Tarptautiniu mastu veikusios nusikalstamos grupuotės keliai veda į Plungę

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Pa­reigū­nai už­va­kar krėtė UAB „Trans­for­tas“
Užvakar pareigūnai skirtingose šalyse sulaikė net 18 organizuotai grupuotei priklausiusių asmenų, iš kurių 10 – Lietuvoje. Tarp sulaikytųjų – 1983-iaisiais gimęs, iki šiol neteistas susivienijimo lyderis. Organizuoto nusikalstamo susivienijimo nariai įtariami dideliais kiekiais platinę narkotines medžiagas Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje (Šiaurės Airijoje). Tyrėjai įtaria, jog grupuotės „galva“, padedama dviejų kitų asmenų, verbavo asmenis Lietuvoje ir juos išnaudojo nusikalstamai veikai daryti – minėtose šalyse platinti narkotines medžiagas.
Iš viso pareigūnai atliko kratas beveik septyniose dešimtyse vietų, tarp kurių – Plungėje, Rietavo gatvėje, esanti uždaroji bendrovė „Transfortas“. Jos vadovas, sutapimas ar ne, – gimęs tais pačiais 1983 metais, kaip ir grupuotės lyderis. Tad Plungėje netruko pasklisti kalbos, kad galimai jis ir vadovavo bene penkerius metus klestėjusiai grupuotei.

Kaip in­for­ma­vo Klaipė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, jo Kri­mi­na­linės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos ir Klaipė­dos apy­gar­dos pro­ku­ratū­ros Or­ga­ni­zuotų nu­si­kal­timų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pa­reigū­nai, glaud­žiai bend­ra­dar­biau­da­mi su Ai­ri­jos ir Jung­tinės Ka­ra­lystės (Šiaurės Ai­ri­jos) pa­reigū­nais, koor­di­nuo­jant Eu­ro­jus­tui ir Eu­ro­po­lui, tal­ki­nant Lie­tu­vos po­li­ci­jos an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­cijų rink­ti­nei „Aras“, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­timų ty­ri­mo tar­ny­bos, Klaipė­dos, Kau­no, Šiau­lių, Pa­nevė­žio ir Aly­taus ap­skri­čių vy­riau­siųjų po­li­ci­jos ko­mi­sa­riatų pa­reigū­nams, rugpjū­čio 26 dieną at­lik­o di­de­lio mas­to su­lai­kymų ir kratų ope­ra­ci­ją Lie­tu­vo­je, Ai­ri­jo­je ir Jung­tinė­je Ka­ra­lystė­je (Šiaurės Ai­ri­jo­je).

Rea­li­zuo­tas il­ga­lai­kis ir su­dėtin­gas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ne­teisė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­tinė­mis med­žia­go­mis, pi­nigų plo­vi­mo, pre­ky­bos žmonė­mis bei da­ly­va­vi­mo nu­si­kals­ta­mo su­si­vie­ni­ji­mo veik­lo­je. Nus­ta­ty­ta, jog ma­žiau­siai 65 žmonės prie­var­ta bu­vo iš­nau­do­ja­mi pre­ky­bai nar­ko­ti­kais minėtų ša­lių gatvė­se.

Iš vi­so su­lai­ky­ta be­veik dvi de­šim­tys įta­riamųjų, dau­giau nei pusė jų – Lie­tu­vo­je, tarp ku­rių – su­si­vie­ni­ji­mui „di­ri­gavęs“ 37-erių  vy­riš­kis.
Pa­reigū­nai at­li­ko kra­tas 65-iose vie­to­se, ku­rių me­tu ap­tik­ta dau­giau nei 136 tūkst. eurų gry­nais pi­ni­gais, 12 400 Jung­tinės Ka­ra­lystės svarų. Ap­ri­bo­tos nuo­sa­vybės teisės įta­riamųjų tur­tui – žemės skly­pams, bu­tams, au­to­mo­bi­liams, ku­rių rin­kos vertė ga­li siek­ti apie 700 tūkst. eurų.

Kaip per va­kar vy­ku­sią spau­dos kon­fe­ren­ciją sakė Klaipė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Al­fon­sas Mo­tu­zas, kad būtų išaiš­kin­ta ke­lio­se ša­ly­se vei­ku­si gru­puotė, pri­reikė tarp­tau­ti­nio ty­ri­mo. Prieš po­rą metų Klaipė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­linės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bai ini­ci­ja­vus šį iki­teis­minį ty­rimą, bu­vo su­da­ry­ta jung­tinė ty­ri­mo grupė, ku­rią koor­di­na­vo ir fi­nan­sa­vimą skyrė Eu­ro­jus­tas.

Vir­ši­nin­ko tei­gi­mu, su­lai­ky­mai, kra­tos ir ki­ti veiks­mai bu­vo de­ri­na­mi nuo­to­li­niu būdų iš cent­ri­nių Eu­ro­pos ins­ti­tu­cijų.

„Kaip ma­to­te, re­zul­ta­tas – pa­kan­ka­mai įspūdin­gas. Vien ope­ra­ci­jo­je Lie­tu­vo­je da­ly­va­vo apie šim­tas pa­reigūnų“, – kalbė­jo A. Mo­tu­zas. Ne ką ma­žiau in­ten­sy­viai, pa­sak ko­mi­sa­ria­to va­do­vo, dir­ba ir ai­rių pa­reigū­nai.
Per spau­dos kon­fe­ren­ciją at­skleis­ta, kad ši gau­ja veikė nuo 2015 metų. Nuo to lai­ko prie šio nu­si­kals­ta­mo su­si­vie­ni­ji­mo pri­si­jungė ar­ba at­ski­riems nu­si­kal­ti­mams da­ry­ti bu­vo pa­si­telk­ti ne ma­žiau kaip 20 as­menų. Tarp jų – ir mo­te­rys.

Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, jog že­miau­sia nu­si­kals­ta­mo su­si­vie­ni­ji­mo gran­dis – gatvės pre­kei­viai, dau­giau­sia – lie­tu­vių kilmės, so­cia­liai pa­žeid­žia­mi ar pri­klau­so­my­bių tu­rin­tys as­me­nys. Jie pa­gal išanks­tinį su­si­ta­rimą ir ži­nant, jog bus iš­nau­do­ja­mi nu­si­kals­ta­mai vei­kai da­ry­ti, bu­vo ga­be­na­mi į minė­tas ša­lis pre­kiau­ti nar­ko­tinė­mis med­žia­go­mis.

Per spau­dos kon­fe­ren­ciją pla­čiau tei­rau­ta­si ne tik bend­rai apie pla­čiai vei­kusį nu­si­kals­tamą su­si­vie­ni­jimą, bet ir apie jo ly­derį. A. Mo­tu­zas sakė, jog pa­sta­ra­sis iš pra­džių veikė būda­mas sve­tur, pa­skui laiką lei­do Lie­tu­vo­je le­ga­li­zuo­da­mas pi­ni­gus. Gy­ven­da­mas čia už ne­le­ga­liai gau­tus pi­ni­gus kūrė le­ga­lius vers­lus ir to­liau davė nu­ro­dy­mus už­sie­ny­je esan­tiems pa­tikė­ti­niams. O čia gau­jos „gal­va“ su­ko­si įvai­riai – pir­ko žemės skly­pus ir ne­kil­no­jamąjį turtą, kūrė au­tot­rans­por­to re­mon­to įmo­nes, par­da­vinė­jo au­to­mo-
­bi­lius.

„Že­mai­čio“ kal­bin­tas Klaipė­dos apy­gar­dos pro­ku­ratū­ros Or­ga­ni­zuotų nu­si­kal­timų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras Rus­la­nas Ušins­kas ne­pat­vir­ti­no, jog gau­jos ly­de­ris – plun­giš­kis, ta­čiau to ir ne­pa­neigė. Atsk­leidė tik tiek, kad tarp su­lai­kytųjų plun­giš­kių yra. Esą su­lai­ky­mai vy­ko ir pa­čia­me Plungės mies­te.

Dau­giau de­ta­lių bus at­skleis­ta to­li­mes­nio ty­ri­mo me­tu.

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
„Že­mai­čio“ žur­na­lis­tai tre­čia­dienį UAB „Trans­for­te“ užfiksavo didelį specialiųjų tarnybų sujudimą