Vienas kaltina aplaidumu, kitam – tvarka kaip bažnyčioj

Rū­tos LAU­RI­NAI­TIE­NĖS nuo­tr.
„Ra­to“ bend­ri­ją ir vėl gar­si­na ne­si­bai­gian­tys konf­lik­tai
Ga­ra­žų bend­ri­ja „Ra­tas“ gar­si ne tik Plun­gė­je. Mat prieš ke­le­rius me­tus apie ne­su­ta­ri­mus, ki­lu­sius tarp plun­giš­kių ga­ra­žų bend­ri­jų „Ra­tas“ ir „Pa­sa­ga“, ra­šė ne tik Plun­gės, bet ir res­pub­li­ki­nė spau­da. Į san­ty­kių aiš­ki­ni­mą­si tuo­met įsi­trau­kė net vie­ti­nis Sei­mo na­rys. O ne­su­ta­ri­mų ki­lo dėl to, jog „Ra­to“ bend­ri­ja bu­vo už­blo­ka­vu­si pro abi bend­ri­jas ei­nan­tį ke­liu­ką, tuo tar­pu „Pa­sa­ga“ su tuo ne­su­ti­ko, už­tva­rą vis pa­ša­lin­da­ma.Tris mė­ne­sius tru­kęs ne­vai­kiš­kas žai­di­mas ga­liau­siai bu­vo nu­trauk­tas Sa­vi­val­dy­bės, išaiš­ki­nu­sios, jog už­tva­ras vals­ty­bi­nė­je že­mė­je iš tie­sų at­si­ra­do ne­tei­sė­tai.
Tuo­met ne­su­ta­ri­mų ki­lo tarp dvie­jų bend­ri­jų, o da­bar žie­žir­bos laks­to vie­nos jų vi­du­je: „Ra­to“ na­rys Zig­mas Vag­no­rius kal­ti­na bend­ri­jos pir­mi­nin­ką Al­ber­tą Vir­ši­lą sa­vi­va­lia­vi­mu bei ne­si­tvar­ky­mu, tik pa­sta­ra­sis to­kius kal­ti­ni­mus va­di­na pa­sa­ko­mis ir at­ker­ta, kad bend­ri­jo­je tvar­ka – kaip baž­ny­čioj.
Rū­tos LAU­RI­NAI­TIE­NĖS nuotr.
Z. Vag­no­rius sa­kė, kad bend­ri­jos pir­mi­nin­kui prie­kaiš­tų tu­ri ne tik jis, bet ir dar bent dvi­de­šimt „Ra­to“ na­rių

Lie­pė su­mo­kė­ti... jau su­mo­kė­tus mo­kes­čius

Nusp­ren­dęs, kad ir šį­syk „Ra­tas“ san­ty­kių ne­su­ge­bės iš­siaiš­kin­ti be spau­dos įsi­ki­ši­mo, į „Že­mai­čio“ re­dak­ci­ją, ne­ši­nas pluoš­tu la­pų, atė­jo Z. Vag­no­rius. Ir lyg žir­nius į sie­ną ėmė ber­ti kal­ti­ni­mus, skir­tus mi­nė­ta­jam bend­ri­jos pir­mi­nin­kui.

Vy­ras pyks­ta dėl to, kad šis lie­piąs su­si­mo­kė­ti kas­me­ti­nį ga­ra­žų sa­vi­nin­kų 18 Eur mo­kes­tį už 2017 ir 2018 me­tus, nors esą se­niau­siai yra su­mo­kė­jęs. Prie­kaiš­tau­ja ir dėl to, kad prieš aš­tuo­ne­rius me­tus, kai ta­po pir­mi­nin­ku nu­ver­tęs prieš tai bu­vu­sią, A. Vir­ši­las esą sa­va­va­liš­kai pa­si­kė­lė al­gą. O il­gam „nu­tū­pęs“ į pir­mi­nin­ko kė­dę, tar­si ap­snū­do – vi­siš­kai ap­lei­do bend­ri­jos rei­ka­lus. Esą ne­snau­džiąs tik rink­da­mas mo­kes­čius, ku­rių da­lis, Z. Vag­no­riaus tei­gi­mu, ty­liai nu­sė­da pir­mi­nin­ko ki­še­nė­je.

No­rė­da­mas pa­grįs­ti, kad bend­ri­jai nė­ra sko­lin­gas už praė­ju­sius dve­jus me­tus, vy­riš­kis at­si­ne­šė pa­ro­dy­ti mo­kė­ji­mų kvi­te­lius. Įro­dy­mas iš­ties tvir­tas. Dėl to Z. Vag­no­rius sa­ko ir ne­sup­ran­tąs, ko­dėl jo pa­var­dė gė­din­gai įra­šy­ta į vie­šai iš­ka­bin­tą sko­li­nin­kų są­ra­šą.

„Jis bet kur vie­šo­je vie­to­je ma­ne su­ti­kęs šau­kia „su­si­mo­kėk!“, gąs­di­na, kad iš­jungs elekt­rą. Bet aš juk su­si­mo­kė­jęs, o už šiuos me­tus – dar ne­sko­lin­gas. Ateis me­tų ga­las, ir su­mo­kė­siu. Yra dar lai­ko. Be to, sun­ku jį ras­ti. Rink­lia­vos da­tos nie­ka­da ne­pas­kel­bia, tai ir ieš­kok, ar nė­ra kur į so­dą iš­va­žia­vęs, ser­gėk“, – kal­bė­jo ak­ty­vus bend­ri­jos na­rys.

Pa­si­gen­da su­si­rin­ki­mų ir ata­skai­tų

Z. Vag­no­rius ti­ki­no, esą pir­mi­nin­ko sa­vi­va­lė pa­si­reiš­kia tuo, jog vi­sus spren­di­mus jis prii­ma vie­nas. „Jam nei ko­mi­te­to, nei re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos rei­kia. Va­do­vau­jant anks­tes­nei pir­mi­nin­kei aš pa­ts ko­mi­te­to na­riu bu­vau. O ši­tas tvar­ko­si vie­nas: ką no­riu, tą da­rau, ir jū­sų ne­klau­sau... – net ri­muo­da­mas py­ko plun­giš­kis. – Jis tu­rė­tų mums at­si­skai­ty­ti, kiek pi­ni­gų su­ren­ka ir kur juos pa­nau­do­ja. Bet to ne­da­ro. Aps­kai­ti­nin­kę kvie­čia­si iš Gargž­dų. Kiek jai mo­ka, taip pat ne­ži­nom. Vis­kas slap­ta.“

Pa­sak pa­si­pik­ti­nu­sio bend­ri­jos na­rio, pa­sku­ti­nį sy­kį su­si­rin­ki­mas bu­vo šauk­tas gal prieš tre­jus me­tus. Esą vi­si, kad ir re­tai vyks­tan­tys, su­si­rin­ki­mai bū­ti­nai šau­kia­mi sek­ma­die­nio vi­du­die­nį, kai žmo­nės kas į baž­ny­čią, kas dar kur išė­ję.

Jei­gu da­bar su­si­rin­ki­mas vyk­tų, Z. Vag­no­rius no­rė­tų pir­mi­nin­kui išaiš­kin­ti, už ką A. Vir­ši­las tu­rįs at­si­skai­ty­ti bend­ri­jos na­riams. At­si­neš­to­je me­ti­nės ata­skai­tos for­mo­je įra­šy­ti punk­tai, ro­dan­tys, kad pir­mi­nin­kas tu­rė­tų pra­neš­ti, kiek iš­leis­ta už dar­bą su­mo­kė­jus pir­mi­nin­kui, bu­hal­te­riui, elekt­ri­kui, kiek per me­tus kai­na­vo ke­lio re­mon­tas, snie­go va­ly­mas, at­lie­kų tvar­ky­mas, že­mės mo­kes­tis, kan­ce­lia­ri­nės bei ki­tos bend­ri­jos iš­lai­dos.

Įsi­dė­jo į ki­še­nę?

Pra­dė­jęs nuo ma­žes­nių kal­ti­ni­mų, Z. Vag­no­rius pe­rė­jo prie iš­ties rim­tų. Esą ne vi­sas pa­ja­mas A. Vir­ši­las įtrau­kiąs į joms skai­čiuo­ti skir­tą kny­gą. O kur jos dings­tan­čios? Ži­no­ma, pir­mi­nin­kui ati­ten­kan­čios. An­tai esą du bend­ri­jos na­riai kar­tą tu­rė­ję su­mo­kė­ti už va­sa­rą neiš­jun­gus elekt­ros skai­tik­lio jų iš­nau­do­tą elekt­rą. Ta­čiau, kol šie at­si­skai­tę, už bend­rai iš­nau­do­tą elekt­rą jau bu­vo ap­mo­kė­ta... Tad kur iš­ga­ra­vo tie vė­liau su­mo­kė­ti 370 eu­rų? Esą nie­kur jie neį­ra­šy­ti...

Z. Vag­no­rius ti­ki­no, kad bend­ri­jos pir­mi­nin­kas pa­si­pel­nęs ir iš jo bu­vu­sio bend­ra­dar­bio į bend­ri­ją at­vež­to žvy­ro. „Tai bu­vo 2017 m. lie­pą. Sa­vo aki­mis ma­čiau, kaip bu­vo at­vež­tos dvi ma­ši­nos, bet tik pu­siau pri­krau­tos. O su­mo­kė­ta kaip už pil­nas – 150 eu­rų. Tuo me­tu vie­na ma­ši­na kai­na­vo 80“, – skai­čiais kal­bė­jo plun­giš­kis.

Pak­laus­tas, ar dėl šių įta­ri­mų ne­ban­dė kal­bė­ti su pa­čiu pir­mi­nin­ku, Z. Vag­no­rius tik nu­mo­jo ran­ka: „Kai pa­sa­kom, kad va­gis, į akis tik šo­ka... ap­si­šau­kė­lis.“

Pa­sak pa­šne­ko­vo, „Ra­tas“ A. Vir­ši­lui ma­žai rū­pi. Esą tą pui­kiai pa­ro­do ir tai, kad grei­de­rį bend­ri­jos ke­liu­kas pa­sku­ti­nį sy­kį ma­tė tik 2017 m. spa­lį, tai­gi – ly­giai prieš dve­jus me­tus.

„Juo­kas ima“

Taip bend­ri­jos pir­mi­nin­kas sa­kė „Že­mai­čiui“, iš­gir­dęs, ką pas mus at­vy­kęs Z. Vag­no­rius apie jį pa­pa­sa­ko­jo. Esą tai ne Z. Vag­no­rius jam, o jis pa­ts šiam nu­si­skun­di­mų tu­ri.

„Tai aš su juo vargs­tu. Sko­las iš­mu­ši­nė­ti ten­ka... Taip, už praė­ju­sius dve­jus me­tus jis su­mo­kė­jo. Bet tik to­dėl, kad iš­si­rei­ka­la­vau. Iki šios die­nos me­ti­nio mo­kes­čio už 2019 me­tus nė­ra su­mo­kė­ję tik 40 na­rių iš 211. Tarp sko­li­nin­kų daug to­kių, ku­rie už­sie­ny­je – grįš prieš šven­tes ir su­mo­kės. O jis ne­mo­ka, – aiš­ki­no A. Vir­ši­las. – Ma­ne ras­ti nė­ra sun­ku. Ry­tais ga­ra­že bū­nu. Ki­ti pa­si­skam­bi­na, te­le­fo­no nu­me­rį ži­no. Man pa­čiam bend­ri­jos mo­kes­čius su­mo­kė­ti rei­kia iki lie­pos 1 die­nos. Tad nuo ta­da ga­liu bend­ri­jos na­riams skai­čiuo­ti dels­pi­ni­gius. Bet ne­skai­čiuo­ju. O iš to ne­su­mo­kė­ju­sių­jų są­ra­šo Z. Vag­no­rius jau yra iš­brauk­tas. Gal ne­ma­tė...“

Ko­ne juok­tis bal­su A. Vir­ši­las pra­dė­jo iš­gir­dęs, kad sa­ve pir­mi­nin­ku „iš­si­rin­ko“. Esą to­kios kal­bos – vi­siš­ki nie­kai. Juk yra po­sė­džio pro­to­ko­las, ja­me juo­du ant bal­to vis­kas su­ra­šy­ta. O ir pir­mi­nin­ko pa­žy­mė­ji­mą iki šiol tu­ri. Bend­ri­jos va­do­vas nei­gė kal­bas ir apie tai, kad at­si­sė­dęs į pir­mi­nin­ko kė­dę pa­si­di­di­no al­gą.

„Dir­bu vie­nas. Bend­ri­ja ne­tu­ri nei bu­hal­te­rio, nei elekt­ri­ko. Vis­ką pa­ts at­lie­ku. Prieš man atei­nant, me­ti­nis mo­kes­tis bend­ri­jai bu­vo 60 li­tų, da­bar yra 18 eu­rų. Tai kur jau ten pa­si­kė­liau. Kai­nuo­ja elekt­ra, at­lie­kų iš­ve­ži­mas, grei­de­ria­vi­mas...“

Pir­mi­nin­ko kė­dės ne­si­lai­ko

Ne ką ma­žiau juo­kin­gos jam at­ro­dė kal­bos, kad kai ku­rie su­rink­ti pi­ni­gai ne bend­ri­jai, bet jam pa­čiam ten­ka. Esą bend­ri­jo­je tvar­ka – lyg baž­ny­čioj. Yra vi­si ka­sos or­de­riai, vi­si če­kiai, ka­da ir ko­kie dar­bai at­lik­ti ir kiek už juos su­mo­kė­ta. Be to, prieš dve­jus me­tus bend­ri­jo­je ir Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja lan­kė­si – tik­ri­no. Ir re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos (ku­ri, pa­si­ro­do, vis dėl to yra) na­rė Šir­vins­kie­nė tik­ri­na.

„Nie­ko ne­bi­jau. Vis­kas tvar­ko­ma ge­rai. O jei Vag­no­rius no­ri ma­ne nu­vers­ti, te­gu su­si­rin­ki­mą su­šau­kia. Te­gu me­ta lauk. Jau de­šimt me­tų iš­bu­vau. Ir man ga­na. Tik kad čia vie­nam Vag­no­riui vis kas nors ne­tin­ka. Tik iš jo ir Raz­mos prie­kaiš­tus gir­džius. Mat šiam jau bu­vau už mo­kes­čių ne­mo­kė­ji­mą elekt­rą at­jun­gęs. O ki­ti na­riai pa­tys pra­šo, kad bu­čiau. Ir bū­nu. Nors man jau 72-eji me­tai ir iš­gy­ven­ti vi­siš­kai pen­si­jos už­ten­ka“, – sa­vo tie­są dės­tė pir­mi­nin­kas.

Ir nors jis tei­gė, kad pa­sku­ti­nis bend­ri­jos su­si­rin­ki­mas, kaip ir kas­met, bu­vo šauk­tas pa­va­sa­rį (tie­sa, da­ly­va­vo tik 5 na­riai, bet Z. Vag­no­rius esą atė­jęs), prie „Ra­to“ at­si­tik­ti­nai su­tik­tas dar vie­nas bend­ri­jos na­rys, iš­gir­dęs, ko čia dai­ro­mės, at­vi­ra­vo, kad su­si­rin­ki­mai bend­ri­jo­je – re­tas da­ly­kas. Ta­čiau ki­tų prie­kaiš­tų pir­mi­nin­kui ne­tu­rė­jo. Ne­pei­kė ir Z. Vag­no­riaus. Apsk­ri­tai sa­kė ne­si­ki­šan­tis į to­kias rie­te­nas. Tik kaž­ko­dėl įtar­ti­nai grei­tai už­bai­gė kal­bas ir pa­si­ša­li­no, pa­klaus­tas, ar tik­rai nė­ra iš tų dvi­de­šim­ties pir­mi­nin­ku ne­pa­ten­kin­tų bend­ri­jos na­rių, pa­si­ra­šiu­sių Z. Vag­no­riaus į re­dak­ci­ją at­neš­tą la­pą.

A. Vir­ši­las, ma­ny­da­mas, kad jo va­do­va­vi­mu ne­pa­ten­kin­tų yra tik du, ge­ro­kai pra­šau­na pro ša­lį. Kaip ro­do mi­nė­tie­ji pa­ra­šai, to­kių – net de­šimt kar­tų dau­giau.

Ža­da kreip­tis į teis­mą

Du konf­lik­tuo­jan­tys žmo­nės – dvi tie­sos. Tik ku­ri iš jų ta tik­ro­ji? To­kį re­bu­są ga­lė­tų iš­narp­lio­ti ne­bent teis­mas, ku­riam, at­ro­do, ir teks to im­tis. Mat A. Vir­ši­las ti­ki­no, kad į jį dėl Z. Vag­no­riaus šmeiž­to kreip­sis vos su­lau­kęs mū­sų straips­nio. Prie jo pri­dė­siąs ir ki­tus, anks­čiau spaus­din­tus ki­tuo­se laik­raš­čiuo­se.

Pir­mi­nin­kas įta­ria, kad to­kie pik­ti bend­ri­jos na­rio pa­si­sa­ky­mai – pa­pras­čiau­sias kerš­tas, ly­din­tis nuo ta­da, kai Z. Vag­no­rius no­rė­jęs dėl di­de­lio jo dul­kė­tu­mo už­tver­ti dvie­jų bend­ri­jų ke­liu­ką. Esą pa­ts A. Vir­ši­las ne­bu­vo di­de­lis šios min­ties ša­li­nin­kas, ta­čiau vis tiek at­si­klaus­ti se­niū­ni­jo­je bu­vęs. Ten ir iš­gir­dęs, kad ke­liu­ko už­da­ry­ti ne­ga­li­ma, nes jis šiai ne­prik­lau­san­tis.

Da­bar be­lie­ka lauk­ti, kol į vie­šu­mą iš­ki­lęs konf­lik­tas bus iš­spręs­tas. Įsi­ki­šus teis­mui ar pro­tin­gu dvie­jų vy­ru po­kal­biu.

Komentarai

Pelėda    Ket, 2019-11-14 / 21:00
Kam Z.Vagnoriui tas garažas, juk jo mašina visą laiką stovi V.Mačernio g.5 namo kieme, nes pats Vagnorius ten gyvena. Na, o kad Z.Vagnorius konfliktuojantis žmogus, tai jo gyvenamo namo kaimynai žino. Be to žmogus turi problemų su alkoholiu. Skaitome šį straipsnį ir galvojame, ar "Žemaitis" nebeturi apie ką rašyti, jei tokius straipsnius rašo. Tegu jie konfliktuoja, šiais laikais tokių žmonių labai daug.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.