Už genėjimą pagrūmos, o už šiukšlinimą baus. Tik ką?

Rūtos LAURINAITIENĖS nuotrauka
Plungė­je ne­trūksta med­žių, se­nu pa­pra­ti­mu nu­genėtų „sa­vo nuo­žiū­ra“. To­kios stuob­riais vir­tu­sios lie­pos au­ga ir prie V. Ma­čer­nio gatvės 51-ojo na­mo. Jos ši­taip „pa­gra­žin­tos“ jau prie­š kelerius metus, o ne­se­niai genė­tos pa­kar­to­ti­nai. Toks sa­vi­va­lia­vi­mas pik­ti­na vie­na­me iš ap­lin­ki­nių namų gy­ve­nantį pen­si­ninką Jurgį. Vy­ras įta­ria, kad lie­pos „nu­skriaus­tos“ ne­tu­rint lei­di­mo genė­ti. Be to, esą nu­pjau­tos jų ša­kos su­krau­tos prie ne­to­lie­se esan­čių kon­tei­ne­rių, tad jau ir taip įvai­riais bui­ties ra­kan­dais ir se­nais bal­dais daž­nai nu­krau­na­mo­je vie­to­je pa­ma­žu au­ga dar vie­nas šiukš­ly­nas.

 

Ap­genė­jo, bet nu­baus­ti nei­šeis

Jur­gio tei­gi­mu, ran­kos genė­ti lie­pas pa­ni­žo V. Ma­čer­nio g. 51-ojo na­mo bend­ri­jos pir­mi­nin­kui. Bent jau taip girdėjęs kal­bant. Į „Že­mai­čio“ re­dak­ciją jis kreipė­si tikė­da­ma­sis, kad bend­ri­ja bus su­draus­min­ta ir dėl sa­va­va­liš­ko genė­ji­mo, ir dėl šiukš­li­ni­mo. Juk ne­ga­li da­ry­ti, ką už­si­ma­nius...
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės eko­logė Ro­ber­ta Ja­ku­mienė, ku­ri kar­tu yra Žel­dynų ir žel­di­nių ap­sau­gos ir prie­žiū­ros ko­mi­si­jos pir­mi­ninkė, „Že­mai­čiui“ sakė apie plikai nu­genė­tas lie­pas ži­nan­ti. Esą Plungės mies­to se­niū­ni­ja bu­vo at­siun­tu­si nuo­trau­kas, pra­šy­da­ma įver­tin­ti, ar minė­ti med­žiai ap­genė­ti tin­ka­mai. Ta­čiau iš­ra­šy­ti bend­ri­jai bau­dos už ne­tai­syk­lingą genė­jimą ne­bu­vo ga­li­ma.
„Da­bar bu­vo tik smul­kio­sios at­žėlu­sios ša­kos nu­va­ry­tos. Pag­rin­dinės ša­kos jau prie­š daug metų nu­pjau­tos. Tai pa­kar­to­ti­nis ne­tai­syk­lin­gas genė­ji­mas. Už jį baus­ti ne­ga­lim, nes tos lie­pos jau anks­čiau su­ža­lo­tos. Tuo­met gal ne­bu­vo ati­tin­kamų teisės aktų ar nie­kas kont­rolės ne­vykdė, žmonėms at­rodė, kad taip ga­li­ma genė­ti. Gal net ne­bu­vo tos sau­go­tinų med­žių tvar­kos. Ir da­bar daž­nai pa­si­tai­ko at­vejų, kad gy­ven­to­jai – tiek pri­va­čių valdų, tiek dau­gia­bu­čių namų – atau­gu­sius ūglius pa­kar­to­ti­nai pa­trum­pi­na. Bet pri­tai­kyt at­sa­ko­mybės už tai ne­ga­lim. To­kie jau su­ža­lo­ti med­žiai ne­trak­tuo­ja­mi kaip sau­go­ti­ni“, – aiš­ki­no R. Ja­ku­mienė.
Esą vi­so­je Plungė­je ne­tai­syk­lin­gai nu­genėtų med­žių yra pil­na, o ad­mi­nist­ra­cinės at­sa­ko­mybės pri­tai­ky­ti dažnai nėra kam, nes neaiš­ku, kas ir ka­da ši­taip iš pe­ties pa­si­dar­ba­vo.
 

Įspėjo su­si­tvar­ky­ti

Ta­čiau dėl ša­lia kon­tei­ne­rių su­krautų šakų su­draus­min­ti šiukš­lin­to­jus, pa­si­ro­do, ga­li­ma. 
Anot R. Ja­ku­mienės, Plungės se­niū­ni­ja minė­tai bend­ri­jai iš­siuntė raštą, pra­šy­da­ma pa­trauk­ti ša­kas nuo kon­tei­ne­rių, mat čia jų krau­ti ne­ga­li­ma – pri­va­lu nu­vež­ti į spe­cia­lią at­liekų su­rin­ki­mo aikš­telę. Plun­giš­kiams ar­čiau­siai – Jėru­bai­čiuo­se. Ten ša­kos iš gy­ven­tojų prii­ma­mos ne­mo­ka­mai.
Kad bend­ri­ja dėl jos skly­pe ne­teisė­tai ir ne­tin­ka­mi ap­genėtų med­žių bei prie kon­tei­ne­rio pa­liktų šakų raš­tu bu­vo įspėta, pa­tvir­ti­no ir Plungės mies­to se­niū­ni­jos spe­cia­listė So­na­ta Se­ra­pi­nienė, Žel­dynų ir žel­di­nių ap­sau­gos ir prie­žiū­ros ko­mi­si­jos sek­re­torė.
Anot jos, raš­tas su ra­gi­ni­mu su­si­tvar­ky­ti dau­gia­bu­čio bend­ri­jos „Ai­das“ pir­mi­nin­kui Ge­de­mi­nui Pet­ke­vi­čiui siųs­tas ko­vo pa­bai­go­je. Pabrėž­ta, kad ne­su­si-
t­var­kius iki ba­land­žio 3 die­nos bus pri­tai­ky­ta ad­mi­nist­ra­cinė at­sa­ko­mybė už ap­lin­kos ter­šimą. Su­sit­var­kius, pra­šy­ta pra­neš­ti.
Ta­čiau ži­nių, kad bend­ri­ja ša­kas iš­vežė, se­niū­ni­ja iki šiol ne­ga­vo. Prie kon­tei­ne­rinės aikš­telės žur­na­lis­tai lankė­si praėjusią savaitę ir sa­vo aki­mis matė kaž­kie­no su­krau­tas ša­kas. Tie­sa, jų – pa­ly­gin­ti ne­di­dukė krūvelė. Kaž­kas at­si­kratė ir galbūt dar nuo Kalėdų lai­ky­ta eg­lu­te, nors nu­puoštų eg­lu­čių su­rin­ki­mo ak­ci­jos dau­ge­lis jau ir da­tos ne­bep­ri­si­me­na­me...
 

„Iš­kart iš­ve­žiau“

Kodėl ne­si­lai­ko tvar­kos ir nu­ro­dymų, pa­klausė­me pa­ties „Ai­do“ bend­ri­jos pir­mi­nin­ko G. Pet­ke­vi­čiaus. Šis ne­neigė lie­pas pa­genėjęs – trukd­žiu­sios jam au­to­busė­liu va­žinė­ti, brai­žiu­sios stogą, mat au­ga prie pat aikš­telės. Be to, esą va­sa­ro­mis ma­ši­nos dėl jų ap­lim­pan­čios sa­kais. Bet pastarąja versija patikėti sunku, mat liepos auga prie pat keliuko, kur vietos – tik pravažiuoti. Vargu, ar medžių sakai galėjo kam kelti problemų. „Ne­daug nu­genė­jau, ma­ty­sit, ataugs, bus vėl kaip palmės“, – nie­ko blo­go sa­vo veiks­muo­se ne­įžvelgė G. Pet­ke­vi­čius.
Tad lie­pas sa­vo nuo­žiū­ra ap­genėjęs pri­si­pa­ži­no, ta­čiau jų ūglius die­va­go­jo­si iš­vežęs.
„Kai tik ga­vau raštą, iš­kart ir iš­ve­žiau. Gal prie­š du šeš­ta­die­nius. Visą dieną už­siė­miau, su­smul­ki­nau ir iš­ve­žiau į Jėru­bai­čius.  Dvi ma­ši­nos bu­vo. O ten tos ša­kos, kur da­bar yra, su­krau­tos bend­ra­bu­čio. Aš vež­da­mas ir taip dar jų pa­ėmiau“, – ti­ki­no G. Pet­ke­vi­čius.
Iš­vežė tai iš­vežė, bet se­niū­ni­jai, kaip ra­šy­ta raš­te, ne­pra­si­nešė, tad da­bar ir ky­la vi­so­kių įta­rimų. Kodėl su­si­tvarkęs nein­for­ma­vo se­niū­ni­jos? Ne­matė rei­ka­lo. Esą sa­vo darbą pa­darė, ir ra­mus.
Jei­gu tai – ne „Ai­do“ bend­ri­jos dar­bas, įta­ri­mai šiukš­li­nant kren­ta ant ša­lia esan­čio liūd­nai pa­garsė­ju­sio V. Ma­čer­nio gatvės 49-ojo bend­ra­bu­čio gy­ven­tojų, mat čia iš­ties ne­se­niai med­žiai bu­vo genė­ti. O kur dėtos ša­kos?
Ne­le­ga­liai med­žius ge­nin­tys ir šakų tin­ka­mai ne­sut­var­kan­tys gy­ven­to­jai ne­turėtų jaus­tis ra­miai, mat už tokį šiukš­li­nimą ga­li „už­si­dirb­ti“ baudą. Juo la­biau kad vis daž­niau at­si­ran­da pi­lie­tiškų kai­mynų, no­rin­čių gy­ven­ti tvar­kin­gai ir neuž­si­mer­kian­čių prie­š ne­tvarką. O kas la­biau žmo­nes ver­čia tvar­ky­tis nei ži­no­ji­mas, kad yra ste­bi­mi it po di­di­na­muo­ju stik­lu?!