Specialiuoju priedangos ženklu pažymėta 12 rajono statinių

Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos nuo­trau­ka
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė­je prie­dan­gos ženk­lais pa­žymė­ti ko­lek­ty­vinės ap­sau­gos sta­ti­niai ir pa­tal­pos, ku­rias ekst­re­ma­liųjų si­tua­cijų ar ka­ro me­tu ga­li­ma pri­tai­ky­ti gy­ven­to­jams ap­sau­go­ti nuo at­si­ra­du­sių gy­vy­bei ar svei­ka­tai pa­vo­jingų veiks­nių.

 

Plungės ra­jo­ne yra 25 ko­lek­ty­vinės ap­sau­gos sta­ti­niai, da­lis jų – 12 – tin­ka­mi ir prie­dan­gai (Plungės kultū­ros cent­ras, Plungės tech­no­lo­gijų ir vers­lo mo­kyk­la, „Saulės“ gim­na­zi­ja, Plungės pa­slaugų ir švie­ti­mo pa­gal­bos cent­ras, Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­ja, My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­la, Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja, Alsėd­žių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja, Ku­lių gim­na­zi­ja, Ku­lių kultū­ros cent­ras, Lie­pijų mo­kyk­los Pla­te­lių sky­rius, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­ja).

Prie­dan­ga skir­ta trum­pa­lai­kei ap­sau­gai, jo­je ga­li­ma pa­si­slėpti nuo tie­sio­ginės ar ne­tie­sio­ginės ap­šau­dy­mo grėsmės ka­rinės ag­re­si­jos me­tu.