Pavojus – tikras ar išgalvotas?

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
Kai ku­rie gy­ven­to­jai ti­ki­na, kad naktį ei­ti šiuo neapš­vies­tu ta­ku – ne­sau­gu
„Že­mai­tis“ ir anks­čiau rašė, o šia­me nu­me­ry­je tęsia temą apie A. Ju­cio gatvės 44-ojo, 46-ojo ir 48-ojo namų gy­ven­tojų nu­si­skun­di­mus dėl ne­va ne­tin­ka­mo­je vie­to­je įrengtų naujųjų pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių aikš­telės. Po pir­mo­jo straips­nio su­laukė­me vie­na­me šių namų gy­ve­nan­čios mo­ters skam­bu­čio dėl ki­tos to kvar­ta­lo pro­ble­mos – esą vi­di­nia­me kie­me tarp 40-ojo ir 42-ojo namų nėra jo­kio švies­tu­vo, tad ten nak­ti­mis pul­dinė­ja­mi žmonės.

Ti­ki­na bu­vu­si už­pul­ta
„Prie to batų meist­ro kios­ke­lio ne­se­niai ma­ne už­puolė. Pa­vogė ran­kinę, nu­ėmė pa­puo­ša­lus. Krei­piau­si į po­li­ciją, tai pa­sakė, kad ne pir­mas toks at­ve­jis ten. Tas kie­mas la­bai tam­sus – iš­len­da jau­ni­mas ir pul­dinė­ja. Bi­jom va­ka­rais ei­ti pro ten. Ne­gi sun­ku švies­tuvą ant to kam­po pa­sta­ty­ti? Du da­ly­kai jau bai­gia mus nu­ma­rin­ti – ši­tas kie­mas ir tos šiukšlės“, – kalbė­jo į „Že­mai­čio“ re­dak­ciją pa­skam­bi­nu­si mo­te­ris.
Gy­ven­tojų sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mas visų pir­ma – po­li­ci­jos rūpes­tis, todėl pir­miau­sia ir kreipėmės į pa­reigū­nus iš­siaiš­kin­ti, ar šis kie­mas, per kurį nu­ties­tu ta­ku iš­ties vaikš­to ne­ma­žai žmo­nių, tam­so­je toks pa­vo­jin­gas.
Plungės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to rea­ga­vi­mo po­sky­rio vir­ši­ninkė Ing­ri­da Juš­kaitė „Že­mai­čiui“ sakė, kad vi­di­nis kie­mas tarp A. Ju­cio g. 40-ojo ir 42-ojo namų nu­si­kal­timų at­žvil­giu nėra kaž­kuo išs­kir­ti­nis.
„Man ta vie­ta vi­siš­kai nie­ko ne­sa­ko. Gal kaž­ka­da kaž­kas ir yra buvę, bet tik­rai neat­si­me­nu, kad būtų pro­ble­ma“, – to­kia žur­na­listų in­for­ma­ci­ja stebė­jo­si vir­ši­ninkė.
Į mūsų skam­butį pa­na­šiai rea­ga­vo ir Veik­los sky­riaus vir­ši­ninkė Lo­re­ta Ta­ma­liū­naitė, ge­rai ži­nan­ti sky­riu­je pra­de­da­mus iki­teis­mi­nius ty­ri­mus.
„Pirmą sykį gir­dim... Ne, pa­sta­ruo­ju me­tu tik­rai jo­kių už­puo­limų ten nėra buvę ir nie­kas dėl to ne­si­kreipė. Apsk­ri­tai vie­šo­je vie­to­je to­kie nu­si­kal­ti­mai Plungė­je pa­sku­tinį­kart re­gist­ruo­ti prie­š pus­metį ar me­tus ir tik­rai ne ten. Kad vogtų ran­ki­nes, se­niai to ne­bu­vo... Gal kas nors tie­siog bi­jo ten vaikš­čio­ti ir viską nu­pa­sa­ko­ja taip, lyg nu­si­kal­ti­mas jau būtų įvykęs“, – spėlio­jo L. Ta­ma­liū­naitė.
Nau­jo švies­tu­vo ne­bus
Pa­reigūnės žod­žiais ne­ga­li­me abe­jo­ti. Bet jei­gu plun­giškė kreipė­si į re­dak­ciją, va­di­na­si, pro­ble­ma vis tiek yra ir žmonės švies­tu­vo vi­di­nia­me kie­me pa­si­gen­da.
Ar yra ga­li­mybė jį ten įreng­ti, juo la­biau kad Sa­vi­val­dybė yra ga­vu­si fi­nan­sa­vimą gat­vių ap­švie­ti­mui at­nau­jin­ti, tei­ra­vomės Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Vie­tos ūkio sky­riaus vedė­jo Ar­vy­do Liu­ti­kos.
Ta­čiau jis ne­nud­žiu­gi­no: „Kie­muo­se ap­švie­ti­mo ne­bus.“
Esą pro­jek­to ap­ra­šas leid­žia ap­švie­ti­mo at­nau­ji­ni­mo dar­bus at­lik­ti tik to­se vie­to­se, kur jau stovė­jo se­ni stul­pai. Ten bus ga­li­ma pa­keis­ti švies­tuvų gaub­tus ar dar ki­taip pa­ge­rin­ti ap­švie­timą, bet įreng­ti naujų švies­tuvų tuš­čio­je vie­to­je – ne.
„Ten­ka tik ap­gai­les­tau­ti, kad to­kie ne­to­bu­li ap­ra­šai“, – si­tua­ciją ko­men­ta­vo vedė­jas.
Tad, at­ro­do, gy­ve­nan­tie­siems minė­tuo­se dau­gia­bu­čiuo­se reikės la­biau pa­si­sau­go­ti ar­ba vi­di­niu kie­mu tam­siu pa­ros me­tu ne­vaikš­tinė­ti, kad ir kaip pa­to­gu būtų ši­taip trum­pin­ti ke­lią.