Praktinė-kūrybinė laboratorija su Petru Vyšniausku

Plun­gės kul­tū­ros cent­ro nuo­trau­ka
Rug­sė­jo 18 d. 15 val. Plun­gės kul­tū­ros cent­re vyks pra­kti­nė-kū­ry­bi­nė sak­so­fo­no mu­zi­kos la­bo­ra­to­ri­ja. Jo­je mo­ky­mus ves na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­tas, sak­so­fo­ni­nin­kas, LMTA pro­fe­so­rius Pet­ras Vyš­niaus­kas.

Kvie­čia­me vai­kus ir jau­ni­mą, be­si­mo­kan­čius gro­ti sak­so­fo­nu ar ki­tais pu­čia­mai­siais inst­ru­men­tais, pa­to­bu­lin­ti sa­vo mu­zi­ki­nius įgū­džius, kū­ry­bin­gai pra­leis­ti lai­ką mo­kan­tis iš pa­ties sak­so­fo­no mu­zi­kos maest­ro Pet­ro Vyš­niaus­ko.

Tai pui­ki ga­li­my­bė re­gio­no vai­kams ir jau­ni­mui kur­ti kar­tu su pro­fe­sio­na­liais me­ni­nin­kais, pe­rim­ti jų pa­tir­tį, mo­ky­tis iš ge­riau­sių mu­zi­kų, su­si­pa­žin­ti su nau­jau­sio­mis mu­zi­ki­nio me­no ten­den­ci­jo­mis. O ke­ti­nan­tiems da­ly­vau­ti lapk­ri­čio 23 d. įvyk­sian­čia­me na­cio­na­li­nia­me Pet­ro Vyš­niaus­ko sak­so­fo­ni­nin­kų kon­kur­se tai bus ge­riau­sia pa­si­ren­gi­mo re­pe­ti­ci­ja.

Prak­ti­nė-kū­ry­bi­nė la­bo­ra­to­ri­ja vyks Plun­gės kul­tū­ros cent­re, Ka­me­ri­nė­je sa­lė­je (III a.). Pla­nuo­ja­ma truk­mė – 3 va­lan­dos. Da­ly­va­vi­mas ne­mo­ka­mas. Bū­ti­na tu­rė­ti inst­ru­men­tą. Vie­tų skai­čius ri­bo­tas, to­dėl bū­ti­na išanks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja. No­rin­čiuo­sius da­ly­vau­ti kvie­čia­me iki rug­sė­jo 10 d. re­gist­ruo­ti el. p. ro­mas.matulis@gmail.com. Pa­pil­do­ma in­for­ma­ci­ja tel. 8 687 30484.

Kū­ry­bi­nė sak­so­fo­no mu­zi­kos la­bo­ra­to­ri­ja – tai vie­na iš Plun­gės kul­tū­ros cent­ro vyk­do­mo pro­jek­to „III na­cio­na­li­nis Pet­ro Vyš­niaus­ko sak­so­fo­ni­nin­kų kon­kur­sas-fes­ti­va­lis“ veik­lų. Pro­jek­tą or­ga­ni­zuo­ja Plun­gės kul­tū­ros cent­ras. Part­ne­riai – Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jos (LMTA) Klai­pė­dos fa­kul­te­tas ir LMTA Mu­zi­kos fa­kul­te­to Pu­čia­mų­jų ir mu­ša­mų­jų inst­ru­men­tų ka­ted­ra. Pro­jek­tą iš da­lies fi­nan­suo­ja Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Susijusios naujienos