turės su­mokė­ti sa­vo lėšo­mis, o vėliau, at­ėjus jo ei­lei, pri­statęs ap­mokė­jimą pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus, jis gaus kom­pen­sa­ciją.

Sto­jo į eilę iš nau­jo

Plun­giškė B. V.  ir pa­si­rin­ko ant­rąjį va­riantą – su­si­mokė­ti pa­čiai. Kaip minė­ta, į „Au­ro­dentą“ kreipė­si 2014-ai­sias, sulaukusi pra­ne­šimo, jog yra įtrauk­ta į sąrašą gau­ti kom­pen­sa­ciją. O kad ne­su­lau­kia ant­ro­jo laiš­ko su itin svar­bia pa­žy­ma, jog sulaukė eilės, su­si­zgri­bo tik po ku­rio lai­ko.

Ta­da nu­skubė­jo į VLK aiš­kin­tis, kodėl tiek il­gai ji neat­siun­čia­ma, mat 2014 m. gau­ta­me pra­ne­ši­me B. V. bu­vo įra­šy­ta ne to­kiu jau ir to­li­mu – 5 490-uo­ju – nu­me­riu. Ta­da ir su­ži­no­jo, kad iš eilės yra išb­rauk­ta. O grąžin­ti į ją – ga­li­mybės jo­kios. Ne­bent sto­ti iš nau­jo.

Pen­si­nin­kai – itin ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tys žmonės, tad pra­ras­ti dantų pro­te­za­vi­mo kom­pen­sa­ciją būtų per­ne­lyg skau­du fi­nan­siš­kai. Todėl B. V. ry­žo­si į eilę sto­ti ant­rąkart. Ir vėl ga­vo TLK pra­ne­šimą, kad į eilę yra įtrauk­ta nuo 2019 m. ko­vo 14 die­nos. Tie­sa, šįkart pažymos su kvie­timu pro­te­zuo­tis ir ap­mokė­jimo už jau su­teik­tas pa­slau­gas jai teks pa­lauk­ti kur kas il­giau, mat da­bar sąra­še ji – 209 663-ia...

Ti­ki­na pra­ne­ši­mo ne­tu­rin­ti

Kad lauk­ti kom­pen­sa­ci­jos ga­li ir prailg­ti, B. V. su­si­taikė. O su gau­tu nau­ju pra­ne­ši­mu apie įtrau­kimą į eilę iš nau­jo nu­vy­ku­si į „Au­ro­dentą“. Ten dantų gy­dy­to­jai neva pa­da­vu­si šį 2019 m. pranešimą, pa­tei­ku­si as­mens duo­me­nis. Ta­čiau esą po ku­rio lai­ko iš­ra­šy­ta­me ap­mokė­ji­mo kvi­te pa­stebė­ju­si įra­šy­tus jau ne­ga­lio­jan­čio 2014 m. pra­ne­ši­mo duo­me­nis. Kai pa­bandė aiš­kin­tis, kodėl, ir iš­gir­do, ne­va kli­ni­ka 2019 m. pra­ne­ši­mo ne­ga­vu­si...

„Ka­bi­na ma­ka­ro­nus ir tiek, – įsi­ti­ki­nu­si mo­te­ris. – No­ri ma­ne įti­kin­ti, kad aš jiems to pra­ne­ši­mo neat­ne­šiau. Bet tik­rai da­viau. Ir no­riu, kad jį man grąžintų. Jis būti­nas kom­pen­sa­ci­jai gau­ti“, – dėstė plun­giškė ir pra­šė „Že­mai­čio“ pa­dėti iš­siaiš­kin­ti si­tua­ciją, mat su kli­ni­kos sa­vi­nin­ku esą ne­su­si­kal­ban­ti.

Tei­sybės dėlei reikėtų pa­sa­ky­ti: kol B. V. sve­čia­vo­si re­dak­ci­jo­je, iš „Au­ro­den­tos“ jai skam­bi­no bent tris kar­tus. Ta­čiau stip­rių emo­cijų už­val­dy­ta mo­te­ris vis nu­trauk­da­vo po­kalbį. Aiš­ki­no, kad at­si­lie­pu­si kas­kart iš­girs­ta vis ab­sur­diš­kesnę nau­jieną, o kar­tais jau ir ne­be­sup­ran­tan­ti, ką odon­to­lo­gai jai po­ri­na.

„Mes do­ku­mentų ne­va­giam“

Po kiek lai­ko „Že­mai­čiui“ pa­skam­bi­nus kli­ni­kos sa­vi­nin­kui Ro­mui Ma­la­kaus­kui ne­reikė­jo il­gai aiš­kin­ti, dėl ko krei­piamės. Jis sakė iš­kart su­pratęs, apie ką bus kal­ba. Esą jo­kio de­tek­ty­vo čia tikė­tis ne­ver­ta. Tie­siog B. V., jo žod­žiais, per­ne­lyg įsi­karš­čia­vo, jo­kių paiš­ki­nimų girdė­ti nė ne­no­ri, bet lai­ko­si sa­vo tie­sos, ku­ri, pa­sak jo, esan­ti to­li nuo tik­rovės.

R. Ma­la­kaus­kas no­riai su­ti­ko išdės­ty­ti ir savąją po­zi­ciją. Anot „Au­ro­den­tos“ sa­vi­nin­ko, plun­giškė jo kli­ni­ko­je iš tiesų pro­te­za­vo­si dan­tis, už su­teik­tas pa­slau­gas su­mokė­ju­si, jai bu­vu­si iš­ra­šy­ta sąskai­ta faktū­ra. Ir taip – mo­te­ris iš tiesų at­ne­šu­si pra­ne­šimą apie įtrau­kimą į eilę – 2014 metų. O 2019 m. pra­ne­ši­mo jis sakė nė aky­se ne­regėjęs.

„Jei pa­cien­tai tą pra­ne­šimą pa­tei­kia, mes į jį pa­si­žiū­rim. Ta­čiau iš esmės to pra­ne­ši­mo mums net ne­rei­kia. Jis rei­ka­lin­gas pa­čiam pa­cien­tui, ku­ris tu­ri jį pri­sta­ty­ti li­go­nių ka­soms“, – kant­riai aiš­ki­no R. Ma­la­kaus­kas.

Mat jei­gu pa­cien­tas pro­te­zuo­ja­si dan­tis gavęs tik pra­ne­šimą apie įtrau­kimą į eilę, bet ne­su­laukęs pa­čios eilės, jis už pa­slau­gas mo­ka sa­vais pi­ni­gais. Tik pa­skui, at­ėjus jo ei­lei pro­te­zuo­tis, gau­na kom­pen­sa­ciją. Tad ar žmo­gus su tuo pra­ne­ši­mu, ar be pra­ne­ši­mo atei­na, odon­to­lo­gams nėra jo­kio skir­tu­mo. Vis tiek mo­ka pa­ts pa­cien­tas. Be to, ir į pa­čią sąskaitą jo­kie duo­me­nys iš pra­ne­ši­mo nėra įra­šo­mi, tai­gi sąskai­ta tie­siog ne­ga­li ne­tik­ti.

„Kas ki­ta yra pa­žy­ma. Va ji tai Die­vo do­va­na. Mes ją tu­ri­me turė­ti kaip įro­dymą. Nes tuo­met už dantų pro­te­za­vimą mums tie­sio­giai ap­mo­ka li­go­nių ka­sos. Žmo­gui pri­mokė­ti ne­rei­kia, jei jis tel­pa į nu­ro­dytą sumą. Būna, kad pi­nigų net lie­ka. Ta­da jie grįžta į li­go­nių ka­sas“, – sakė R. Ma­la­kaus­kas.

Pa­sak jo, vi­sas kom­pen­sa­vi­mo pro­ce­sas yra griež­tai kont­ro­liuo­ja­mas. Kli­ni­kas nuo­lat tik­ri­na įvai­rios ko­mi­si­jos, tad jos viską pri­va­lo at­lik­ti ir at­lie­ka at­sa­kin­gai.

„O do­ku­mentų ne­va­giam, – už­tik­ri­no kli­ni­kos sa­vi­nin­kas. – B. V. at­ve­ju bu­vo taip: ji nu­ėjo į li­go­nių ka­sas ir nu­si­nešė ten 2014 m. pra­ne­šimą bei mūsų iš­ra­šytą sąskaitą faktūrą. To pra­ne­ši­mo, kaip ne­tin­ka­mo, ne­priėmė ir liepė at­neš­ti naują. Tuo­met ji grįžo pas mus ir rei­ka­la­vo ati­duo­ti 2019 metų pra­ne­šimą. Bet mes jo ne­tu­rim. Ji mums jo ne­davė.“

Pra­ne­ši­mas yra

Ir čia ne­tru­ko išlįs­ti šios ga­na pai­nios is­to­ri­jos siū­lo ga­las. Be­kalbė­da­mi su R. Ma­la­kaus­ku už­si­minė­me, kad mo­te­ris kaž­kokį 2019 metų TLK pra­ne­šimą iš tiesų tu­ri ir mums rodė. Ta­čiau ti­ki­no, kad čia – ne tas, rei­ka­lin­gas TLK. Nes tą, tikrąjį, ji pa­li­ku­si „Au­ro­den­to­je“, o ši jį turbūt pa­me­tu­si.

Tuo­met R. Ma­la­kaus­kas paaiš­ki­no, kad tai ir yra tas pra­ne­ši­mas, rei­ka­lin­gas TLK.

„Kaip mes jį ga­li­me turė­ti, jei­gu ji pa­ti jį ne­šio­ja­si ir nie­kam ne­ro­do, – stebė­jo­si R. Ma­la­kaus­kas. – Su tuo pra­ne­ši­mu ir mūsų iš­ra­šy­ta sąskai­ta ji tu­ri nuei­ti į Plungės li­go­ninė­je esantį 15-ą ka­bi­netą, kur dir­ba TLK at­sto­vas. Ten jai viską ir su­tvar­kys. Žmo­gus tie­siog pa­si­metė do­ku­men­tuo­se. Apsk­ri­tai, tai pir­mas at­ve­jis, kai ma­no kli­ni­ka su­lau­kia to­kių nu­si­skun­dimų, o dir­ba­me jau 10 metų.“

At­ro­do, taip ir bus įvykę. Mo­te­ris pa­si­kly­do tarp tvarkų ir pra­ne­šimų, pa­si­metė, kam ir ką rei­kia pri­sta­ty­ti.  Pa­nag­rinėję pi­nigų pri­ėmi­mo kvitą iš tiesų pa­matė­me, kad ten jo­kie duo­me­nys iš pra­ne­šimo apie įtrau­kimą į eilę nėra įra­
šo­mi. O mo­ters mums ro­dy­tas 2019 m. pra­ne­ši­mas – kaip tik ir yra tas, kurį jai rei­kia pri­sta­ty­ti į TLK, no­rint gau­ti kom­pen­sa­ciją už pro­te­zuo­tus dan­tis.

Sa­ko­ma, gin­čuo­se gims­ta tie­sa. Nors kar­tais ji gims­ta ne gin­či­jan­tis, bet išk­lau­sant. Ta­čiau, už­vald­žius pyk­čiui, pri­pa­žin­ki­me, dau­ge­lis tą su­gebė­jimą pra­ran­da­me. O jei dar ten­ka kaps­ty­tis po ga­na su­dėtin­gus biurokratizmus... Pa­te­kus į tą ke­beknę, ne vie­nam gal­va ap­si­suktų. Tad gal plun­giškės is­to­ri­ja pa­dės ir ki­tiems skai­ty­to­jams, ku­riems ak­tua­lus šis klau­si­mas, leng­viau su­si­gau­dy­ti.