Sujaukti autobusų grafikai – it nenugrandomas šašas

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Gy­ven­to­jai pik­ti­na­si au­to­busų marš­rutų trūku­mu, bet vald­žia jų „pri­ga­min­ti“ dau­giau ne­ža­da
Trūkt už vad­žių – vėl iš pra­džių. Nors Plungės mies­to ir prie­mies­ti­nių au­to­busų marš­rutų gra­fi­kai pirmą kartą keis­ti prie­š du mėne­sius, nau­ja tvar­ka ne­pa­ten­kintų ke­lei­vių skam­bu­čių „Že­mai­čio“ re­dak­ci­ja su­lau­kia iki šiol. Žmonės sa­ko ne­be­pa­si­ti­kin­tys ir ne­be­ti­kin­tys Sa­vi­val­dybės kler­kais, todėl pa­gal­bos ti­ki­si iš sa­vo laik­raš­čio. Šįsyk kant­rybės taurė iš­se­ko Pla­te­lių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai. Mo­te­ris ti­ki­na: gra­fi­kas da­bar su­jauk­tas taip, kad užuot ne­mo­ka­mai va­žia­vus au­to­bu­su, ten­ka sam­dy­tis brangų tak­si.

„Li­kom be au­to­bu­so. Anks­čiau Plungė–Plateliai va­žia­vo 11.40 val. Tą nu­ėmė. Bu­vo ir vėles­nis – 13.30 val, bet tą ir­gi pa­nai­ki­no. Tai da­bar iš Pauoš­nių iš­va­žiuo­jam 7 va­landą ry­to, o grįžtam na­mo 15-tą. Jūs man pa­sa­ky­kit, kas tiek ga­li iš­lauk­ti? Tai ir ne­lau­kiam, tak­si kvie­čiamės. Skam­bi­nom Jan­kaus­kui (Sa­vi­val­dybės spe­cia­lis­tui Eval­dui Jan­kaus­kui – aut.), bet nie­ko. At­seit, vis­kas yra su­de­rin­ta, tin­ka­mai pa­da­ry­ta. Bet ar jis yra buvęs Pla­te­liuos, kad ši­taip kal­ba? – pik­ti­no­si skam­bi­nu­sio­ji. – Nes da­bar pir­mi Pauoš­niai ir Bab­rungėnų pir­ma sto­telė li­ko be au­to­bu­so.“
Pa­sak mo­ters, kaip su nos­tal­gi­ja ne­minė­si tų ta­ry­bi­nių laikų, kai au­to­bu­sai pir­myn at­gal iš­tisą dieną kur­sa­vo... O Plungės sa­vi­val­dybė­je, jos žod­žiais, į kal­bas leid­žia­si tik me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ta­čiau „ma­tyt, jau vald­žios ne­be­tu­ri ir nie­ko pa­da­ryt ne­ga­li“.
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­to E. Jan­kaus­ko „Že­mai­čio“ žur­na­listų skam­bu­čiai ir klau­si­mai dėl pa­si­kei­tu­sių tvar­ka­raš­čių ne tik kad ne­bes­te­bi­na, bet, ma­tyt, jau iki gy­vo kau­lo įgri­so.
„Pir­miau­sia – daug au­to­busų ne­pri­da­ry­sim. Į Pla­te­lius yra au­to­busų, per dieną – bent ke­le­tas. Ant­ras da­ly­kas – ri­bo­ti iš­tek­liai. Bet aš ne­ga­liu ko­men­tuo­ti už visą ko­mi­siją“, – no­ru bend­rau­ti su žur­na­lis­tais iš pra­džių ne­degė spe­cia­lis­tas.
Bet pa­klaus­tas, ar toks ir bus si­tua­ci­jos ko­men­ta­ras, po tru­putį at­ly­žo ir ta­po kal­bes­nis.
Ėmė pa­sa­ko­ti, kad reisų skai­čius – ri­bo­tas. O Pla­te­lių pusė esan­ti au­to­bu­sais ne­pras­tai ap­rūpin­ta.
„Į Pla­te­lius 24A va­žiuo­ja, su­ka ir per Pauoš­nius. Net tris kar­tus per dieną – 7.24, 14.46, 9.05 va­lan­do­mis. Be to, ten va­žiuo­ja ir ki­tas 24B au­to­bu­sas, į Pauoš­nius du kar­tus už­su­kan­tis – 6.52, 14.18 va­lan­do­mis. Tad dar­bo dieną pro Pauoš­nius au­to­bu­sas pra­va­žiuo­ja pen­kis kar­tus. Ir ga­na nor­ma­liu lai­ku – tiek ry­te, tiek apie pie­tus.“
Esą šis kai­mas to­kio­je vie­to­je, kad ap­lenk­ti jo au­to­bu­sai nė ne­galėtų.
„Ten yra Plungės–Mažeikių res­pub­li­kinės reikšmės ke­lias. Nuo pa­grin­di­nio ke­lio ei­na  ra­jo­ninės reikšmės ke­lias. Ge­ras, išas­fal­tuo­tas. O at­si­ša­ko­ji­mas nuo Pauoš­nių. Štai todėl Pauoš­niai yra at­skai­tos taš­kas – ar į vieną pusę va­žiuo­si, ar į kitą. Dar pa­pil­do­mai pa­tvir­tin­tas spe­cia­lus marš­ru­tas 24 C, ku­ris yra toks pat kaip 24A, tik su ne­žy­mia ko­rek­ci­ja, kad nuo Gin­ta­liškės va­žiuo­ja į Ša­tei­kių Rūdai­čius du kar­tus per sa­vaitę“, – dėstė spe­cia­lis­tas.
O dėl Bab­rungėnų si­tua­ci­ja esan­ti ki­ta – esą ten už­su­ka tik vie­nas au­to­bu­sas, va­žiuo­jan­tis žvyr­ke­liu pro Žvirb­lai­čius du kar­tus per dieną – rytą ir po pietų.
„Tai spe­ci­fi­nis rei­sas, nes toj at­kar­poj gy­ve­na vi­so la­bo 15–20 žmo­nių, o kiek jų va­žiuo­ja au­to­bu­su?“ – re­tai gy­ve­na­mos te­ri­to­ri­jos si­tua­ciją ak­cen­ta­vo 
E. Jan­kaus­kas.
Į tokį pa­sa­kymą rep­li­ka­vus, jog ga­li būti, kad au­to­bu­su nau­do­ja­si ir vi­si gy­ven­to­jai, mat ato­kiau daž­nai gy­ve­na vy­res­nio am­žiaus žmonės, ma­šinų ne­tu­rin­tys, E. Jan­kaus­kas vil­čių vis tiek ne­teikė. Pa­sak jo, šis klau­si­mas jau ap­svars­ty­tas ir ki­taip jau ne­bus, ki­tu at­ve­ju „būtų eko­no­miš­kai ne­ra­cio­na­lios iš­lai­dos“.