„Kam tie autobusai, jei ne žmonėms vežti?“

Unsp­lash nuo­trau­ka
Kai ku­rie juo­dei­kiš­kiai sa­ko esan­tys ne­pa­ten­kin­ti pa­si­kei­tu­siais au­to­busų reisų lai­kais ir marš­ru­tais, ta­čiau vald­žia jiems jo­kių pa­kei­timų ne­ža­da
Sun­ku ir pri­si­min­ti, koks dar vald­žios spren­di­mas būtų su­laukęs tiek gy­ven­tojų pa­si­pik­ti­ni­mo, kaip va­sa­rio mėnesį pa­keis­ti Plungės mies­to ir prie­mies­ti­nių au­to­busų marš­ru­tai bei gra­fi­kai. Dėl šių pa­kei­timų ne­ty­la ir „Že­mai­čio“ re­dak­ci­jos te­le­fo­nai. Ne kartą rašė­me apie kai ku­riais pa­kei­ti­mais ne­pa­ten­kin­tus rie­ta­viš­kius ir plun­giš­kius, taip pat – var­ka­liš­kius, o pra­ėju­sią sa­vaitę su­laukė­me Juo­dei­kių kai­mo gy­ven­to­jos skam­bu­čio. Mo­te­ris ti­ki­na, kad juo­dei­kiš­kiai ne­pa­ten­kin­ti be­ne vi­sais pa­si­kei­tu­siais au­to­busų kur­sa­vi­mo lai­kais. O vie­nas rei­sas taip iš­sitęsęs, kad nu­vyk­ti iš Juo­dei­kių į Plungę užt­run­ka ko­ne pu­sant­ros va­lan­dos.

Kol nu­va­žiuo­ja – nueitų
„Skam­bi­nom į Sa­vi­val­dybę spe­cia­lis­tui Jan­kaus­kui, bet jis bend­rau­ti su mu­mis ne­pa­no­ro. Sa­ko – gra­fi­kai jau „su­sta­ty­ti“. O jie, ži­no­kit, yra tie­siog „ste­buk­lin­gi“.  Norė­jom pa­si­ūly­ti jam pa­čiam tais au­to­bu­sais pa­va­žinė­ti, bet kad ne­si­kal­ba, o ir ra­jo­no, ma­tyt, ge­rai ne­pažįs­ta, – py­ko juo­dei­kiškė. – Nuo Plungės iki Juo­dei­kių – 15 mi­nu­čių ke­lio, o vie­nu au­to­bu­su su­va­žinė­jam tik per pu­sant­ros va­lan­dos... Tie, ku­riems ar­čiau, sa­ko – kam va­žiuo­ti, per tiek lai­ko ir nuei­sim... Be to, au­to­bu­sai dar ir šal­ti...“
Anot skam­bi­nu­sio­sios, juo­dei­kiš­kiai ne­pa­ten­kin­ti ir tuo, jog sa­vait­galį, kai mo­ki­niai ne­ve­ža­mi, vis tiek au­to­bu­sas gy­ven­to­jus su­ren­ka anks­tyvą rytą – 7 va­landą, o par­ve­ža at­gal jau tik po 15 va­lan­dos.
„Už­tat nie­kas juo ir ne­be­va­žiuo­ja. Bet kam tie au­to­bu­sai, jei ne žmonėms vež­ti?! Ar ne prie žmo­nių jų gra­fi­kai tu­ri būti de­ri­na­mi?“ – ne­ga­li su­pras­ti juo­dei­kiškė.
Esą ir dar­bo dieną au­to­busų gra­fi­kai nėra pa­togūs – an­tai ant­ro­kams po pa­mokų Plungė­je au­to­bu­so ten­ka lauk­ti be­veik va­landą su pu­se.
Ku­lių kryp­tis – pro­ble­minė
Tai­gi, bėdų dėl pa­si­kei­tu­sio au­to­busų kur­sa­vi­mo lai­ko juo­dei­kiš­kiams – nors ve­ži­mu vežk. O kai to­kių iš­ky­la, skam­bi­na­me Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tui Eval­dui Jan­kaus­kui.
Jis „Že­mai­čiui“ aiš­ki­no, kad Ku­lių kryp­tis yra pro­ble­minė dėl to, jog te­ri­to­ri­ja ap­gy­ven­din­ta la­bai ne­tan­kiai, vi­so­je se­niū­ni­jo­je nėra nė pu­sant­ro tūkstan­čio gy­ven­tojų, o kai­mai – „la­bai stip­riai išmė­ty­ti“. Esą todėl, su­da­rinė­jant gra­fi­kus, ieš­ko­ta auk­so vi­du­rio, kad būtų ap­tar­nau­ja­mos gy­ve­na­mos vie­tovės, pa­rink­ti au­to­bu­sams va­žiuo­ti tin­ka­miau­si ke­liai.
Šiuo me­tu į Ku­lių pusę va­žiuo­ja trijų marš­rutų au­to­bu­sai – 22, 22A ir 22B. Pir­ma­sis yra tie­sio­gi­nis Plungė–Kuliai–Plungė ir į ša­lu­ti­nius kai­me­lius iš pa­grin­di­nio ke­lio neiš­su­ka. 22A marš­ru­tas Plungė–Karklėnai–Juodeikiai–Mižuikai–Kuliai–Plungė api­ma dau­giau gy­ven­vie­čių, o 22B marš­ru­tas Plungė–Juodeikiai–Karklėnai–Stonaičiai–Plungė yra ištęs­ti­nis, api­man­tis daug kaimų, ta­čiau ne­va­žiuo­jan­tis į Ku­lius bei Vieš­tovė­nus, jo pa­sku­tinė sto­telė – Juo­dei­kiuo­se.
Ne­ma­no, kad va­žiuo­ti prailgs­ta
E. Jan­kaus­kas sa­ko ne­manąs, kad ku­ris nors rei­sas trun­ka per il­gai. Esą be­ne il­giau­siai iš Plungės į Ku­lius va­žiuo­ja 22A marš­ru­to au­to­bu­sas. Bet  ir jis esą užt­runkąs gal 1 val. ir 10 mi­nu­čių, o ne pu­sant­ros.
„Šiuo marš­ru­tu ap­tar­nau­ja­ma la­bai pla­ti te­ri­to­ri­ja – vi­sos gy­ven­vietės, ku­rio­se yra  moks­lei­vių, dar­bingų am­žiaus žmo­nių, sen­jorų. Pa­ke­liui yra did­žio­sios mo­kyk­los, kur iš­leid­žia­mi moks­lei­viai. Dar ir suau­gu­sie­ji iš­li­pa į pra­monės įmo­nes“, – pa­sa­ko­jo spe­cia­lis­tas.
Esą šis ry­ti­nis rei­sas yra pa­ts po­pu­lia­riau­sias, juo žmo­nių su­ren­ka­ma dau­giau­siai. Na, o į Plungę su­va­žinė­ti ke­lei­viai, at­si­likę sa­vo rei­ka­lus, na­mo no­ri grįžti skir­tin­gu me­tu. Moks­lei­viams pa­to­giau­sias lai­kas – 13.30 val. Sen­jo­rams jis ir­gi tin­ka­mas, o vy­res­nio am­žiaus mo­ki­nius na­mo iš­ve­žio­ja 15.40 val. va­žiuo­jan­tis au­to­bu­sas.
Tad E. Jan­kaus­kas ne­norė­jo su­tik­ti, kad mo­ki­nu­kams ten­ka va­landą šal­ti lau­kiant au­to­bu­so.
„Paim­ti vai­kus iš mo­kyklų su­de­rin­ta mi­nu­čių tiks­lu­mu. 
13.30 val. au­to­bu­sas iš­va­žiuo­ja iš sto­ties ir pra­va­žiuo­ja pro vi­sas mo­kyk­las. Vai­kai, ku­riems bai­gia­si 6-ios pa­mo­kos, po ke­lių mi­nu­čių atei­na į sto­telę ir tuoj li­pa į au­to­busą. Bet jei pa­mo­kos 7-ios ar 8-ios, tie moks­lei­viai jau tu­ri lauk­ti vėly­ves­nio rei­so,“ – pa­sa­ko­jo jis.
La­biau at­si­žvelgs į ku­liš­kių pa­gei­da­vi­mus
Spe­cia­lis­tas lei­do su­pras­ti, jog marš­ru­tai, kad būtų pa­to­ges­ni juo­dei­kiš­kiams, kei­čia­mi ne­bus. Esą vi­si pa­keis­tie­ji bu­vo il­gai svars­ty­ti ir ge­rai ap­gal­vo­ti, at­si­žvelg­ta į ki­lo­met­ražą, o vie­nas ki­lo­met­ras kai­nuojąs dau­giau nei eurą.
O štai ku­liš­kių pra­šymą Marš­rutų ko­mi­si­ja svars­tys.
„Juo­dei­kiai ne toks svar­bus kai­mas kaip Ku­lių mies­te­lis, ku­liš­kių pra­šy­mai yra sva­res­ni“, – aiš­kin­da­mas, kodėl į vienų gy­ven­tojų nu­si­skun­di­mus rea­guo­ja­ma, o kitų lie­ka neiš­girs­ti, sakė E. Jan­kaus­kas.
Ne vie­nas Ku­lių gy­ven­to­jas pra­šo, jog 13.30 val. iš Plungės Ku­lių pusėn iš­va­žiuo­jan­tis 22B marš­ru­to au­to­bu­sas, kaip jau minė­ta, va­žiuo­jan­tis tik iki Juo­dei­kių, sa­vo ke­lionę pra­tęstų iki Ku­lių, mat ku­liš­kiai sen­jo­rai na­mo no­ri grįžti anks­čiau, ne­lau­kiant va­ka­ri­nio rei­so. To­kiu at­ve­ju, mies­te su­tvar­kius rei­ka­lus, au­to­bu­so lau­ki­mo lai­kas jiems su­trumpėtų ko­ne dviem va­lan­do­mis.
Marš­rutų ko­mi­si­ja pra­šymą turė­jo svars­ty­ti tre­čia­dienį, kitą dieną po mūsų po­kal­bio su E. Jan­kaus­ku. Šiam po­sėdžiui pa­si­bai­gus su­ži­no­jo­me, kad vie­nin­te­lis pa­kei­ti­mas va­žiuo­jan­tie­siems į Ku­lių pusę yra tas, jog nu­spręsta ir po­piet (lai­kas dar de­ri­na­mas) į šį mies­telį siųs­ti tie­sio­ginį 22-ojo marš­ru­to au­to­busą.
Tai­gi, bent jau kol kas, juo­dei­kiš­kių nu­džiu­gin­ti ne­ga­li­me. Nors gal, straips­niui pa­si­rod­žius, vis­gi pa­kei­timų at­si­ras. Su­ta­pi­mas ar ne, bet jau ne sykį, „Že­mai­čiui“ iškė­lus va­žia­vi­mo au­to­bu­sais pro­ble­mas, bu­vo priim­ti gy­ven­to­jams pa­lankūs spren­di­mai.
Taip at­si­ti­ko ir su Daugė­dais. Nuo ba­land­žio 1-osios Plungė–Rietavas au­to­bu­sas pra­suks ir pro šį kaimą, nors iki tol, kaip jau esa­me rašę, jį ap­lenk­da­vo.
Ba­landį įsi­ga­lios ir kai ku­rių kitų pa­si­kei­timų. Anot E. Jan­kaus­ko, turbūt jau ga­lu­ti­nių.