Pirkėjas piktinasi: balionas leidžia dujas

„Žemaičio“ nuotr.
Į „Že­mai­čio“ re­dak­ci­ją ku­liš­kis Al­ber­tas Braz­dei­kis atė­jo įpy­kęs. Stip­rios emo­ci­jos vy­rą už­val­dė po to, kai į „Jo­zi­tos“ de­ga­li­nę nu­ve­žė ati­duo­ti, kaip tei­gia, du­jas pra­lei­džian­tį ba­lio­ną. De­ga­li­nės dar­buo­to­jai šio priim­ti ne­su­ti­kę. Kaip ir grą­žin­ti už jį su­mo­kė­tų pi­ni­gų.

Skai­ty­to­jai krei­pia­si

Ku­liš­kis pa­sa­ko­jo ba­lio­ną mi­nė­to­je de­ga­li­nė­je pir­kęs prieš mė­ne­sį. Pa­siė­męs du – šį ir dar vie­ną. Vi­sa­da iš­kart po du nu­si­per­kąs. Dėl pa­to­gu­mo. Grį­žęs pir­mą­jį iš­kart ir pri­jun­gęs prie vi­ryk­lės. O da­bar, kai šio du­jos pa­si­bai­gu­sios, pri­rei­kė ir ant­ro­jo. De­ja, šio pri­jung­ti ne­pa­vy­ko – nie­kaip nei­šė­jo pri­verž­ti sraig­to prie re­duk­to­riaus taip, kad ne­bū­tų du­jų nuo­te­kio.

Kad ba­lio­nas pra­lei­džia du­jas, ti­ki­no su­pra­tęs iš­syk – kam­ba­ry pa­skli­do ne­ma­lo­nus kva­pas. Vė­liau ban­dė tik­rin­ti ir se­nu me­to­du – už­de­gęs deg­tu­ką. Tuo­met esą plyks­te­lė­ju­si lieps­ne­lė.

Nie­ko ne­lau­kęs, vy­ras ba­lio­ną įsi­ver­tė į ma­ši­ną ir nu­dun­dė­jo į Var­ka­lius, kur de­ga­li­nė įsi­kū­ru­si. Ti­kė­jo­si, bro­kuo­tą ba­lio­ną jam pa­keis į ki­tą. Ar­ba grą­žins su­mo­kė­tus pi­ni­gus. Ta­čiau de­ga­li­nės dar­buo­to­jos ne­su­ti­ku­sios nė su vie­nu va­rian­tu.

„Pa­tik­ri­no iš akies ir pa­sa­kė, kad vis­kas su tuo ba­lio­nu ge­rai. Ne­bent gal ve­žant su­ga­di­nau“, – py­ko ku­liš­kis. Vy­ras į re­dak­ci­ją at­va­žia­vo, anot jo, ne­ko­ky­biš­ką pre­kę de­ga­li­nė­je pa­li­kęs. Esą tik­rai ne­beims. Bet pi­ni­gus at­gau­ti vis dar ti­ki­si.

Su­si­sie­kus su „Jo­zi­tos“ at­sto­ve, ku­ri ir bend­ra­vo su ba­lio­ną at­ve­žu­siu pir­kė­ju, iš­gir­do­me kiek ki­to­kią šio konf­lik­to ver­si­ją.

„Ba­lio­ną pa­tik­ri­nom tik­rai ne iš akies. Api­purš­kėm mui­luo­tu van­de­niu. Du­jų jis ne­pra­lei­džia. Ir sraig­tas ge­ras“, – pa­sa­ko­jo at­sto­vė.

Pa­sak jos, į de­ga­li­nę at­vy­kęs vy­ras iš­kart ėmė konf­lik­tuo­ti, svai­dy­tis ne pa­čiais ma­lo­niau­siais žo­džiais. Vė­liau nu­me­tęs ba­lio­ną ir iš­dū­męs.

Jei ba­lio­nas ge­ras, ko­dėl vis­gi vy­riš­kiui ne­bū­tų ga­li­ma jo pa­keis­ti ki­tu – juk pa­ten­kin­tos lik­tų abi pu­sės?

„O ko­dėl keis­ti, jei­gu jis yra ge­ras? Pa­ti­kė­kit, du­jų ba­lio­nai nuo­dug­niai tik­ri­na­mi. Ne­par­duo­dam bet ko­kių. Be to, vi­sos ap­sau­gos nuim­tos. Ši­to­kio par­duo­ti ki­tam jau ne­ga­lė­tu­me. Reik­tų iš nau­jo jas už­dė­ti. Vy­ras skun­dė­si, kad nei­na sraig­to tin­ka­mai pri­verž­ti prie re­duk­to­riaus. Bet mes jau ir ne­be­ga­lė­tu­me at­sa­ky­ti už ba­lio­ną, įsi­gy­tą rugp­jū­tį“, – aiš­ki­no „Jo­zi­tos“ at­sto­vė ir ra­gi­no pir­kė­ją grįž­ti pa­siim­ti sa­vo pre­kės – esą de­ga­li­nė at­sa­ko už jos sau­gu­mą.