Padangos prie kapinių pūpsos ir Motinos dieną?

Skai­ty­tojų at­si­ųsta nuo­trau­ka
Ku­lių ka­pi­nių lan­ky­tojų akis rėžu­sio vaiz­de­lio šį sa­vait­galį jau ne­beiš­vy­si­te
„Že­mai­čiui“ elekt­ro­ninį laišką at­siun­tu­sios mūsų laik­raš­čio skai­ty­to­jos Jo­vi­ta ir Stasė – ne ku­liškės, bet Ku­liuo­se lankė­si sa­vait­galį. Ir ra­šo li­ku­sios nu­ste­bin­tos vaiz­de­lio, pa­ma­ty­to prie ka­pi­nių. O ten, prie ke­lio į ka­pi­nes, pūpso krūvos senų pa­dangų... Tad mo­te­rys su­si­rūpi­no, kas ir kodėl jas ten su­krovė? Ar il­gai lai­kys? Juk artė­ja Mo­ti­nos die­na, žmonės su­va­žiuos lan­ky­ti ar­timųjų ka­pe­lių, ir štai juos pa­si­tiks toks ne itin ma­lo­nus vaiz­das.

„Ar čia jas ruo­šia­si lai­do­ti? O gal tai koks me­no kūri­nys artė­jant Mo­ti­nos die­nai, ar at­si­tik­ti­nai ši vie­ta pa­nau­do­ta kaip san­dėlis? <...> Ka­dan­gi bu­vo sa­vait­ga­lis, se­niū­ni­jo­je apie šią ins­ta­lia­ciją pa­si­tei­rau­ti ne­galė­jo­me“, – laiš­ke „Že­mai­čiui“ ra­šo Ku­lių vieš­nios ir pra­šo iš­siaiš­kin­ti si­tua­ciją.
Ku­lių se­niūnė Dai­vutė Pet­raus­kienė žur­na­lis­tams paaiš­ki­no, kad gre­ta ka­pi­nių jau sa­vaitę gu­lin­čios se­nos au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos – ba­land­žio 12–17 die­no­mis vy­ku­sios šva­ri­ni­mo­si ak­ci­jos „Da­rom“ „ra­di­nys“.  O šio­je vie­to­je jos pūpso dėl to, jog se­niū­ni­ja ne­ra­do ki­to to­kio di­de­lio plo­to pa­dan­goms su­krau­ti.
Tie­sa, se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai, pa­rink­da­mi šį tuš­čią sklypą, ma­tyt, nė pa­tys ne­nu­manė, jog vežė­jas iš­ga­ben­ti pa­dan­gas su­vėluos. Nors ki­tas minė­tos ak­ci­jos me­tu su­rink­tas šiukš­les, ku­rių buvę iš­ties la­bai daug, jis iš­vežė jau pra­ėju­sią sa­vaitę, pa­dangų vis neat­va­žiuo­ja. Nors šią sa­vaitę ža­da.
„Vi­si se­niū­nai kėlėm tą pro­blemą. Ki­ti tu­ri tie­siog prie se­niū­ni­jos su­si­krovę. Kur kas turė­jo vie­tos toms šiukšlėms su­dėti, ten ir su­si­dėjo. Ne mūsų vienų ta pro­ble­ma“, – pa­sa­ko­jo D. Pet­raus­kienė.
Be­je, se­niūnė pa­stebė­jo, kad au­to­mo­bi­lių pa­dangų krūva, nors ak­ci­ja jau pa­si­bai­gu­si, ir to­liau au­ga. Va­di­na­si, pa­tys žmonės „tur­tus“ vel­ka ir iš sa­vo ga­ražų.
„Tos krūvos bu­vo ne to­kios... Daug pri­vež­ta ne iš ak­ci­jos. Bet juk ge­riau čia, nei į pa­miš­kes vežtų“, – kalbė­jo se­niūnė.
Kai kas ir skam­binęs į se­niū­niją pa­si­tei­rau­ti, ar ga­li ras­tas pa­dan­gas ten at­vež­ti. Se­niūnė ne­prieš­ta­ra­vu­si. An­tai 10 pa­dangų, so­di­nant me­de­lius, ra­do gi­ri­nin­kas, o jau bu­vo ke­lios die­nos po tal­kos. Jis ir­gi čia jas pri­statė.
Su D. Pet­raus­kie­ne kalbė­jo­me ant­ra­dienį iš ry­to. Prieš­piet ji pa­ti per­skam­bi­no ir pa­ti­ki­no, kad kon­kursą at­lie­koms su­rink­ti laimėjęs vežė­jas iš Ma­žei­kių jau „bai­gia iš­sik­rau­ti ir judės mūsų pusėn“. Ir esą ne dėl pa­pil­domų ra­gi­nimų ar žur­na­listų dėme­sio – taip bu­vo su­pla­navęs ir tie­siog lai­ko­si darbų gra­fi­ko.
Tad ne­ma­lo­naus vaiz­do prie ka­pi­nių ku­liš­kiai ir mies­te­lio sve­čiai Mo­ti­nos dieną ne­beiš­vys. Nie­kas ne­drums jų rim­ties, tad visą dėmesį galės skir­ti mal­dai ir ar­timųjų at­mi­ni­mui.