Kaimynų nesutarimus įskėlė... vyšnia

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­kos
Ka­me­ra už­fik­suo­ja kiek­vieną šiuo ta­ku praei­nantį kai­myną ar pra­ša­laitį
„Mūsų dienos – kaip šventės, kaip žydėjimas vyšnios...“ – skamba visiems gerai žinomoje dainoje. Baltu apdaru pavasarį pasidabinantis medis dainių labai mėgstamas, gražiausiomis spalvomis vaizduojamas. Tik kad ir gyvenime viskas būtų taip gražu, kaip poezijoje. Plungiškė Vanda pasakoja, jog ne kas kitas, o būtent sodo vyšnia tapo pirmąja jos ir kaimynų nesutarimų priežastimi. Esą paprašius nupjauti daržą smelkiančią vyšnią kaimynė taip užpykusi, kad nuo tos dienos ėmusi kartinti Vandos šeimos gyvenimą.

Nenori būti stebimi

Pas­ku­ti­nis la­šas mo­ters kant­rybės taurė­je buvęs, kai prie Bi­rutės g. 19-ojo ir 19-ojo B dau­gia­bu­čių namų esan­čio­je mal­kinė­je įmon­tavo vaiz­do stebė­ji­mo ka­me­ras, dieną naktį fik­suo­jan­čias ne tik jų pa­čių sklypą, bet ir bend­ru ta­ku vaikš­tan­čius ki­tus kai­my­nus...

„Ko­kią teisę jie tu­ri mus fil­muo­ti be mūsų visų su­ti­ki­mo?“ – at­ėju­si į „Že­mai­čio“ re­dak­ciją klausė plun­giškė, ra­mybę pra­ra­du­si tuo­met, kai kai­mynės Rūtos Ado­mai­tienės pa­prašiusi nu­pjau­ti šios skly­pe au­gan­čią vyš­nią, smel­ku­sią Van­dos ir ki­tos kai­mynės dar­žo­ves.

„O ta­da ir pra­si­dėjo... Pradė­jo kliū­ti ir mūsų lai­ko­mos ož­kelės, bu­vo su­py­ku­si ir už nuim­tas sūpy­nes. Bet kad nei ji pa­ti su vy­ru, nei jos vai­kai, ku­riems butą 19-ame na­me yra nu­pirkę, čia ne­gy­ve­na. Jie – už­sie­ny­je. Tos sūpynės bu­vo su­kly­pu­sios, su­pu­vu­sios, nie­kie­no ne­nau­do­ja­mos. Tai kai norė­jom žolę po jomis nu­pjau­ti, ir nu­ėmėm“, – aiš­ki­no Van­da.

Susitvarkė tualetą, o dabar jį liepia iškraustyti

O ga­liau­siai žie­žir­bos ėmė laks­ty­ti dėl bu­vu­sio lau­ko tua­le­to. Van­da pa­sa­ko­ja Bi­rutės g. 19-ame B na­me gy­ve­nan­ti jau 30 metų, ir 25-erius iš jų tiek ji su šei­ma, tiek to na­mo kai­my­nai tuo tua­le­tu nau­do­jo­si, kol prie­š pen­ke­rius me­tus ka­na­li­za­ci­ja bu­vo įves­ta į pa­tį namą. Tuo­met tua­le­tas ir at­si­lais­vinęs, nie­kam rei­ka­lin­gas ne­be­buvęs. Van­dos vy­ras daug plušėjęs, kol jį su­tvarkęs: iš­siurbęs fe­ka­li­jas, iš­be­to­navęs, nau­jas du­ris įdėjęs, pri­vežęs grums­to, tvarkęs sie­nas. Tua­letą su­tvar­kiu­si šei­ma ten su­si­krovė mal­kas, ki­tus daik­tus. Ta­čiau da­bar R. Ado­mai­tienė su vy­ru Egi­di­ju­mi rei­ka­lau­jan­tys bu­vusį tua­letą at­lais­vin­ti it sa­vo. Nors, Van­dos tei­gi­mu, Bi­rutės 19-ajam na­mui, ku­ria­me Ado­mai­čiai ir tu­ri butą, jis nie­ka­da nė ne­prik­lausęs.

„Kaip ji (R. Ado­mai­tienė – aut.) mus už­si­puo­la, kaip pa­šėlsta – bi­jom jau ir į lauką išei­ti. Nors mes nie­kam neužk­liū­vam, tų sa­vo ož­ke­lių į lauką ne­be­ve­dam. O lai­kom jas tik dėl sa­vo ser­gan­čio vai­ko. Tie­sa, tu­rim mėšlo, bet ir jį su­si­tvar­kom“, – teigė Van­da.

Kamera – ne butaforinė

Van­dos kvie­ti­mu nu­vy­ko­me prie dviejų Bi­rutės gatvės dau­gia­bu­čių namų iš­siaiš­kin­ti, ar si­tua­ci­ja yra būtent to­kia, ko­kią ją vaiz­duo­ja plun­giškė. Ir iš tiesų pa­matė­me ka­merą, į ku­rios stebė­ji­mo lauką tik­rai pa­ten­ka ke­liu­kas, abiejų kai­mynų vaikš­to­mas. Tad stebė­da­mas jų įra­šus, o gal ir „tie­sio­gi­nes trans­lia­ci­jas“, apie kai­mynų as­me­ninį gy­ve­nimą ga­li su­ži­no­ti daug įdo­mių da­lykų.

Įsi­ti­ki­no­me ir tuo, kad ka­me­ra nėra bu­ta­fo­rinė, o sa­vo funk­ciją at­lieką pui­kiai. Į jos aki­ratį pa­kliu­vo ir žur­na­listė, mat po ke­le­to mi­nu­čių sve­čiuo­se į dau­gia­bu­čių kiemą jau įsu­ko R. ir E. Ado­mai­čių ma­ši­na.

„Pa­matė­me, kad vaikš­to­te su fo­toa­pa­ra­tu, taip ir su­pra­to­me, kad turbūt iš ži­niask­lai­dos“, – nė ne­slėpė jie­du.

Su­tuok­ti­niai aiš­ki­no at­va­žiavę, nes taip pat no­ri būti išk­lau­sy­ti. O su­si­kalbė­ti gra­žiuo­ju su Van­da esą vil­ties jau ne­be­tu­ri.

Nesutarimų daug: nuo vyšnios iki ožkų mėšlo

R. Ado­mai­tienė pa­tvir­ti­no, kad iš tiesų vis­kas pra­si­dėjo nuo vyš­nios. Anot mo­ters, ji Van­dai net bu­vo lei­du­si nau­do­tis sa­vo skly­po da­li­mi, jo­je tvar­ky­tis. Iš pra­džių vis­kas buvę ge­rai, kol sa­vo val­das kai­my­nei už­lei­du­si R. Ado­mai­tienė iš­gir­du­si prie­kaištų – dėl vyš­nios. Esą po to daž­nai čia ap­si­lan­kan­tys Ado­mai­čiai ėmė pa­stebė­ti, kad kai­mynė pra­dėjo per­ne­lyg sa­vi­va­liau­ti ir ki­tur.


„Vai­kai bu­vo pa­si­statę sūpy­nes. Ėmė ir nu­griovė. Dar ir rąstus pa­si­ėmė. O kai pa­klausėm, kur jie yra, sa­ko: „Po nak­ties din­go...“ Mūsų sūpy­nių vie­to­je sa­vo sta­tinį pa­si­statė. Todėl ne­to­lie­se jo su­si­tvarkėm tokį šiukš­lyną ir ant jo pa­si­statėm pa­vėsinę, nes jau ma­tom, kad mus stu­mia lauk“, – aiš­ki­no R. Ado­mai­tienė.

Be­je, sakė kai­my­nei ir dau­giau prie­kaištų tu­rin­ti: esą`prie dau­gia­bu­čių namų nuo­lat me­ke­na jos au­gi­na­mos ir į lauką neiš­leid­žia­mos ož­kos, smir­di šių gy­vu­lių mėšlas.

„Kai pra­dėjom pik­tin­tis, tą mėšlą su­tvarkė, žolė­mis už­metė, tai ta smarvė da­bar ma­žesnė. Bet įsi­vaiz­duo­kit: jie čia, šio skly­po te­ri­to­ri­jo­je, ir sa­vo ož­kas skerd­žia“, – da­bar jau guodė­si R. Ado­mai­tienė, ne­slėpu­si, kad dėl minėtų gy­vu­lių ne­prie­žiū­ros yra pra­ne­šu­si Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai.

Tualetas – 19-ojo namo

Ta­čiau did­žiau­si pyk­čiai, pa­si­ro­do, ver­da dėl bu­vu­sio lau­ko tua­le­to, ku­ris, kaip ro­do do­ku­men­tai, pri­klau­so Bi­rutės g. 19-ajam na­mui. R. ir E. Ado­mai­čiai aiš­ki­no, kad šia­me na­me įsi­gy­ti būstą galė­jo tik su ta sąly­ga, kad ap­draus šį sta­tinį – esą ki­taip san­dėris ne­būtų įvykęs. O ka­dan­gi tai kai­navę, no­rin­tys, kad tas tua­le­tas ir ati­tektų jų na­mui, o ne būtų nu­sa­vin­tas kai­mynų.

E. Ado­mai­tis žur­na­lis­tei pa­rodė ir do­ku­men­tus, ku­ria­me aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad sta­ti­nys iš­ties pri­skir­tas 19-ajam dau­gia­bu­čiam na­mui, o ne gy­ve­na­mam Van­dos šei­mos.
„Tai kodėl to do­ku­men­to ne­pa­ro­do­te kai­my­nei?“ – pa­klausė­me.

Anot E. Ado­mai­čio, prie­žas­tis pa­pras­ta – ši tie­siog ne­si­klau­san­ti ir nie­ko ma­ty­ti ne­no­rin­ti. Nors prie­š jiems at­vyks­tant Van­da mums ti­ki­no, kad būtent kai­my­nai su ja ne­si­kal­ba ir do­ku­mentų, pa­grind­žian­čių jų rei­ka­la­vimą at­lais­vin­ti tua­letą, ne­ro­do.

„Jei­gu jau taip yra, te­gu atei­na įspėji­mas, kad rei­kia tua­letą išk­raus­ty­ti“, – mums vi­siems esant kar­tu pik­ti­no­si Van­da.

Ir nors žur­na­listės at­vy­ki­mas kai­my­nus su­vedė krūvon ir bu­vo pui­ki pro­ga ci­vi­li­zuo­tai pa­si­kalbė­ti bei do­ku­men­tus per­žiūrė­ti, tąkart ap­čiuo­piamų vai­sių tai ne­davė.

Įsikišo ir policija, ir seniūnija

Po mūsų ap­si­lan­ky­mo Bi­rutės gatvė­je aist­ros ne tik kad ne­nu­ri­mo, ta­čiau dar la­biau įsip­lieskė. Van­da pa­sa­ko­jo dėl ka­merų krei­pu­sis į po­li­ciją, ta­čiau esą šie at­vykę ėmė dėl tua­le­to kib­ti.
Ado­mai­čių ver­si­ja ki­ta – esą tai kai­mynė pa­reigū­nus dėl tua­letų iš­sik­vie­tu­si, o da­bar po­ri­na, kad tai šie jai „po­li­ciją už­siundė“.

Kaip ten be­būtų, Van­dai po šio su­si­ti­ki­mo dar ne kartą te­ko su pa­reigū­nais bend­rau­ti. Esą jie ir įspėti dėl tua­le­to išk­raus­ty­mo bu­vo at­va­žiavę, ir gąsdinę, ir bau­do­mis gra­sinę. Ta­čiau nie­ka­da jo­kio do­ku­men­to taip ir ne­pa­rodę. Ga­liau­siai Ado­mai­čiai įsidėję į tua­letą spyną ir jį su vi­su ten lai­ko­mu Van­dos tur­tu už­ra­kinę.

Van­da dėl tua­le­to įsi­tei­si­ni­mo kreipė­si į Sa­vi­val­dybę, ta­čiau ga­vu­si raštą, kad minė­tas sta­ti­nys iš­ties ki­tam na­mui pri­klausąs...

Tuo­met mo­te­riai gal­va vi­sai su­si­su­ku­si. Sa­vo pro­blemų spręsti ir už­ta­ri­mo ieš­ko­ti bu­vo ir į se­niū­niją nu­ėju­si, ta­čiau, kur beeitų, vi­sos ins­ti­tu­ci­jos pa­sa­kiu­sios, kad tai jai rei­kia tua­letą at­lais­vin­ti. Galų ga­le at­lais­vi­nu­si, ta­čiau jaučianti nuoskaudą – kodėl iš jos at­ėmė tai, ką jos vy­ro ran­kos bu­vo su­tvar­kiu­sios? Ir kodėl ši­tiek metų vi­sas jų na­mas ne­ži­nojęs, kad ne sa­vo tur­tu nau­do­ja­si?

„Tai, ma­tyt, kaž­ka­da anks­čiau kaž­kas yra su­klydę, nes kaip tua­le­tas ga­li pri­klau­sy­ti ki­tiems, jei su ma­no mal­ki­ne ri­bo­ja­si, po tuo pa­čiu sto­gu yra? – svarstė Van­da. – Čia yra kai­mynų pa­vy­das, pyk­tis kaž­koks... Nes tuo­met kam jiems, tur­čiams, tas tua­le­tas rei­ka­lin­gas?“

Filmuoti be sutikimo negalima

Ta­čiau, kaip jau minė­jo­me, ir mes sa­vo aki­mis įsi­ti­ki­no­me, kad do­ku­men­tuo­se tua­le­tas – Bi­rutės g. 19-ojo na­mo. Tik gal Van­dai nie­kas tin­ka­mai to ne­mokė­jo išaiš­kin­ti, o gal ji pa­ti, jau­čian­ti ne­tei­sybę dėl vy­ro įdėto triū­so šį tvar­kant, ne viską no­ri girdė­ti?

Ap­mau­du, kad kai­my­nai pyks­ta­si ir vie­ni ki­tiems ins­ti­tu­ci­jas kvie­čia ne dėl ko­kio nors dėme­sio ver­to sta­ti­nio, o dėl ma­žos vertės... bu­vu­sio lau­ko tua­le­to.

Tuo­syk, kai kalbė­jomės su Ado­mai­čiais, jie ti­ki­no ir pa­tys ra­mybės no­rin­tys. No­rin­tys mies­te ir gy­ven­ti kaip mies­te, o ne ožkų me­ke­ni­mo bu­di­na­me kai­me (Tie­sa, anot Van­dos, at­vykę ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai dėl ožkų jiems prie­kaištų ne­turėję, tik su­žymė­ti liepę), sten­gian­tys viską sa­vo val­do­se su­si­tvar­ky­ti taip, kad at­va­žiuo­ti būtų ma­lo­nu, ta­čiau to ra­miai da­ry­ti esą ne­ga­lin­tys...

„Te­gul ra­mybė būna, ir mums tų ka­merų ne­reikės. Mes – už sau­gią kai­my­nystę“, – ti­ki­no abu. Ir paaiš­ki­no esą ka­merų pri­reikę, jog kai­mynė jiems dar ko neiškrėstų.

Pak­laus­ti, ar ži­no, kad fil­muo­ti bend­ro nau­do­ji­mo val­do­se, kur vaikš­to pa­ša­li­niai žmonės, ne­ga­li­ma, su­tuok­ti­niai ti­ki­no ka­merą kaž­ko­kiu būdu įsi­tei­sin­sią. Ta­čiau pa­skam­binę Plungės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kui Gin­tau­tui Po­ce­vi­čiui įsi­ti­ki­no­me, kad to­kio būdo nėra. Tik vie­nin­te­lis ke­lias – bend­ru gy­ven­tojų su­ta­ri­mu, kurį, var­giai, ar šiuo at­ve­ju pa­vyks gau­ti.

Kaip gyventi toliau?

Tokį klau­simą mums už­davė Van­da, jau at­lais­vi­nu­si kaž­ka­da jos vy­ro su­tvar­kytą bu­vusį tua­letą. Ji sakė ne­įsi­vaiz­duo­jan­ti, kaip reikės to­liau su­tar­ti su kai­my­nais, ku­rie dėl „to­kių niekų ka­riau­ja“.
O su­tar­ti reikės, nes vie­nam kie­me dar­buo­jan­tis bent pra­si­lenk­ti juk teks. Ir būtų ge­riau – be pyk­čių.

Ge­ra kai­my­nystė – la­bai svar­bi. Juk ne vel­tui net par­duo­dant butą ar namą ne vie­nas pri­va­lu­mu įvar­di­ja „ge­rus kai­my­nus“. O kai kai­my­nai vie­ni kitų gy­ve­ni­mus ver­čia ka­ru, ro­dos, ir die­na su­tems­ta.

Bet vie­no re­cep­to ge­res­niems kai­mynų san­ty­kiams šiuo at­ve­ju nėra. Aiš­ku tik tiek, kad vie­nai pu­sei reikėtų nu­si­leis­ti. Nebū­ti­nai pa­spaus­ti ranką, ne­būti­nai svei­kin­tis su­si­ti­kus, ta­čiau bent jau ne­be­si­pyk­ti ir ryž­tis ka­ro kirvį už­kas­ti. Gal tuo­met tai iš­vy­du­si ant­ro­ji pusė ir­gi at­lėgtų. Se­nos nuo­skau­dos dėl to galbūt ir ne­pa­si­mirštų, ta­čiau bent jau ne­būtų at­vi­ras ke­lias nau­joms.