„Įrengė nepasitarę, o dabar – mokėkit“

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
V. Ma­čer­nio g. 11-ojo na­mo gy­ven­to­jai ti­ki­na, kad nuo­va­žos prie jų dau­gia­bu­čio bu­vo įreng­tos jiems apie tai ne­pra­ne­šus
Plungės V. Ma­čer­nio g. 11-ojo dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jai jau­čia­si tar­si kažką pra­leidę: at­ro­do, į namą ad­mi­nist­ruo­jan­čio „Plungės būsto“ rengiamus su­si­rin­ki­mus vaikš­to, at­ro­do, au­sis iš­tempę klau­so­si, bet apie tai, kad prie jų dau­gia­bu­čio laip­ti­nių po re­no­va­ci­jos at­si­ras net trys nuo­va­žos ne­įga­lie­siems, ti­ki­na ne­girdėję. Bet ėmė ir at­si­ra­do, nors na­mo mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­te apie tai nė žo­de­liu už­si­min­ta ne­bu­vo. Gy­ven­to­jams ky­la klau­si­mas: ar jos tik­rai bu­vo rei­ka­lin­gas ir kas da­bar už tai mokės?

Su­si­rin­ki­muo­se ne­kalbė­ta
Iš pra­džių pa­matę, kad dar­bi­nin­kai prie jų dau­gia­bu­čio ruo­šia­si nau­jiems dar­bams, gy­ven­to­jai dar spėlio­jo – gal koks nau­jas suo­le­lis at­si­ras, gal dar kas gy­ven­tojų poil­siui... Bet bu­vo įreng­tos nuo­va­žos ne­įga­lie­siems, nors, kaip ti­ki­no į re­dak­ciją krei­pu­sis plun­giškė, šia­me na­me gy­ve­nan­tys žmonės, jos ži­nio­mis, judė­ji­mo ne­ga­lios ne­tu­ri.
Ži­no­ma, gy­ve­ni­mas – ne­nuspė­ja­mas. Ne­ži­nia, koks kiek­vie­no ry­to­jaus išaus. Ga­li ir li­ga už­pul­ti, ir se­natvė­je ko­jos ne­be tos, o kiek ne­lai­mingų at­si­ti­kimų būna... Atei­ty tos nuo­va­žos ga­li ir pra­vers­ti, tik kodėl gy­ven­to­jai apie to­kius pla­nus nie­ko ne­ži­no­jo? Ir ko­kia lo­gi­ka re­mian­tis tos nuo­va­žos įreng­tos tik prie trijų laip­ti­nių, o ket­vir­to­ji pa­lik­ta, kaip bu­vo?
„Jo­kia­me su­si­rin­ki­me apie tai ne­bu­vo kal­bos. Da­bar žmonės šne­ka, kad reikės mums pa­deng­ti 60 pro­centų tų nuo­važų kainos, kitą dalį ap­mokės Sa­vi­val­dybė. At­seit, čia jos pro­jek­tas, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. – Tik kur mūsų su­ti­ki­mai? Įrengė ne­pa­si­tarę, o da­bar – mokė­kit...“
Gy­ven­to­jams kliū­va ir tai, kad nuo­va­žos, kaip jie va­di­na, – il­gos, pla­čios, gremėz­diš­kos, tad na­mo prieigų tik­rai ne­puo­šia.


Tikė­jo­si, kad ne­reikės

Kol dar ne­pat­vir­tin­tas nau­ja­sis Sa­vi­val­dybės įmonės „Plungės būstas“ di­rek­to­rius, įstai­gai lai­ki­nai va­do­vau­ja pro­jektų va­dovė As­ta Rim­ku­vienė. Ji „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­jo, kad dėl nuo­važų prie laip­ti­nių skund­žia­si ne tik šis na­mas. Nu­sis­kun­dimų „Plungės būstas“ su­lau­kia ir iš kitų re­no­vuotų Plungės dau­gia­bu­čių. De­ja, esą ad­mi­nist­ra­to­riaus ran­kos šio­je vie­to­je su­riš­tos.
„Iš tikrųjų dau­gu­ma gy­ven­tojų ne­pa­gei­dau­ja tų nuo­važų. Mes ir pa­tys ne­sam suin­te­re­suo­ti, kad jos būtų įreng­tos, nes vyk­dom te­ri­to­rijų prie­žiūrą, o ten po tom nuo­va­žom, ma­čiau, ir žolė že­lia, ir la­bai sun­ku pri­žiūrė­ti. Bet vis tiek tu­rim lai­ky­tis įsta­tymų“, – sakė A. Rim­ku­vienė.
Ji pa­tvir­ti­no, kad minė­to na­mo mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­te nuo­važų nu­ma­ty­ta ne­bu­vo. Esą „Plungės būstas“ spe­cia­liai pa­si­rin­ko jų ne­pro­jek­tuo­ti.
„Sten­giamės to iš­veng­ti, nes pa­tys su­pran­tam, o ir mi­nis­te­ri­ja (Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja – aut.) tą su­vo­kia, kad šis rei­ka­la­vi­mas – per­tek­li­nis. Manėm, kad praeis ir be jų, nes kar­tais eks­per­tams neužk­liū­na ir būna ne­pri­va­lo­ma“, – pa­sa­ko­jo lai­ki­no­ji di­rek­torė.
Ta­čiau kai pro­jek­tas bu­vo pa­teik­tas eks­per­ti­zei, bu­vo išaiš­kin­ta, kad nuovažos prie V. Ma­čer­nio g. 11-ojo dau­gia­bu­čio turės būti pri­va­lo­mai įreng­tos, kaip to rei­ka­lau­ja Sta­tybų įsta­ty­mas, nu­ro­dan­tis, jog mo­der­ni­zuo­jant dau­gia­bu­čius būti­na juos pri­tai­ky­ti ne­įga­liųjų po­rei­kiams. Tad „Plungės būstui“ te­ko pa­si­rūpin­ti, kad nuo­va­žos būtų su­pro­jek­tuo­tos pa­pil­do­mai.
Šiuo at­ve­ju tai bu­vo iš­siaiš­kin­ta jau pa­ren­gus pro­jektą, bet, anot A. Rim­ku­vienės, būna, kad pa­stabų dėl na­mo pri­tai­ky­mo ne­įga­lie­siems su­lau­kia­ma dar lei­di­mo iš­da­vi­mo sta­di­jo­je, ant­raip ne­įga­liųjų at­sto­vas at­si­sa­ko pa­si­ra­šy­ti pro­jektą.


Įrengė tai įrengė, o kas mokės?

Lai­ki­no­sios di­rek­torės pa­si­tei­ra­vo­me, ar gy­ven­to­jams bu­vo pra­neš­ta apie at­si­ra­du­sius pa­pil­do­mus dar­bus ir kiek tai jiems kai­nuos?
At­sa­ky­da­ma ji su­si­mąstė, kad pro­jek­tas gy­ven­to­jams būna pri­sta­to­mas dar prie­š jį pa­tei­kiant eks­per­ti­zei, tad turbūt vėliau eks­per­tams nu­spren­dus, kad nuo­važų rei­kia, gy­ven­to­jams apie nau­jo­ves pra­neš­ta ne­be­bu­vo.
Ta­čiau A. Rim­ku­vienė ra­mi­no gy­ven­to­jus, kad nau­jie­ji įren­gi­niai prie laip­ti­nių jiems pa­pil­do­mai ne­kai­nuos nė cen­to. Esą už dar­bus bus ap­mokė­ta iš tų pa­čių na­mo mo­der­ni­za­vi­mui skirtų pi­nigų. Mo­ko­ma su­ma nei­šaugs. Vis dėlto iš­gir­do­me, kad jei nuo­važų ne­būtų reikėję, galbūt gy­ven­to­jai būtų su­taupę, tad – su­prask kaip no­ri...
Esą šį klau­simą ji kėlu­si per vieną iš po­sėdžių su Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vais, mat daž­nai su­lau­kia ne­pa­si­ten­ki­ni­mo, kad už nuo­va­žas rei­kia mokė­ti iš gy­ven­tojų pi­nigų.
„At­sa­ky­mas ir bu­vo, kad nuo to ne­pabėg­sim. Yra įsta­ty­mai. Bet gal pa­svars­ty­mai ir bus, gal bus kom­pen­sa­vi­mai ko­kie. Bet šian­dien to­kie įsta­ty­mai ir nie­ko ne­pa­kei­si.“

Kodėl trys, o ne ke­tu­rios?

Pa­na­šu, kad atei­ty nuo­va­žos at­si­ras ko­ne prie kiek­vie­no mo­der­ni­zuo­ja­mo dau­gia­bu­čio. Anot A. Rim­ku­vienės, kuo to­liau, tuo sun­kiau bus to iš­veng­ti. Mat  anks­čiau už­tek­da­vo na­mo ad­mi­nist­ra­to­riaus raš­to, kad gy­ven­to­jai nuo­va­žos ne­no­ri, ar kad jos įreng­ti nėra po­rei­kio, bet da­bar tuo jau ne­pa­si­tei­sin­si.
Tebū­nie – nuo­važų reikė­jo ir prie V. Ma­čer­nio g. 11-ojo dau­gia­bu­čio. Bet ar bu­vo būti­na jas įreng­ti to­kias grioz­diš­kas?
Pa­si­ro­do, čia taip pat ne­pa­si­rink­si. Yra tai­syklės, ko­kios jos tu­ri būti įreng­tos, kad būtų iš­lai­ky­ti vi­si nuo­lyd­žiai.
„Kal­bant apie 11-tą namą, tai prie pir­mos laip­tinės nuo­va­žos ne­reikė­jo iš vi­so, nes laip­tinės aikš­telė yra že­mai. O ki­tur būti­na iš­lai­ky­ti nuo­lydį, va taip ir gau­na­si“, – aiš­ki­no lai­ki­no­ji „Plungės būsto“ va­dovė.