Kaip praminti kelią dėl daugiabučio kiemo?

Li­nos RUI­BIENĖS nuo­trau­ka
Na­mo gy­ven­to­jai sa­vo au­to­mo­bi­lius tu­ri sta­ty­ti net ant vejos
Jei­gu jūsų gy­ve­na­mo dau­gia­bu­čio kie­mas tam­pa ne­bep­ra­va­žiuo­ja­mas, o na­mo ad­mi­nist­ra­to­rius ne­sii­ma ini­cia­ty­vos spręsti pro­blemą, į ką ta­da kreip­tis pa­gal­bos? „Že­mai­čio“ re­dak­ciją pa­siekė A. Vaiš­vi­los g. 7 na­mo gy­ven­to­jos skam­bu­tis. Mo­ters tei­gi­mu, įva­žia­vi­mas į kiemą jau se­no­kai yra ava­rinės būklės, duobės vie­na už kitą di­desnės, o ir pa­čio­je aikš­telė­je trūksta vie­tos, su­si­grūdus au­to­mo­bi­liams ne­laimės at­ve­ju net grei­to­sios ar gais­rinės au­to­mo­bi­liai ne­įva­žiuotų, tik namą ad­mi­nist­ruo­jan­tis „Plungės būstas“ esą yra kur­čias gy­ven­tojų pra­šy­mams kažką da­ry­ti.

 

Kie­mas – ava­rinės būklės

„Dau­gia­bu­čio kie­me duobės – did­žiulės, ei­da­mas ga­li galą gau­ti. O ka­da dau­giau pa­ly­ja, vi­sas įva­žia­vi­mas už­si­pil­do van­de­niu, be­lie­ka spėlio­ti, kur to­je ba­lo­je yra gi­liau­sios duobės, ir steng­tis į jas ne­pa­tai­ky­ti. Vieną dieną ma­no vy­ras ar ku­ris kai­my­nas to­je duobė­je tik­rai ratą pa­lik­s“, – liūd­noką vaiz­delį piešė mūsų skai­ty­to­ja.

Pa­sak jos, šio dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jai jau se­no­kai skund­žia­si ir dėl to, kad į kiemą net spe­cia­lio­sios tar­ny­bos ne­ga­li įva­žiuo­ti. Esą sykį pa­si­li­go­jus kai­my­nei grei­ta­jai te­ko su­sto­ti pa­grin­dinė­je gatvė­je, mat  įva­žia­vi­mas į kiemą – siau­ras ir dar nuo­lat užs­ta­to­mas ma­šinų.

„Jau ne kartą skundėmės, pa­tys pa­ra­šus rin­ko­me, nu­nešė­me su na­mo at­sto­vais į „Plungės būstą“, pra­šėme, kad kie­me bent gel­to­nas li­ni­jas pa­gal ša­li­gatvį nu­brėžtų“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. Na­mo ad­mi­nist­ra­torė esą tik pa­žadė­jo su kaž­kuo pa­si­kalbė­ti, pa­si­domė­ti, ką būtų ga­li­ma pa­da­ry­ti. Praė­jo jau ke­le­tas mėne­sių, o gy­ven­to­jai iki šiol te­be­lau­kia nors men­kiau­sių ži­nių.

Moteris pik­ti­no­si, kad „Plungės būstas“ už sa­vo pa­slau­gas kas mėnesį skru­pu­lin­gai ren­ka mo­kes­čius, ta­čiau rea­lios pa­gal­bos iš jo esą ne­su­lau­kia­ma.

Trūksta spe­cia­listų?

Dėl šių nu­si­skun­dimų pa­kal­bi­no­me A. Vaiš­vi­los g. 7-ąjį dau­gia­butį ad­mi­nist­ruo­jan­čią Jūratę Ge­čienę.

„Kie­me yra ža­lio­ji zo­na, ant ku­rios gy­ven­to­jai su­si­sta­to sa­vo au­to­mo­bi­lius. No­rint plėsti au­to­mo­bi­lių aikš­telę ir pa­nai­kin­ti tą ža­liąją zoną, visų pir­ma rei­kia pa­reng­ti pro­jektą. Tik bėda, kad ne vi­sos įmonės ima­si to­kių darbų, su­dėtin­ga ras­ti tin­ka­mus spe­cia­lis­tus. Bet ir pa­tys gy­ven­to­jai ga­li ieš­ko­ti, ne vien aš“, – kalbė­jo J. Ge­čienė. Ir pri­dūrė pa­si­gen­dan­ti šio dau­gia­bu­čio gy­ven­tojų ak­ty­vu­mo.

Bet iš­girdę šiuos na­mo ad­mi­nist­ra­torės žod­žius, A. Vaiš­vi­los g. 7 na­mo gy­ven­to­jai tik traukė pe­čiais. „Tai už ką yra mo­ka­mas at­ly­gi­ni­mas „Plungės būsto“ dar­buo­to­jams, jei­gu mes jų dar­bus tu­ri­me nu­dirb­ti?“ – pik­ti­no­si ne vie­nas. Ir prie­kaištų dėl per ma­žo ak­ty­vu­mo sakė ne­pii­man­tys, mat apie būti­nybę tvar­ky­ti aikš­telę su ad­mi­nist­ra­to­re esą kal­ban­tys jau ne­be pir­mus me­tus. Ir pa­ra­šus rinkę, bet ir tai ne­padė­jo.

Ši­lu­ma – į orą

Lan­kan­tis A. Vaiš­vi­los gatvė­je minė­to dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai žur­na­lis­tams išdėstė ir dar vieną pro­blemą. Žmonės sakė nie­kaip ne­ga­lin­tys su­pras­ti, kas nu­ti­ko, kad po na­mo re­no­va­ci­jos da­lis ši­lu­mos vamz­dynų na­mo rūsy­je bu­vo izo­liuo­ti bei ap­šil­tin­ti, o ki­ta da­lis pa­li­ko at­vi­ra. Esą dėl to rūsy­je būtų ga­li­ma gy­ven­ti – šil­ta kaip na­mie. Tik kas at­ly­gi­na Plungės ši­lu­mos tinklų pa­ti­ria­mus ši­lu­mos nuo­sto­lius – ar ne pa­tys gy­ven­to­jai?

„Že­mai­tis“ su­si­siekė su Plungės ši­lu­mos tinklų ge­ne­ra­li­ne di­rek­to­re Mar­ga­ri­ta Cha­ri­to­no­va ir pa­prašė pakomentuoti situaciją.

„Taip, da­lis vamz­dynų ta­me rūsy­je pri­klau­so A. Vaiš­vi­los g. 7-am na­mui, o ki­ta da­lis yra ma­gist­ra­li­niai bei pri­klau­so Plungės ši­lu­mos tink­lams. Ta si­tua­ci­ja mums yra ži­no­ma ir tik lai­ko klau­si­mas, ka­da likę vamzd­žiai bus ap­šil­tin­ti. Kiek turė­jom med­žiagų, tiek ir izo­lia­vom, dar esam pa­pil­do­mai už­si­sakę izo­lia­cinės med­žia­gos, tik tru­putį vėluo­ja­ma dėl su­tri­ku­sios lo­gis­ti­kos“, – paaiš­ki­no M. Cha­ri­to­no­va.