Sunerimo dėl tunelyje trykštančio vandens

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
Ant­ra­dienį iš tu­ne­lio konst­ruk­cijų van­duo tekė­jo štai to­kia sro­ve­le – no­ri ran­kas, no­ri ba­tus plauk
Po to, kai prie­š dve­jus me­tus Plungė­je bu­vo pa­sta­ty­tas tu­ne­lis po ge­le­žin­ke­lio per­va­ža, plun­giš­kiai jau spėjo pa­mirš­ti kamš­čius, ku­riuo­se įstrig­da­vo va­žiuo­da­mi iš vie­nos mies­to pusės į va­di­namąjį ka­rei­vi­nių ra­joną ar iš jo į Plungės centrą. Tai­gi ke­lis de­šimt­me­čius ka­ma­vu­sios bėdos ne­li­ko. Džiau­gia­si vai­ruo­to­jai, džiau­gia­si pėstie­ji ir dvi­ra­ti­nin­kai. Kas­dien tu­ne­lyje įreng­tu pėsčiųjų ir dvi­ra­čių ta­ku vaikš­tan­ti plun­giškė pa­sa­ko­ja jau kokį mėnesį ma­tan­ti ir dar vieną „pa­to­gumą“ – iš tu­ne­lio sie­nos konst­ruk­cijų, per siū­les, ver­žia­si van­duo to­kia čiurkš­le, kad iš­li­pus iš au­to­mo­bi­lio ga­li­ma juo ran­kas nu­si­plau­ti.

„Mes, kas­dien tai ma­tan­tys, iš­si­gandę – gal koks vamz­dis trūko, gal dar kas... Būti­na kažką da­ry­ti, nes juk di­de­li da­ly­kai pra­si­de­da nuo mažų, – su­si­rūpi­nu­si kalbė­jo į „Že­mai­čio“ re­dak­ciją pa­skam­bi­nu­si mo­te­ris. – Tuoj pra­si­dės snie­gai, šlapd­ri­bos, kaip bus ta­da?“
Ant­ra­dienį, tą pat dieną, kai tik iš­gir­do­me apie šią pro­blemą, nu­va­žia­vo­me prie tu­ne­lio pa­tys. Die­na bu­vo sau­sa, ta­čiau ant tu­ne­lyje esan­čio pėsčiųjų ir dvi­ra­čių ta­ko jau iš to­lo bu­vo ma­ty­ti di­de­lis šla­pias trin­ke­lių plo­tas. Priė­jus ar­čiau įsi­ti­ki­no­me, jog vaizd­žiai apie rankų plo­vimą po tu­ne­liu pa­sa­ko­ju­si mo­te­ris nė kiek ne­persūdė – van­duo iš konst­ruk­cijų su­jun­gi­mo tryš­ko it šaltinis iš Lo­pai­čių pi­lia­kal­nio.
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės, ku­ri kar­tu su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja (LAKD) bei AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ir įgy­ven­di­no tu­ne­li­nio via­du­ko po ge­le­žin­ke­liu pro­jektą, Vie­tos ūkio sky­riaus vedė­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka „Že­mai­čiui“ sakė žinąs, kad po ge­le­žin­ke­liu bėga van­duo.
„Matėm, girdė­jom. Per konst­ruk­ci­jas sun­kia­si van­duo ir rei­kia kažką da­ry­ti. Pir­miau­sia rei­kia iden­ti­fi­kuo­ti bėdą – gal koks pra­mu­ši­mas, gal hid­roi­zo­lia­ci­ja ne­vy­ku­siai pa­da­ry­ta, gal dre­na­žas už­si­kišęs. Ar net vis­kas kar­tu. Tų va­riantų ga­li būti vi­so­kių. Reikėtų, kad rim­čiau eks­per­tai pa­žiūrėtų“, – kalbė­jo A. Liu­ti­ka.
Sa­vi­val­dybė dėl pra­dėju­sio tekė­ti van­dens ruo­šia­si ra­šy­ti raš­tus LAKD ir Lat­vi­jos kom­pa­ni­jai „Lat­vi­jos til­ti“, kar­tu su par­tnerė­mis sta­čiu­siai šį tu­nelį, ki­toms suin­te­re­suo­toms ša­lims.
„Kai bu­vo pra­dėju­si ir­ti sie­nutė, su­tvarkė po tam tik­ro lai­ko. Ma­nau, ir čia išspręs. Tik tie da­ly­kai ne vi­sa­da greit da­ro­si“, – sakė Vie­tos ūkio sky­riaus vedė­jas.
Skai­ty­to­jams pri­min­si­me, kad tai ne pir­mas kar­tas, kai nau­jai įreng­tas via­du­kas žmonėms su­ke­lia rūpes­čių. An­tai 2019 m., vos jį ati­da­rius, po di­des­nio lie­taus tu­nelį bu­vo užt­vindęs van­duo.