Streikavo ir mūsiškiai pedagogai

Pet­ro JUR­KAUS nuo­trau­ka
Kol vy­ko strei­kas, Se­na­mies­čio mo­kyk­los pe­da­go­gai rin­ko­si mo­ky­to­jų kam­ba­ry­je
Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį su­reng­tas Lie­tu­vos švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nės są­jun­gos (LŠMPS) ini­ci­juo­tas mo­ky­to­jų strei­kas dėl neį­gy­ven­din­tų Vy­riau­sy­bės pa­ža­dų di­din­ti mo­ky­to­jams at­ly­gi­ni­mus. Prie dvi va­lan­das tru­ku­sio įspė­ja­mo­jo strei­ko pri­si­dė­jo ir Plun­gės bei Rie­ta­vo kraš­to pe­da­go­gai.

Ket­vir­ta­die­nį, kaip ir įpras­tai, da­lis mo­ki­nių prieš aš­tuo­nias ry­to sku­bė­jo į pa­mo­kas Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je, ta­čiau čia ra­do neįp­ras­tą vaiz­dą – kla­sės bu­vo už­ra­kin­tos, o ko­ri­do­riuo­se ga­lė­jai su­tik­ti tik bu­din­čius mo­ky­to­jus. Li­ku­sie­ji rin­ko­si mo­ky­to­jų kam­ba­ry­je.

Tie­sa, tiek moks­lei­viai, tiek jų tė­ve­liai apie švie­ti­mo įstai­gų strei­ką bu­vo in­for­muo­ti iš anks­to. Tą­dien į mo­kyk­lą vai­kai ra­gin­ti atei­ti tik prieš 10 val. Tuos, ku­riais tė­vai ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės ket­vir­ta­die­nį iš ry­to pa­si­rū­pin­ti, bei kai­muo­se gy­ve­nan­čius moks­lei­vius, ku­rie į mo­kyk­lą ve­ža­mi mo­kyk­li­niais au­to­bu­siu­kais, pe­da­go­gai pa­kvie­tė į fil­mo per­žiū­rą ak­tų sa­lė­je.

„Že­mai­čio“ kal­bin­ta Se­na­mies­čio mo­kyk­los švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė Ilo­na Šau­lie­nė sa­kė, jog dėl mo­ky­to­jų strei­ko jo­kių pro­ble­mų ne­ki­lo. Tiek vai­kai, tiek jų tė­vai to­le­ran­tiš­kai ver­ti­no to­kį pe­da­go­gų spren­di­mą ir juos pa­lai­kė.

„Vis­kas vy­ko sklan­džiai. Mū­sų mo­kyk­la iš­skir­ti­nė tuo, kad strei­ke da­ly­va­vo vi­sas pe­da­go­gų ko­lek­ty­vas. Net mo­ky­to­ja, ku­ri šian­dien ne­tu­ri pa­mo­kų, atė­ju­si pri­si­jun­gė. Ne­da­ly­va­vo tik psi­cho­lo­gė, nes ji pri­klau­so ki­tai pro­fe­si­nei są­jun­gai, bei pa­va­duo­to­jas. Bet pa­sta­ra­sis vi­so­ke­rio­pai mus pa­lai­ko“, – iš­kart po strei­ko kal­bė­jo mo­ky­to­ja.

Dar ji sa­kė, kad į mo­ky­to­jų kam­ba­rį su­si­bū­rę pe­da­go­gai kal­bė­jo­si vi­sai mo­kyk­lai ak­tua­lio­mis te­mo­mis. Ži­no­ma, kal­bė­ta ir apie strei­ką. Anot I. Šau­lie­nės, nors dau­gu­ma strei­kuo­jan­čių mo­ky­to­jų ma­žai ti­ki, kad val­džia lai­ky­sis pa­ža­dų ir įgy­ven­dins LŠMPS rei­ka­la­vi­mus, Se­na­mies­čio mo­kyk­los pe­da­go­gai yra op­ti­mis­tai ir vi­lia­si, kad pa­ga­liau bus iš­girs­ti.

Vie­nas jiems ak­tua­liau­sių rei­ka­la­vi­mų – nuo 2020-ųjų rug­sė­jo 1-osios di­din­ti mo­ky­to­jų pa­rei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies koe­fi­cien­tus vi­du­ti­niš­kai 10 pro­cen­tų. Šį ir ki­tus strei­kuo­jan­čių­jų rei­ka­la­vi­mus pa­lai­ko ir Se­na­mies­čio mo­kyk­los va­do­vas Pau­lius Za­kals­kis.

Prie strei­kuo­jan­čių pe­da­go­gų Plun­gė­je pri­si­jun­gė ir lop­še­lio-dar­že­lio „Rū­te­lė“ ko­lek­ty­vas. Jam svar­bu, kad pa­ga­liau iš­nyk­tų ato­trū­kis nuo mo­ky­to­jų, dir­ban­čių pa­gal bend­ro­jo ug­dy­mo pro­gra­mas, dar­bo už­mo­kes­čio.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.