Skirs finansavimą senamiesčio pastatų fasadams tvarkyti

Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos nuo­trau­ka
G. Ra­mo­no tei­gi­mu, Plungės se­na­mies­čio me­dinę ar­chi­tektūrą būti­na pri­žiūrė­ti ir iš­sau­go­ti kaip mies­to is­to­ri­jos dalį
Kiek­vie­no mies­to trau­kos vie­ta yra se­na­mies­tis – čia lan­ko­si daug tu­ristų, vei­kia pre­ky­bos ir pa­slaugų įmonės. Nors Plungės mies­tas spar­čiai au­ga ir gražė­ja, se­na­mies­ty­je iš­likę ga­na daug ne­tvar­kingų pa­statų – jiems re­mon­tuo­ti sa­vi­nin­kai ne­tu­ri lėšų ar­ba ne­ski­ria pa­sta­to išo­rei pa­kan­ka­mo dėme­sio.

Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­vel­do­sau­gi­nin­ko Gin­ta­ro Ra­mo­no tei­gi­mu, Plungės se­na­mies­ty­je yra sa­vo me­di­ne ar­chi­tektū­ra ir tar­pu­ka­rio mo­der­niz­mu iš­sis­ki­rian­čių pa­statų: „Juos būti­na pri­žiūrė­ti ir iš­sau­go­ti kaip mies­to, kurį valdė gra­fai Zu­bo­vai, ku­ria­me gy­ve­no ku­ni­gaikš­čiai Ogins­kiai, is­to­ri­jos dalį“, – tei­gia jis.
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė, siek­da­ma pa­ska­tin­ti gy­ven­to­jus re­mon­tuo­ti se­na­mies­ty­je esan­čius pa­sta­tus, pra­de­da teik­ti fi­nan­sinę pa­ramą pa­statų fa­sa­dams tvar­ky­ti. Tai – vi­siš­kai nau­ja pro­gra­ma mūsų mies­te, ku­rią vyk­dant ti­ki­ma­si, kad se­na­mies­ty­je ne­be­liks sa­vo išo­re ne­tvar­kingų pa­statų.
Į fi­nan­sinę Sa­vi­val­dybės pa­ramą ga­li pre­ten­duo­ti fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys, ku­rių pa­sta­tai baig­ti sta­ty­ti iki 1970 metų (pa­sta­to baig­tu­mas – 100 pro­c.). Pa­žymė­ti­na tai, kad pa­sta­tas pri­va­lo pa­tek­ti į Plungės mies­to is­to­ri­nio cent­ro ri­bas.
As­me­nys, no­rin­tys gau­ti fi­nan­sa­vimą pa­statų fa­sa­dams tvar­ky­ti, tu­ri už­pil­dy­ti pa­raišką ir pa­teik­ti ją Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jai. Pa­raiš­kos prii­ma­mos nuo šių metų ge­gužės 16 iki bir­že­lio 30 die­nos.
Fi­nan­sa­vi­mas ga­li būti ski­ria­mas ne tik fa­sa­do tvar­ky­bos dar­bams at­lik­ti, bet ir sta­ty­binėms med­žia­goms įsi­gy­ti, ap­mokė­ti už dar­bus, kultū­ros pa­vel­do ob­jektų pro­jek­tinės do­ku­men­ta­ci­jos ren­gimą.
Sa­vi­val­dybės biud­že­te šiais me­tais Plungės mies­to is­to­ri­nio cent­ro pa­statų fa­sa­dams tvar­ky­ti nu­ma­ty­ta 20 000 eurų.
Atk­reip­ti­nas dėme­sys, kad Plungės mies­to is­to­ri­nis cent­ras api­ma Bab­run­go g., Vy­tau­to g., Van­dos Rut­ke­vič g., Se­na­mies­čio a., Si­na­gogų g., J. Bi­liū­no g., Bi­rutės skg., Laisvės al. (išs­ky­rus Nr. 17, 19), Paprūd­žio g., Paprūd­žio skg., Mozūrų g. (3, 3A, 5, 5A), Kal­niš­kių g. (4, 2), Pa­lankės g. (1, 3, 5, 7, 9), A. Vaiš­vi­los g. (4, 6), Su­kilė­lių g. (14), Mi­ni­jos g. (2, 4), Tel­šių g. (2 ir ne­ly­gi­niai nu­me­riai im­ti­nai iki 21), Tel­šių skg. (3, 5, 7, 9), Bi­rutės g. (ly­gi­niai nu­me­riai im­ti­nai iki 18 ir ne­ly­gi­niai nu­me­riai im­ti­nai iki 21), Da­riaus ir Girė­no g. (ly­gi­niai nu­me­riai im­ti­nai iki 4, ne­ly­gi­niai nu­me­riai im­ti­nai iki 23), J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. (ly­gi­niai nu­me­riai im­ti­nai iki 38 ir ne­ly­gi­niai nu­me­riai im­ti­nai iki 51), Rie­ta­vo g. (ne­ly­gi­niai nu­me­riai im­ti­nai iki 15 ir ly­gi­niai nu­me­riai im­ti­nai iki 28), S. Nėries g. (ly­gi­niai nu­me­riai im­ti­nai iki 22).
Dėl iš­sa­mesnės in­for­ma­ci­jos kreip­tis į Ar­chi­tektū­ros ir te­ri­to­rijų pla­na­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­listą Gin­tarą Ra­moną, tel. +370 448 73 139, el. p. gin­ta­ras.ramonas@plunge.lt