Surengė unikalią kūrybinę laboratoriją

Plun­gės kul­tū­ros cent­ro nuo­trau­ka
P. Vyš­niaus­kas (de­ši­nė­je) da­li­no­si sa­vo pa­ta­ri­mais ir pa­tir­tim
Tre­čia­die­nį Plun­gės kul­tū­ros cent­ras su­ren­gė pra­kti­nę kū­ry­bi­nę sak­so­fo­no mu­zi­kos la­bo­ra­to­ri­ją. Jos me­tu už­siė­mi­mus ve­dė Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos bei Vy­riau­sy­bės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tas, pro­fe­so­rius Pet­ras Vyš­niaus­kas. Su­si­rin­kę jau­nie­ji mu­zi­kan­tai ir sak­so­fo­no mu­zi­kos mo­ky­to­jai iš Plun­gės, Rie­ta­vo, Klai­pė­dos, Pla­te­lių ir Kė­dai­nių tu­rė­jo uni­ka­lią ga­li­my­bę mo­ky­tis iš ge­riau­sio šios sri­ties maest­ro.

Pro­fe­so­rius, ve­dęs mu­zi­ki­nės in­terp­re­ta­ci­jos meist­riš­ku­mo kur­sus JAV, Iz­rae­ly­je, Aust­ra­li­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je, Es­ti­jo­je ir ki­to­se pa­sau­lio ša­ly­se, dės­to sak­so­fo­no ir in­terp­re­ta­ci­jos kur­są Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jo­je. Šį kar­tą jis sa­vo pa­tir­ti­mi da­li­no­si Plun­gė­je.

Už­siė­mi­mų me­tu vy­ko dau­gy­bė at­si­vė­ri­mų ir at­ra­di­mų, pro­fe­so­riaus leng­vi pri­si­lie­ti­mai ir pa­ta­ri­mai lei­do da­ly­viams tie­siog žais­ti bei kal­bė­tis mu­zi­ko­je. Vi­siems da­ly­va­vu­siems tai bu­vo di­džiu­lė pra­kti­nė nau­da ir mo­ty­va­ci­nė pa­ska­ta mu­zi­kuo­ti.

Ši pra­kti­nė kū­ry­bi­nė la­bo­ra­to­ri­ja yra vie­nas iš Plun­gės kul­tū­ros cent­ro vyk­do­mo pro­jek­to „III na­cio­na­li­nis Pet­ro Vyš­niaus­ko sak­so­fo­ni­nin­kų kon­kur­sas-fes­ti­va­lis“ ren­gi­nių.